Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 6/01/2018 - Wykonanie robót budowlanych obejmujących wewnętrzną instalację wod – kan oraz zewnętrzną kanalizację sanitarną.

Data publikacji: 02.01.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2018

Numer ogłoszenia

32

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego (ul. Zakładników 15a, 98-200 Sieradz) w terminie do dnia17 stycznia 2018 r. do godziny 12.00.
O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty.
Ofertę należy złożyć w kopercie z adnotacją Oferta do zapytania ofertowego nr 6/01/2018.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Witold Młynarczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502664229

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wewnętrzną instalację wod – kan oraz zewnętrzną kanalizację sanitarną.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Sieradz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wewnętrzną instalację wod – kan oraz zewnętrzną kanalizację sanitarną dla inwestycji pn.: „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnych myjni bezdotykowych dla pojazdów osobowych oraz pojazdów wielkogabarytowych, specjalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wewnętrzna linia zasilająca, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności 10,0 m3, zewnętrzna instalacja wodociągowa, utwardzenia, demontaż istniejącej instalacji oświetlenia terenu) na działce nr ewid. 42/2 (obręb geod. 1) położonej przy ulicy Zakładników w Sieradzu” realizowanej w ramach projektu „Bezdotykowe myjnie do maszyn rolniczych i pojazdów specjalnych jako efekt prac B+R w IDEA TECHNIK Sp. z o.o.”

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki techniczne zamówienia określa projekt budowlany dostępny u osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcami zgodnie z punktem 13 zapytania ofertowego. Projekt budowlany może zostać udostępniony w wersji elektronicznej Wykonawcy zamierzającemu złożyć ofertę, po wcześniejszym mailowym potwierdzeniu chęci udziału w postępowaniu przetargowym.
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami miejsca planowanej inwestycji przed przystąpieniem do przygotowywania oferty.
Wykonawca zapewnia materiały oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w budownictwie.
Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie miejsca prowadzonych przez niego robót.
Po zakończeniu robót, ale przed odbiorem końcowym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził własną wycenę zamówienia na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. W przypadku pominięcia w wycenie sporządzonej przez Wykonawcę części robót budowlanych, których wykonanie wynika z dokumentacji projektowej zgodnie z art. 649 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Zamawiający w razie wątpliwości poczyta, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych dokumentacją projektową stanowiącą część składową umowy, a zaoferowana przez Wykonawcę cena zamówienia uwzględnia pełny zakres robót opisanych dokumentacją projektową, również te wynikające z dokumentacji projektowej, a nie wkalkulowane w cenę zamówienia
Zamawiający przewiduje, że rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie robót - od dnia podpisania umowy.
Zakończenie robót - do dnia 31.12.2018 r.
Realizacja robót wg harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:
1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń objętych zapytaniem ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
2) w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,
b) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót,
c) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w dokumentacji tj. robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia,
d) konieczności likwidacji kolizji z urządzeniami, obiektami, znaleziskami, których istnienia nie przewidywała dokumentacja projektowa lub których lokalizacja jest rozbieżna z treścią dokumentacji projektowej,
e) wystąpienia warunków gruntowo-wodnych radykalnie rozbieżnych w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej np. powodujących konieczność zmian w technologii robót,
f) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
g) nieterminowego przejęcie od Zamawiającego terenu budowy lub jego części, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
h) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
i) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego, którego integralną częścią jest oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami i sposobem oceny ofert:

- cena ofertowa netto - waga 70%
- okres gwarancji - waga 30%

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:

Sposób obliczania oceny za łączną cenę ofertową netto:
(cena najniższa/cena oceniana) x 100 pkt x 70%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 70 punktów.

Sposób obliczania oceny za okres gwarancji:
(okres gwarancji oceniany/okres gwarancji najdłuższy) x 100 pkt x 30%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to okres 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona.
Gwarancja udzielona na okres dłuższy niż 120 miesięcy, będzie oceniana jako gwarancja 120–miesięczna.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

IDEA TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Zakładników 15a

98-200 Sieradz

łódzkie , sieradzki

Numer telefonu

502664229

NIP

8272303693

Numer naboru

RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17
Liczba wyświetleń: 269