Strona główna
Logo unii europejskiej

System obsługi pacjentów obejmujący automatyczną rejestrację oraz funkcję prewywiadu medycznego

Data publikacji: 15.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-05-2020

Numer ogłoszenia

31298

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2020, godzina 23:59. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
Oferty należy przesłać e-mailem (skan oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres: biuro@medbot.pl
lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 603099909
Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego, wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni.
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru ofert Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@medbot.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maria Nowina Konopka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48603099909

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania systemu obsługi pacjentów, obejmującego automatyczną rejestrację oraz funkcję prewywiadu medycznego, zgodnie z zasadami komunikacji, w tym komunikacji medycznej. Prace B+R będą polegać na zaangażowaniu naukowców i specjalistów branżowych do przeprowadzenia badań nad budową modelu rozpoznawania mowy medycznej pacjentów oraz klasyfikatora medycznego. Przeprowadzone też zostaną prace badawcze wśród grupy referencyjnej użytkowników do oceny i testów osiągniętych efektów prac oraz testowania prototypu usługi.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac B+R, w wyniku których powstanie prototyp nowej usługi automatycznej do zdalnej obsługi pacjentów w placówkach służby zdrowia. Opracowany w ramach projektu system ma się wyróżniać na tle istniejących na rynku rozwiązań możliwością automatycznej rejestracji pacjentów oraz przeprowadzenia prewywiadu medycznego. Niniejszy system powinien w istotny sposób wpłynąć na osiągnięcie oszczędności kosztów i zwiększenia dostępności dla pacjentów placówek medycznych oraz wpłynąć na zwiększenie poziomu satysfakcji z korzystania z usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów.

Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe przygotowano zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania systemu obsługi pacjentów, obejmującego automatyczną rejestrację oraz funkcję prewywiadu medycznego, zgodnie z zasadami komunikacji, w tym komunikacji medycznej. Prace B+R będą polegać na zaangażowaniu naukowców i specjalistów branżowych do przeprowadzenia badań nad budową modelu rozpoznawania mowy medycznej pacjentów oraz klasyfikatora medycznego. Przeprowadzone też zostaną prace badawcze wśród grupy referencyjnej użytkowników do oceny i testów osiągniętych efektów prac oraz testowania prototypu usługi.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach prac podzielonych na zadania związane z koniecznością precyzyjnego dostosowania usługi do spodziewanych efektów i zdiagnozowanych potrzeb rynkowych.

Do zadań́ realizowanych w ramach projektu należeć będą:

Zadanie 1. Korpus akustyczny
- opracowanie założeń i przygotowanie korpusu akustycznego wraz ze scenariuszami medycznymi

Zadanie 2. Model rozpoznawania mowy
- przygotowanie i realizacja treningu modelu rozpoznawania mowy
- transkrypcja korpusu z adaptacją do treningu klasyfikatora

Zadanie 3. Koncepcja klasyfikatora medycznego
- przygotowanie modelu danych do treningu klasyfikatora
- budowa ontologii systemu danych
- opracowanie modelu opisu danych do celów medycznych i komunikacji z pacjentem
- przygotowanie systemu etykiet korpusu

Zadanie 4. Opracowanie klasyfikatora medycznego
- trening klasyfikatora treści wypowiedzi pacjentów

Zadanie 5. Moduł rejestracji pacjentów
- dostosowanie mechanizmu automatycznego rozpoznawania mowy i klasyfikatora do potrzeb procesu rejestracji pacjentów

Zadanie 6. Integracja usługi
- opracowanie systemu zapewniającego współpracę modułu automatycznego rozpoznawania mowy, systemu telefonicznego i klasyfikatora
- opracowanie systemu prezentacji danych z klasyfikatora zgodnie z wymaganiami i kryteriami medycznymi

Wykonawca powinien zagwarantować włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia znacząco ulepszonej usługi.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace wymienione w pkt. 2.2. niniejszego zapytania, winne być zakończone w terminie najpóźniej do dnia 31.03.2022, w tym wykonanie poszczególnych zadań powinno trwać:
Zadanie 1 - maksymalnie 6 miesięcy
Zadanie 2 - maksymalnie 4 miesiące
Zadanie 3 - maksymalnie 3 miesiące
Zadanie 4 - maksymalnie 3 miesiące
Zadanie 5 - maksymalnie 4 miesiące
Zadanie 6 - maksymalnie 4 miesiące

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku późniejszego terminu podpisania umowy o dofinansowanie. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy warunkowej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Należy przedstawić potencjał m.in. merytoryczny, techniczny, badawczy w kontekście do przedmiotu realizowanego projektu i zakresu usługi świadczonej na rzecz Zamawiającego (informacje należy przedstawić w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego). W szczególności należy wykazać doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy projekt, w tym przykłady projektów zrealizowanych przez jednostkę, informacje na temat posiadanego zaplecza laboratoryjnego (sprzętu i aparatury), zaplecza eksperckiego i naukowego jakim dysponuje wykonawca, zatrudnionych pracowników naukowo-badawczych, np. ich profilu naukowego, posiadanego tytułu/stopnia naukowego, osiągnięć i aktywności naukowych, ich doświadczenia 
i kompetencji w danej dziennie.

Potencjał techniczny

Należy przedstawić potencjał m.in. merytoryczny, techniczny, badawczy w kontekście do przedmiotu realizowanego projektu i zakresu usługi świadczonej na rzecz Zamawiającego (informacje należy przedstawić w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego). W szczególności należy wykazać doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy projekt, w tym przykłady projektów zrealizowanych przez jednostkę, informacje na temat posiadanego zaplecza laboratoryjnego (sprzętu i aparatury), zaplecza eksperckiego i naukowego jakim dysponuje wykonawca, zatrudnionych pracowników naukowo-badawczych, np. ich profilu naukowego, posiadanego tytułu/stopnia naukowego, osiągnięć i aktywności naukowych, ich doświadczenia 
i kompetencji w danej dziennie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, którzy jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj.:
1) „organizacja prowadząca badania i upowszechniające wiedzę”, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust.7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn.zm.);
2) spółka celowa uczelni, o której mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółka celowa jednostki naukowej;
3) centrum transferu technologii uczelni, o którym mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
4) przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);
5) akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019r. poz. 155);
6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz przedłożenia jako załącznik do oferty dokument założycielski powołujący jednostkę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Złożenie dodatkowych informacje na temat przedmiotu zamówienia może być udzielone przez Zamawiającego wyłącznie osobiście we wcześniej ustalonym terminie.

Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
Ocena ofert nastąpi w terminie 2 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który wygra postępowanie.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdy podpisanie umowy takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania e-mailem oraz umieści stosowną informację na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Autorskie prawa majątkowe i zależne do utworów powstałych w wyniku realizacji usługi muszą zostać przeniesione na rzecz Zamawiającego, co zostanie ujęte w umowie z Wykonawcą.

Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego, wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni.
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru ofert Wykonawcy.

Zawarcie umowy na realizację przedmiotowego zamówienia nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej informacji o ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej z PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
• uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
• obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
• okoliczności siły wyższej,
• zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

dokumenty statutowe wykonawcy,
opis potencjału wykonawcy,
oświadczenia zawarte w załącznikach do wzoru zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

najniższa cena netto – 100 punktów

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „najniższa cena netto” zostanie obliczona według wzoru:

C = (Cmin/Cnetto) x 100 pkt
C – liczba zdobytych punktów,
Cmin – cena (netto) najniższa wśród ofert prawidłowo złożonych,
Cnetto – cena netto oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryterium.

Wykluczenia

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z Przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Medbot Sp. z o.o.

Adres

Staszica 11/7

31-162 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

+48603099909

NIP

6762572583

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INTECH PK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 22.05.2020
Cena oferty: 490 548,60 zł brutto
Liczba wyświetleń: 72