Strona główna
Logo unii europejskiej

Nowatorskie zastosowanie technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D w procesie budowy urządzeń inżynierii środowiskowej w oparciu o własne prace B+

Data publikacji: 29.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-07-2020

Numer ogłoszenia

31786

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 01.07.2020r. do godz. 14:30 przesyłką pocztową /kurierską/ lub osobiście w Sekretariacie Zamawiającego
2. Otwarcie ofert nastąpi 01.07.2020 r. o godz. 14:45 w siedzibie Zamawiającego,
w sali konferencyjnej.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi być sporządzona na załączonym formularzu w języku polskim i wypełniona pismem czytelnym. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania o Cenę.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty.
4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisane i datowane przez oferenta.
5. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
6. Ofertę, zawierającą wszystkie wymagane dokumenty, należy spiąć w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości i złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie.
7. Kopertę, opatrzoną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy należy opisać: „Oferta na dostawę: zestawu do spawania orbitalnego rur cienkościennych i zestawu do spawania orbitalnego rur grubościennych Nie otwierać przed godz. 14.45 w dniu 01.07.2020 r."
8. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zamawiający dopuszcza częściowe złożenie oferty cenowej na zestawy do spawania orbitalnego z głowicą zamkniętą i głowicą otwartą
a) dwa kompletne zestawy do spawania orbitalnego i/lub
b) jeden kompletny zestaw spawania orbitalnego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.kaczmarek@ekowodrol.p

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Kaczmarek, Karol Królak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Kaczmarek, tel. 607 287 525 – sprawy formalne Karol Królak, tel. 609 305 064 - sprawy techniczne

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy zestawu do spawania orbitalnego rur cienkościennych i zestawu do spawania orbitalnego rur grubościennych w ramach projektu pt.: “Nowatorskie zastosowanie technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D w procesie budowy urządzeń inżynierii środowiskowej w oparciu o własne prace B+R” na finansowanie którego Zamawiający ubiega się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach naboru nr: RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19.
Projekt polega na wdrożeniu nowatorskiej technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D do procesu budowy urządzeń inżynierii środowiskowej w oparciu o własne prace B+R. Technologia spawania orbitalnego znajdzie zastosowanie w przedmiocie działalności EkoWodrol do wykonania różnego rodzaju konstrukcji rurowych, rurociągów przesyłowych gazu, sieci wodnych, ciągów technologicznych na oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody oraz sieciach cieplnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy zestawu do spawania orbitalnego rur cienkościennych i zestawu do spawania orbitalnego rur grubościennych w ramach projektu pt.: “Nowatorskie zastosowanie technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D w procesie budowy urządzeń inżynierii środowiskowej w oparciu o własne prace B+R”, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym 1/2020 z dnia 27-05-2020 r

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy zestawu do spawania orbitalnego rur cienkościennych i zestawu do spawania orbitalnego rur grubościennych.
Wymagania techniczne:
1. Wymagania ogólne:
Zestawy spawalnicze przewidziane są do stosowania stacjonarnego w warunkach warsztatowych. Zamawiający oczekuje jednak, że oba zestawy będą możliwie kompaktowej budowy, a ich masa i gabaryty zapewnią możliwie łatwe ich transportowanie w przypadku awaryjnej sytuacji i wystąpienia konieczności realizacji części robót w warunkach budowy poza warsztatem. Zamawiający oczekuje urządzeń orbitalnych, w których element wykonawczy wykonuje złącza spawane poruszając się dookoła spawanego elementu. Źródła prądu muszą być przystosowane do spawania prądem stałym DC- i DC- z pulsem i ich odmiany, na potrzeby spawania stali czarnej i kwasoodpornej do zastosowań na rurociągi i instalacje ciśnieniowe. Oferowane źródła prądu do spawania orbitalnego powinny być tak dobrane, aby przy wyspecyfikowanych poniżej grubościach ścianek oraz prądach spawania charakteryzowały się 100% cyklem pracy.
Ponadto oferowane zestawy poza zintegrowanymi panelami sterowniczymi powinny, mieć możliwość podłączenie komputera i przeniesienia danych i/lub port USB umożliwiający przeniesienie danych i parametrów spawania.
2. Zestaw do spawania orbitalnego rur cienkościennych, 1 kpl, fabrycznie nowy, w tym:
 Źródło prądu - zasilacz spawalniczy o mocy minimalnej 180 A;
 Grubość ścianek spawanego materiału obejmuje przedział od 1,0 mm do 4,5 mm;
 Zestaw głowic zamkniętych umożliwiających spawanie rurociągów w zakresie średnic nominalnych obejmującym co najmniej rury od Dn10 do Dn150 mm wraz z zestawem wymiennych zacisków wąskich do głowic dla danej średnicy rury.
 Mobilna ostrzałka do elektrod wolframowych
 Miernik tlenu resztkowego z możliwością podłączenia do urządzenia spawalniczego
 Obcinarka do rur z zakresem cięcia rur co najmniej od Dn15 do Dn150 mm.
3. Zestaw do spawania orbitalnego rur grubościennych 1 kpl, fabrycznie nowy, w tym:
 Źródło prądu – zasilacz spawalniczy mocy minimalnej 300 A z funkcją kontroli długości łuku oraz oscylacji wielościegowej podczas spawania
 Grubość ścianek spawanego materiału obejmuje przedział od 2,0 mm do 10,0 mm;
 Wózek jezdny z chłodnicą i miejscem na butle dostosowany do modułu zasilacza
 Zestaw głowic otwartych do spawania orbitalnego w zakresie średnic nominalnych obejmujący co najmniej rury od Dn25 do Dn250 mm (z funkcją kontroli długości łuku i oscylacji wielościegowej), wyposażonych w podajnik zimnego drutu, wraz z przewodami sterującymi i przewodami masowymi
 Miernik tlenu resztkowego z możliwością podłączenia do urządzenia spawalniczego
 Mobilna ostrzałka do elektrod wolframowych
 Maszyna do obróbki i przygotowania krawędzi rur z silnikiem elektrycznym oraz minimalnym zakresem średnic od Dn100 do Dn250 mm, wraz z osprzętem do montażu noży i kompletem noży do obróbki
 Obcinarka orbitalna z napędem elektrycznym i zakresem cięcia rur o średnicach co najmniej od Dn150 do Dn250 mm
 Oprzyrządowanie do mocowania i centrowania rur. Należy zapewnić podpory rolkowe z obu stron zapewniające odpowiedni stopień współosiowości między dwoma odcinkami rur o dł. do 4 m.

Kod CPV

31000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wymagania względem oferentów:
1. Akceptują treść zapytania i Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami.
2. Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia jeśli złoży oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie metodą spełnia – nie spełnia.
3. Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia jeśli złoży oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie metodą spełnia – nie spełnia.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy.
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku.
6. Oferent nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym/ wykluczenia.
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii,
e) prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie w Formularzu ofertowym.
Oferent składa stosowne oświadczenie w Formularzu ofertowym. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie metodą spełnia – nie spełnia.
7. Oferent posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą. Na spełnienie tego warunku oferent dołącza do Formularza ofertowego dokument rejestrowy. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie metodą spełnia – nie spełnia.
8. Wykluczenia.
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii,
e) prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie w Formularzu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia jeśli złoży oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie metodą spełnia – nie spełnia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczególnego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia jeśli złoży oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie metodą spełnia – nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnego warunku.

Dodatkowe warunki

1. Oferent posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą. Na spełnienie tego warunku oferent dołącza do Formularza ofertowego dokument rejestrowy. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie metodą spełnia – nie spełnia.
2. Oferent nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym/ wykluczenia.
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii,
e) prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie w Formularzu ofertowym.
Oferent składa stosowne oświadczenie w Formularzu ofertowym. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie metodą spełnia – nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
a) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
b) gdy nastąpi zamiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć lub zmiany przez Zamawiającego harmonogramu robót, przewidzianych w realizowanym projekcie.
c) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających ze zmian, wprowadzonych do umowy o dofinansowanie projektu,
d) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
e) wystąpienia okoliczności siły wyższej,
f) zmian regulacji prawnych w odniesieniu do umowy o dofinansowanie projektu,
g) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany
2. W przypadku niekompletnej dostawy, opóźnień w dostawie lub dostawy urządzeń niespełniających wymogów określonych w zapytaniu ofertowym dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,25 % wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości korzystania z przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający ma prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia do wysokości 50% ceny netto przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową i istnieją uzasadnione przesłanki wskazujące na to, że nie osiągnie rezultatów zapisanych w Zapytaniu.
5. Ponadto strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia od siebie odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody jednak nie więcej niż wartość przedmiotu zamówienia.
6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 20% wynagrodzenia umownego netto.
8. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
8.1. Montaż sprzętu.
8.2. Uruchamianie sprzętu, pomiary i kalibracja.
8.3. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i konserwacji.
8.4. Dostarczenie instrukcji obsługi i atestów.
8.5. Dostarczenie harmonogramu niezbędnych serwisów.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zawartej umowy wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez każdą ze stron
w następujących przypadkach:
a) wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, których strony nie mogły przywidzieć na etapie zawarcia umowy;
b) wystąpienie obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego ani Oferenta;
c) wystąpienia siły wyższej;
d) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, a mających wpływ na poprawne wykonanie umowy;
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
f) w przypadku wystąpienia ograniczeń z powodu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (wskutek wprowadzenia obostrzeń przez władze publiczne, zamknięcia punktów sprzedaży, braków materiałów części i materiałów na rynku, trudności w dostępie do sprzętu, poddania wykonawcy, personelu wykonawcy lub podwykonawcy obowiązkowej izolacji)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do Załącznika nr 1 Formularza ofertowego, Wykonawca dołącza:
1. Załącznik nr 1 wg załączonego wzoru do Formularza ofertowego.
2. Dokument rejestrowy.
3. Specyfikację oferowanego sprzętu / katalog.
4. Pełnomocnictwa: dotyczy, nie dotyczy

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający ma prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia do wysokości 50% ceny netto przedmiotu zamówienia, o ile zajdzie taka konieczność

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 Oferowana łączna cena netto w PLN - 80% (max.80 pkt).
 Gwarancja - 20% (max.20 pkt).
 Max ilość punktów do uzyskania 100.

Kryterium 1 - oferowana łączna cena netto w PLN za cały przedmiot zamówienia ujęty w załączniku nr 1. Sposób wyliczenia punktów:

Najniższa cena netto spośród badanych ofert
WYNIK = ---------------------------------------------------------- x 80 pkt.
Cena netto badanej oferty

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 80
Kryterium 2 - gwarancja przedmiotu zamówienia, wyrażona ilością miesięcy od dnia dostawy, nie więcej niż 60 miesięcy. Sposób wyliczenia punktów:
Ilość miesięcy gwarancji
WYNIK = ------------------------------------------------------------- x 20 pkt.
Największa ilość miesięcy gwarancji z ofert niepodlegających odrzuceniu

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 20.
2. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii,
e) prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie w Formularzu ofertowym.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o

Adres

Słowiańska 13/-

75-846 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

+48 94 348 60 40

Fax

+48 94 348 60 40

NIP

6690500171

Numer naboru

RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19

Inne źródła finansowania

Środki własne

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

01. Nazwa i adres wybranego wykonawcy:
KALLA Sp. z o.o. z siedzibą Ul. Kościuszki 141-143, 40-523 Katowice
02. Data wpływu oferty: 30.06.2020 r.
03. Oferowana cena:
Cena netto: 630 232,32 zł
Liczba wyświetleń: 225