Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa obiektu Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Dzieciątka Jezus w Grudziądzu o przestrzeń przeznaczoną na opiekę nad dziećmi do lat 3 – II postępowanie.

Data publikacji: 19.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-07-2020

Numer ogłoszenia

32764

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. „Dzieciątka Jezus”
ul. Chełmińska 77 86-300 Grudziądz, gabinet Dyrektora I piętro, w terminie do dnia 6 lipca 2020r. do godziny: 10.00 w kopercie oznakowanej w sposób opisany w SIWZ.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dyrektor Przedszkola Marzena Górlik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

724 102 147

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego żłobka przy Przedszkolu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Grudziądzu. Zakres prac obejmuje budowę żłobka wraz z budową 10 miejsc postojowych dla samochodów oraz budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu.
Obecnie na terenie, na którym ma być realizowana inwestycja znajduje się dwupiętrowy budynek, w którym mieści się Niepubliczne Przedszkole Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Dzieciątka Jezus. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca dysponuje obszernym terenem przy budynku przedszkola, możliwe jest dobudowanie dodatkowego obiektu z przeznaczeniem na żłobek. Dobudowany zostanie budynek parterowy, w kształcie litery L, przekryty płaskim dachem o kącie nachylenia 4°. Przy budynku został zaprojektowany teren pod postój samochodów (w tym jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych) z kostki betonowej - według opracowania odrębnego. Pozostała część terenu pozostanie przeznaczona na dojścia do budynku oraz tereny zielone, dla których przewidziano nasadzenie roślin niskich. Na obiekcie żłobka powstanie także instalacja fotowoltaiczna.
Dobudowany obiekt będzie składał się z następujących pomieszczeń:
a) dwie sale do opieki nad dziećmi
b) dwie sypialnie dla dzieci
c) łazienki
d) zmywalnia
e) magazyn
f) kuchnia
g) pomieszczenie sprzątaczki
h) szatnia
i) wózkownia
j) pomieszczenia socjalne
k) pokój dyrektora
l) komunikacje

2. Informujemy, że zgodnie ze złożonym wnioskiem w projekcie budowlanym dokonano zmiany polegającej na zmianie stolarkek okiennych w nowowybudowanym budynku żłobka z aluminiowych na PCV przy zachowaniu pierwotnie uzgodnionej kolorystyki i podziałów ( pismo z 28.11.2019 r. MKZ.4120.2.121.2019)
3. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje zakupu wyposażenia, które objęte będą odrębnym zamówieniem.
4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność w szczególności z dokumentacją projektową, techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Dokumentacji technicznej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę – Decyzja Prezydenta Miasta Grudziądza 355/201 z dnia 25 lipca 2019 r.
Z UWAGI NA WIELKOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW DOKUMENTACJA TECHNICZNA, RYSUNKI, OPISY, ITP. ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE NA STRONIE http://przedszkoleniepublicznecr.pl/

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Grudziądz Miejscowość: Grudziądz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie dotyczy projekt, który zakłada budowę nowego żłobka przy Przedszkolu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Grudziądzu. Zakres prac obejmuje budowę żłobka oraz wyposażenie nowopowstałego obiektu, budowę 10 miejsc postojowych dla samochodów oraz budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu. Celem głównym realizacji projektu jest jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miasta Grudziądz. Głównym rezultatem projektu będzie stworzenie 40 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Beneficjentami ostatecznymi projektu będą głównie dzieci w wieku do lat 3 oraz ich rodzice (zwłaszcza kobiety) pozostające poza rynkiem pracy w związku z opieką nad dziećmi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego żłobka przy Przedszkolu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Grudziądzu. Zakres prac obejmuje budowę żłobka wraz z budową 10 miejsc postojowych dla samochodów oraz budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu.
Obecnie na terenie, na którym ma być realizowana inwestycja znajduje się dwupiętrowy budynek, w którym mieści się Niepubliczne Przedszkole Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Dzieciątka Jezus. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca dysponuje obszernym terenem przy budynku przedszkola, możliwe jest dobudowanie dodatkowego obiektu z przeznaczeniem na żłobek. Dobudowany zostanie budynek parterowy, w kształcie litery L, przekryty płaskim dachem o kącie nachylenia 4°. Przy budynku został zaprojektowany teren pod postój samochodów (w tym jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych) z kostki betonowej - według opracowania odrębnego. Pozostała część terenu pozostanie przeznaczona na dojścia do budynku oraz tereny zielone, dla których przewidziano nasadzenie roślin niskich. Na obiekcie żłobka powstanie także instalacja fotowoltaiczna.
Dobudowany obiekt będzie składał się z następujących pomieszczeń:
a) dwie sale do opieki nad dziećmi
b) dwie sypialnie dla dzieci
c) łazienki
d) zmywalnia
e) magazyn
f) kuchnia
g) pomieszczenie sprzątaczki
h) szatnia
i) wózkownia
j) pomieszczenia socjalne
k) pokój dyrektora
l) komunikacje

2. Informujemy, że zgodnie ze złożonym wnioskiem w projekcie budowlanym dokonano zmiany polegającej na zmianie stolarkek okiennych w nowowybudowanym budynku żłobka z aluminiowych na PCV przy zachowaniu pierwotnie uzgodnionej kolorystyki i podziałów ( pismo z 28.11.2019 r. MKZ.4120.2.121.2019)
3. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje zakupu wyposażenia, które objęte będą odrębnym zamówieniem.
4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność w szczególności z dokumentacją projektową, techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Dokumentacji technicznej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę – Decyzja Prezydenta Miasta Grudziądza 355/201 z dnia 25 lipca 2019 r.
Z UWAGI NA WIELKOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW DOKUMENTACJA TECHNICZNA, RYSUNKI, OPISY, ITP. ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE NA STRONIE http://przedszkoleniepublicznecr.pl/

Kod CPV

45215220-5

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy innych obiektów budowlanych niż ośrodki pobytowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia udzielenia zamówienia, do dnia 15 listopada 2020 r.
Szczegółowo harmonogram robót został opisany w § 4 wzoru umowy na roboty budowlane. Zgodnie z § 5 wzoru umowy na roboty budowlane zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia w sytuacji wyrażenia przez IŻ RPO WKP 2014 – 2020 zgody na zmianę terminu kwalifikowalności wydatków określonego w dokumentacji konkursowej, wniosku o dofinansowanie i innych dokumentów dotyczących dofinansowania ze środków RPO WKP 2014 - 2020. Ostateczny termin realizacji zamówienia zależeć będzie od ostatecznego terminu kwalifikowalności wydatków. Będzie jednak nie dłuższy niż 31.12.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (tj. w szczególności wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub adaptacji budynku lub części budynku o wartości roboty nie mniejszej niż 1.400.000,00 zł netto lub minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub adaptacji budynku lub części budynku o wartości robót nie mniejszej niż 700.000,00 zł netto każda z robót. Dla wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych).

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest dysponować (skieruje) do realizacji niniejszego zamówienia co najmniej następujące osoby:
Kierownika Budowy posiadającego:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 ze zm.) do kierowania robotami, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów w wymaganej specjalności dla prowadzonych robót. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.

Wyżej wymieniona osoba winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: posiada dokument lub dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 1.000.000,00 (słownie: jeden miliony i 00/100) zł .
W przypadku podania przez Wykonawcę wartości sumy gwarancyjnej w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych).

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych, zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h „ Wytycznych” oraz przypadków wskazanych poniżej:
- w przypadku celu tematycznego 1 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO,
- wyjątkowo w przypadku, w którym umożliwienie podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu jest uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta, a wybór wykonawcy będącego podmiotem powiązanym będzie dokonany zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym podrozdziale, IZ PO może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu w odniesieniu do danego postępowania przed jego przeprowadzeniem.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem ( Zamawiającym ) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

1.Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w następującym zakresie:
1) Zmiany terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy w przypadku:
a) Nieprzekazania w terminie wynikającym z § 4 ust. 1 pkt. 1 placu budowy;
b) Działań siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by nadrobić zaległości powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż trzy miesiące, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy stronami na dzień zaistnienia siły wyższej;
c) Wystąpienia odmiennych od przyjętych przez strony przy zawieraniu Umowy warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
d) Wystąpienia odmiennych od przyjętych przez strony przy zawieraniu Umowy warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, itp.) lub warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych.
e) Wyrażenia przez IŻ RPO WKP 2014 – 2020 zgody na zmianę terminu kwalifikowalności wydatków określonego w dokumentacji konkursowej, wniosku o dofinansowanie i innych dokumentów dotyczących dofinansowania ze środków RPO WKP 2014 - 2020. Ostateczny termin realizacji zamówienia zależeć będzie od ostatecznego terminu kwalifikowalności wydatków. Będzie jednak nie dłuższy niż 31.12.2021 r.
f) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy;
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
2) Zmiany sposobu wykonania zobowiązania Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i czynności bezpośrednio z nimi związanych w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1 lit. c, d, e lub f.
3) Zmiany wynagrodzenia, terminu zakończenia robót, sposobu wykonania lub zakresu robót w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana ta wymaga zmiany umowy w tym zakresie.
4) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, jeśli z powodu okoliczności, o jakich mowa w ust. 1 pkt. 1 termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2. Wykonawca lub Zamawiający powiadamia pisemnie drugą stronę umowy o zaistnieniu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 w terminie 7 dni od ich wystąpienia, wskazując proponowaną zmianę w zakresie terminu zakończenia robót, sposobu wykonania zamówienia, zakresu robót lub innych świadczeń stron. Powyższy sposób postępowania nie dotyczy przyczyny wskazanej w ust. 1 b (siła wyższa), co do której sposób postępowania został wskazany w ust. 1b.
3. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przyczyny wskazanej w ust. 1 pkt 4 poinformuje Wykonawcę, na piśmie o jej zaistnieniu, przedstawiając odpowiednie dokumenty, a także zasadę zmniejszenia wynagrodzenia oraz przedstawi wyliczenie kwoty, o jaką ulegnie ono zmniejszeniu.
4. Wykonawca lub Zamawiający powiadamia pisemnie drugą stronę umowy o wystąpieniu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 4 skutkujących zmianą wysokości ustalonego w umowie wynagrodzenia, w formie pisemnej, wskazując podstawę prawną i faktyczną zmiany, szczegółowe wyliczenie proponowanej wysokości wynagrodzenia oraz zasady i metody jego obliczenia, a także udokumentuje jej wpływ na koszty wykonania zamówienia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę lub zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany
5. Jeżeli strony dokonają zmiany z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie i adekwatnie zwiększone w przypadku zwiększenia obciążeń wskazanych w ust. 1 pkt 4 albo proporcjonalnie i adekwatnie obniżone w przypadku zmniejszenia obciążeń, jeżeli zmiana wysokości obciążeń wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zmiany umowy dopuszczalne są również w przypadku wystąpienia okoliczności i na warunkach o jakich w Podrozdziale 6.5 Wytycznych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
- o braku powiązań kapitałowych – Załącznik Nr 2 do SIWZ,
- o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3 do SIWZ
2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do ofert dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Dokument/dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy.
c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy; Oświadczenie należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jedno wspólne oświadczenie lub oddzielne oświadczenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Łączna cena ofertowa brutto - C - waga 60%
Okres gwarancji jakości - G - waga 40%
Minimalny okres gwarancji jakości to 36 miesięcy (3 lat).
Okres gwarancji jakości należy podać w ofercie w pełnych latach. Wszelkie inne wartości nie będą zaokrąglane, co oznacza, że do obliczeń punktów w kryterium „Okres gwarancji jakości” brana będzie tylko i wyłącznie liczba pełnych lat. W przypadku braku jednoznacznego wskazania, że wpisana w ofercie liczba dotyczy lat – Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 3 letni okres gwarancji jakości otrzyma w kryterium G – 0 punktów.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 4 letni okres gwarancji jakości otrzyma w kryterium G – 20 punktów.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 5 letni lub dłuższy okres gwarancji otrzyma w kryterium G – 40 punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ZG.SS.ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, PROWINCJA POZNAŃSKA

Adres

Głogowska 145

60 – 206 Poznań

wielkopolskie , Poznań

NIP

7792015669

Numer naboru

RPKP.06.01.02-IZ.00-04-276/19
Liczba wyświetleń: 171