Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapewnienie cateringu dla 13 uczestników świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, w formie trzech posiłków dziennie: pierwszego w formie II śniadania drugiego, w formie dwudaniowego obiadu, trzeciego w formie podwieczorku.

Data publikacji: 15.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-06-2020

Numer ogłoszenia

32612

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać złożona osobiście, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres biura projektu podany poniżej, lub drogą elektroniczną.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu
ul. Okólna 7
98-300 Wieluń
Ofertę należy złożyć do dnia 23.06.2020 r. Za datę złożenia oferty uznaje się datę złożenia oferty bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy MGOPS do dnia 23.06.2020 r., doręczenie oferty za pomocą operatora pocztowego lub kuriera
w godzinach pracy MGOPS do dnia 23.06.2020 r. lub przesłanie oferty pocztą elektro-niczną do dnia 23.06.2020 r. do godziny 23.59.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.06.2020 r. o godzinie 10.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ezawada@mgops.wielun.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Torchała

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

43 886 07 50

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Usługa obejmuje przygotowywanie zestawów cateringowych w okresie od 29.06.2020
r. do 30.07.2020 roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w ilości ustalonej każdo-razowo przez Zamawiającego dla maksymalnie 13 osób niepełnoletnich (w wieku od 7 do 18 roku życia), ze świeżych produktów, wysokiej jakości, w uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeń-stwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019 poz. 1252), rozporządzeń wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP, zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w tych jednostkach (Dz. U. 2016, poz. 1154).
2. Posiłki będą dostarczane do Świetlicy środowiskowej, prowadzonej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, przy ul. Okólnej 7 dwa razy dziennie: pierwszy posiłek do godziny 9:30 a drugi, obejmujący dwudaniowy obiad oraz podwieczorek do godziny 13:00.
4. Posiłki będą przygotowane w oparciu o jadłospis żywieniowy przygotowany przez Wyko-nawcę i zatwierdzony przez dietetyka i uwzględniać będzie następujące warunki:
a) posiłki nie mogą być przygotowane z produktów głęboko-mrożonych, produktów instant,
b) w skali tygodnia posiłki nie mogą się powtarzać,
c) posiłki powinny uwzględniać dzienne zapotrzebowanie energetyczne dziecka
w wieku 7-18 lat,
d) w minimum 1 posiłku dziennie powinny znaleźć się produkty zbożowe pełnoziarni-ste (różne rodzaje kasz, makaronu, ryżu, pieczywa),
e) nie należy stosować wędlin tłustych, np. mielonki i mortadeli, parówek, pasztetu, pasztetowej. Zaleca się stosowanie wędlin chudych, np. polędwica, szynka,
f) mleko i jego przetwory powinny być o obniżonej zawartości tłuszczu (2%),
g) przynajmniej raz w tygodniu w skład obiadu wchodzi ryba,
h) obiad składa się każdorazowo z zupy i II dania,
5. Zamawiający każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00, dnia poprzedniego będzie in-formował o konkretnej ilości posiłków dla osób o specjalnych wymaganiach żywienio-wych (jeżeli uczestnikami będą osoby o specjalnych potrzebach żywieniowych, np. brak tolerancji laktozy). Wykonawca uwzględni te informacje i dostarczy odpowiednią ilość posiłków dostosowanych do potrzeb tych osób.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w odpowiednich przeznaczonych do tego celu pojemnikach jednorazowych, termoizolacyjnych zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem, umożliwiających łatwe porcjowanie posiłków na miejscu. Do konsumpcji przygotowane będą sztućce jednorazowe dla każdego uczestnika projektu.
7. Wykonawca zapewni kosze wraz z workami na śmieci na zużyte naczynia jednorazowe oraz resztki pokonsumpcyjne.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: wieluński Miejscowość: Wieluń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie wyżywienia uczestnikom zajęć letnich w świetlicy środowiskowej, prowadzonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu

Przedmiot zamówienia

1. Usługa obejmuje przygotowywanie zestawów cateringowych w okresie od 29.06.2020
r. do 30.07.2020 roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w ilości ustalonej każdo-razowo przez Zamawiającego dla maksymalnie 13 osób niepełnoletnich (w wieku od 7 do 18 roku życia), ze świeżych produktów, wysokiej jakości, w uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeń-stwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019 poz. 1252), rozporządzeń wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP, zasad żywienia i dietetyki stosowanej, opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w tych jednostkach (Dz. U. 2016, poz. 1154).
2. Posiłki będą dostarczane do Świetlicy środowiskowej, prowadzonej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, przy ul. Okólnej 7 dwa razy dziennie: pierwszy posiłek do godziny 9:30 a drugi, obejmujący dwudaniowy obiad oraz podwieczorek do godziny 13:00.
4. Posiłki będą przygotowane w oparciu o jadłospis żywieniowy przygotowany przez Wyko-nawcę i zatwierdzony przez dietetyka i uwzględniać będzie następujące warunki:
a) posiłki nie mogą być przygotowane z produktów głęboko-mrożonych, produktów instant,
b) w skali tygodnia posiłki nie mogą się powtarzać,
c) posiłki powinny uwzględniać dzienne zapotrzebowanie energetyczne dziecka
w wieku 7-18 lat,
d) w minimum 1 posiłku dziennie powinny znaleźć się produkty zbożowe pełnoziarni-ste (różne rodzaje kasz, makaronu, ryżu, pieczywa),
e) nie należy stosować wędlin tłustych, np. mielonki i mortadeli, parówek, pasztetu, pasztetowej. Zaleca się stosowanie wędlin chudych, np. polędwica, szynka,
f) mleko i jego przetwory powinny być o obniżonej zawartości tłuszczu (2%),
g) przynajmniej raz w tygodniu w skład obiadu wchodzi ryba,
h) obiad składa się każdorazowo z zupy i II dania,
5. Zamawiający każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00, dnia poprzedniego będzie in-formował o konkretnej ilości posiłków dla osób o specjalnych wymaganiach żywienio-wych (jeżeli uczestnikami będą osoby o specjalnych potrzebach żywieniowych, np. brak tolerancji laktozy). Wykonawca uwzględni te informacje i dostarczy odpowiednią ilość posiłków dostosowanych do potrzeb tych osób.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w odpowiednich przeznaczonych do tego celu pojemnikach jednorazowych, termoizolacyjnych zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem, umożliwiających łatwe porcjowanie posiłków na miejscu. Do konsumpcji przygotowane będą sztućce jednorazowe dla każdego uczestnika projektu.
7. Wykonawca zapewni kosze wraz z workami na śmieci na zużyte naczynia jednorazowe oraz resztki pokonsumpcyjne.

Kod CPV

55521100-9

Nazwa kodu CPV

Usługi rozwożenia posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa obejmuje przygotowywanie zestawów cateringowych w okresie od 29.06.2020
r. do 30.07.2020 roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku.2. Posiłki będą dostarczane do Świetlicy środowiskowej, prowadzonej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, przy ul. Okólnej 7 dwa razy dziennie: pierwszy posiłek do godziny 9:30 a drugi, obejmujący dwudaniowy obiad oraz podwieczorek do godziny 13:00.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

brak powiązań z Zamawiającym
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

• Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w zakresie:
 Terminu realizacji umowy;
 Ostatecznej liczby Uczestników projektu w ramach umowy;
• Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik
nr 1 do oferty oraz dołączyć oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do oferty.
b. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty jadłospis oraz odpis z właściwego reje-stru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c. ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem,
d. Poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane,
e. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez Oferenta,
f. Wszystkie dokumenty załączone przez Oferenta do oferty w postaci kopii muszą zostać potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem i opatrzone datą,

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

5. KRYTERIA OCENY OFERT:
A. Cena
B. Kryterium merytoryczne – klauzula społeczna,

Poszczególnym kryteriom przyznano następujące wagi:
A. Cena – 60%
B. Kryterium merytoryczne - 40% - klauzula społeczna

Punktacja końcowa dla oferenta będzie obliczana według następującego wzoru:
K = (A x 60%) + (B x 40%)
Gdzie:
K - uzyskana sumarycznie liczba punktów przez poszczególnych oferentów
A - liczba punktów uzyskanych za kryterium: cena
B - liczba punktów uzyskanych za kryterium merytoryczne: klauzula społeczna

OPIS SZCZEGÓŁOWY DLA KRYTERIUM CENA

A - liczba punktów za kryterium cena
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt za kryterium „A” natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

A = (Am / Ac) x 100 pkt

gdzie:
Am - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert dopuszczonych do oceny
Ac - cena oferty badanej

OPIS SZCZEGÓŁOWY DLA KRYTERIUM KLAUZULA SPOŁECZNA
Oferta otrzyma 4 pkt, jednak nie więcej niż 40 pkt, za każdą zatrudnioną przy realizacji usługi osobę spełniającą następujące warunki:
- osoba z niepełnosprawnościami,
- osoba bezrobotna
- lub taka, o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
Za osoby z niepełnosprawnościami, zgodnie z definicją wynikającą z Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 8 maja 2015 r., uważa się osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994
r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882).
Za osobę bezrobotną, uważa się osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).
Za osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, uważa się osoby,
o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 1828).
Punkty za kryterium klauzula społeczna zostaną przyznane na podstawie Oświadczenia
o spełnieniu klauzuli społecznej (załącznik Nr 4). Wykonawca zobowiązuje się przy tym do utrzymania zatrudnienia w/w osób na zadeklarowanym poziomie przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym, jak również do przekazania na żądanie Zamawiającego informacji i dokumentów o ogólnej liczbie osób zatrudnionych oraz liczbie zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych lub takich o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza z udziału w procedurze naboru ofert podmioty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu oraz z nim powiązane
w sposób osobowy lub kapitałowy.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełno-mocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu

Adres

Okólna 7

98-300 Wieluń

łódzkie , wieluński

Numer telefonu

438860750

Fax

43 886 07 50

NIP

8321011129

Numer naboru

RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18

Inne źródła finansowania

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim”, nr RPLD.09.02.01-10-B061/18, realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, jako partnera projektu, w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MOBILNY KUCHARZ
Adam Malatyński
os. Armii Krajowej 3/31
NIP 832-193-98-77
oferta złożona w dniu 22.06.2020
cena: 28,00 zł.
Liczba wyświetleń: 65