Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i wdrożenie oprogramowania

Data publikacji: 28.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2020

Numer ogłoszenia

31879

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 28.05.2020 r. zmieniono format załącznika Zapytanie ofertowe z DOC na PDF

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być dostarczona na adres: Motycz 325E, 21-030 Motycz .

Sposób składania ofert:
1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:
BIOCENT PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Motycz 325E,
21-030 Motycz
Oferta do zapytania ofertowego nr 3.7/1/05/2020
Nie otwierać przed terminem 12.06.2020 r. godz. 10.00

3. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1) wraz ze szczegółową specyfikacją funkcjonalności (możliwościami) systemu w jego standardowej konfiguracji.

4. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.

5. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

6. Oferta powinna zawierać:
a. wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
b. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
c. wypełniony i podpisany wykaz zrealizowanych zamówień – załącznik nr 4 oraz dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji zamówienia.
d. wypełniony i podpisany wykaz zasobów ludzkich– załącznik nr 5 oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie.
e. wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące RODO – załącznik nr 6.
f. wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 7.
g. zaświadczenie bankowe lub wyciąg bankowy z konta firmowego potwierdzające potencjał ekonomiczny Oferenta
h. dokument potwierdzający wniesienie wadium.

7. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na poszczególne elementy zadania oddzielnie.

9. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

10. Termin ważności oferty : min. 60 dni liczone od daty złożenia oferty.

11. Zamawiający odrzuci w procedurze kwalifikacyjnej Oferenta, który przedstawi dokumenty:
– niekompletne,
– niepodpisane,
– niespełniające wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
– nieposiadające wszystkich wymaganych załączników.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel@biocent.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Bury

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania ERP.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: kraśnicki Miejscowość: Urzędów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania ERP.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania ERP. Szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe".

KOD CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i i systemy informatyczne
48300000-1 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania
48330000-0 Pakiety oprogramowania do opracowywania harmonogramów i kontroli produkcji


Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia do 31.03.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent zobowiązany jest do posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali min. 3 zamówień dotyczących dostawy oprogramowania analogicznego do objętego zamówieniem o wartości min. 300 000,00 zł brutto każde.
Wymagany jest wykaz zrealizowanych zamówień wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dowodów określających, czy dostawy te zostały zrealizowane w sposób należyty i terminowo.
Wskazane jest, aby wykaz zrealizowanych zamówień, został sporządzony wg propozycji Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować odpowiednimi zasobami ludzkimi w postaci:
- co najmniej 5 programistów programujących w Delphi/Dotnet/Java, posiadających min. 3-letni staż w programowaniu oferowanego systemu oraz wdrażaniu oprogramowania w zwinnych metodach Scrum/Kanban,
- co najmniej 5 konsultantów w obszarach biznesowych zgodnych z zapytaniem ofertowym z min. 3-letnim stażem, posiadających doświadczenie przez cały wskazany okres w świadczeniu usług w metodach zwinnych Agile,
- co najmniej 2 certyfikowanych project managerów w metodyce zwinnej,
- co najmniej 3 serwisantów utrzymujących pouruchomieniowo oprogramowanie z co najmniej 3-letnim stażem w obsłudze oferowanego oprogramowania, pracujących w metodyce Kanban.

Wskazane jest, aby wykaz zasobów ludzkich został sporządzony wg propozycji Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Do oferty powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych w kwocie co najmniej 400 000 zł.
W celu wykazania sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia Wykonawca załączy do oferty zaświadczenie bankowe lub wyciąg z konta firmowego oraz złoży oświadczenie - załącznik nr 7

Dodatkowe warunki

1. Udzielenie min. 24 miesięcznej gwarancji od momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia (potwierdzonego protokołem odbioru końcowego). Gwarancja będzie obejmować aktualizacje i serwisowanie oprogramowania. - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczone na formularzu oferty – załącznik nr 1.

2. Wyrażenie woli zawarcia z Zamawiającym umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:

1. Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
3. Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
4. Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
5. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
6. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu będą podlegać dalszej ocenie zgodnie z poniższymi kryteriami:

• cena 70% - ocena kryterium ceny odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną według wzoru:

Cena = najniższa cena wśród wszystkich otrzymanych ofert / cena badanej oferty *70

• gwarancja 30 % - ocena kryterium gwarancji odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną według wzoru:

Gwarancja = okres gwarancji badanej oferty / najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich otrzymanych ofert * 30
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Łączną liczbę punktów stanowi suma punktacji uzyskanej zgodnie z poniższym wzorem:

Punkty = Cena + gwarancja

Z Oferentem, który uzyskał najwyższą, łączną liczbę punktów podpisana zostanie umowa. W przypadku uzyskania przez oferentów jednakowej liczby punktów, decydującym kryterium będzie cena.

Wykluczenia

1. Zamawiający nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Wykonawca powiązany z Zamawiającym podlega wykluczeniu, a jego oferta nie będzie rozpatrywana.

2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników, lub też złożyli ofertę po terminie.

3. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium w terminie składania ofert.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

BIOCENT PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Do Dysa 5

20-149 Lublin

lubelskie , Lublin

NIP

7123336988

Numer naboru

RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o., Al. Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice.
Data wpłynięcia oferty: 10.06.2020 r.
Cena netto 480475,00 zł, Cena brutto 590984,25 zł
Liczba wyświetleń: 155