Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac remontowo-wykończeniowych mających na celu dostosowanie pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej pracowni endoskopowej.

Data publikacji: 22.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-06-2020

Numer ogłoszenia

31599

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres UROMED Jakub Koteras, ul. Słowackiego 19, 71-434 Szczecin lub elektronicznej na adres e-mail: koteras@twojaprzychodnia.com nie później niż do dnia 05.06.2020 r. do końca dnia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie firmy. Termin związania ofertą upływa po 60 dniach, licząc od terminu składania ofert.

Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Ponadto do oferty należy załączyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia (referencje, protokoły odbioru itp.) - punkt 3.1 zapytania ofertowego.
3) Zobowiązanie do zawarcia polisy przed podpisaniem umowy lub polisa ubezpieczeniowa wraz
z potwierdzeniem zapłaty składek na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu - punkt 3.3 zapytania ofertowego.
4) Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium – punkt 3.4 zapytania ofertowego.
5) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, w przypadku złożenia w ofercie pełnomocnictwa – musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
6) Oświadczenie RODO stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU ODRZUCENIA OFERT
1) Odrzuceniu podlegają oferty, które:
a) nie spełniają wymagań merytorycznych niniejszego Zapytania ofertowego,
b) są niezgodne z przepisami prawa,
c) podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa,
d) wpłynęły po terminie składania ofert.
2) odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

koteras@twojaprzychodnia.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Koteras

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603940889

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-wykończeniowych mających na celu dostosowanie pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej pracowni endoskopowej. W skład nowej pracowni endoskopowej wchodzić będzie:
1) sala endoskopowa wraz z przynależnym pomieszczeniem do dezynfekcji endoskopów oraz dostępem do WC (WC to pozostałość z istniejącego gabinetu lekarskiego pozostanie bez zmian);
2) pokój do wybudzeń z WC[dostosowanym do OzN].
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, nomami technicznymi oraz zasadą uniwersalnego projektowania (pracownia dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

Prace prowadzone będą w województwie zachodniopomorskim w miejscowości Szczecin w budynku zlokalizowanym przy ulicy Juliusza Słowackiego 19.

Uwzględniane będą tylko oferty, w których okres gwarancji i rękojmi będzie wynosił minimum 36 miesięcy, natomiast maksymalny 72 miesiące.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy prac remontowo-wykończeniowych mających na celu dostosowanie pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej pracowni endoskopowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-wykończeniowych mających na celu dostosowanie pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej pracowni endoskopowej. W skład nowej pracowni endoskopowej wchodzić będzie:
1) sala endoskopowa wraz z przynależnym pomieszczeniem do dezynfekcji endoskopów oraz dostępem do WC (WC to pozostałość z istniejącego gabinetu lekarskiego pozostanie bez zmian);
2) pokój do wybudzeń z WC[dostosowanym do OzN].
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, nomami technicznymi oraz zasadą uniwersalnego projektowania (pracownia dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

Prace prowadzone będą w województwie zachodniopomorskim w miejscowości Szczecin w budynku zlokalizowanym przy ulicy Juliusza Słowackiego 19.

Uwzględniane będą tylko oferty, w których okres gwarancji i rękojmi będzie wynosił minimum 36 miesięcy, natomiast maksymalny 72 miesiące.
Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w formie ryczałtu.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia pn. "Zapytanie ofertowe"

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262520-2 Roboty murowe
45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie później niż w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonali w tym okresie przynajmniej dwa zamówienia polegające na przebudowie/ remoncie obiektu służby zdrowia o wartości robót budowlano – instalacyjnych nie mniej niż 200.000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełnienia warunku oferent powinien przedstawić wykaz wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi (referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze itp.), że wskazane roboty wykonane zostały w sposób należyty wraz ze szczegółowym opisem zakresu wykonywanych robót.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- oferent dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne oraz legitymującą się co najmniej 5 letnim stażem pracy w charakterze kierownika budowy lub kierownika robót, przy czym za staż pracy w charakterze kierownika budowy lub robót zostanie uznany faktyczny staż pracy na wymienionych stanowiskach od daty wpisu na listę członków odpowiedniej izby zawodowej. Na potwierdzenie spełnienia warunku oferent przedstawi wykaz osób (dotyczy kierownika budowy), które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie prac wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Ponadto na moment podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie. W zakresie wymogu dotyczącego stażu pracy oferent zobowiązany jest dostarczyć CV. Dodatkowo na potwierdzenie spełnienia warunku oferent może dostarczyć referencje/zaświadczenia z zakładów pracy/świadectwa pracy itp.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- oferent przedstawi zobowiązanie do zawarcia polisy (przed podpisaniem umowy)/polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności obejmującej wykonywanie robót budowlano-instalacyjnych w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. Wymóg wysokości polisy wynika z prowadzenia robót w czynnym obiekcie służby zdrowia wyposażonym w specjalistyczny sprzęt medyczny o znacznej wartości. Na potwierdzenie spełnienia warunku oferent zobowiązany jest przedłożyć zobowiązanie do zawarcia polisy przed podpisaniem umowy lub polisę wraz z potwierdzeniem opłaty.
- wniosą wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych poniżej, tj.:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) Siły Wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych
w umowie. Strony wprowadzą do Umowy zmiany w zakresie terminów określonych uwzględniające opóźnienia wynikające z działania Siły Wyższej,
2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy.
W takim zakresie Strony wprowadzą zmiany do niniejszej umowy mające na celu zapewnienie jej pełnej zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa,
3) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
4) Wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, grożących rażących stratą, których Strony nie przewidywały przy zawarciu niniejszej umowy. W takim wypadku Strony wprowadzą do niniejszej umowy zmiany w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia rażącej straty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Ponadto do oferty należy załączyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia (referencje, protokoły odbioru itp.) - punkt 3.1 zapytania ofertowego.
3) Zobowiązanie do zawarcia polisy przed podpisaniem umowy lub polisa ubezpieczeniowa wraz
z potwierdzeniem zapłaty składek na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu - punkt 3.3 zapytania ofertowego.
4) Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium – punkt 3.4 zapytania ofertowego.
5) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, w przypadku złożenia w ofercie pełnomocnictwa – musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
6) Oświadczenie RODO stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się w każdej części następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1. Cena - 50 pkt./ 50%
2. Skrócony termin realizacji zamówienia - 30 pkt./30%
3. Okres gwarancji i rękojmi - 20 pkt./20%

Szczegółowy opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe"

Wykluczenia

1) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

UROMED Jakub Koteras

Adres

Słowackiego 19

71-434 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

603940889

Fax

-

NIP

7631554757

Numer naboru

RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WOJBUD Marcin Wojtyła,
ul. Reymonta 6, 67-100 Nowa Sól
Data wpływu oferty: 05.06.2020 r.
Cena netto: 131 200,00 zł, brutto: 161 376,00 zł.
Liczba wyświetleń: 134