Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020 – Produkty

Data publikacji: 15.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2020

Numer ogłoszenia

31297

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku
zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu
papierowym do 24.05.2020 r. do godziny 23:59 (decyduje data wpływu
dokumentu*).
Niezależnie od formy składania oferty w tytule proszę wpisać numer ogłoszenia
i/lub numer zapytania ofertowego.
BFF CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRETTYOU MEDICAL DAY SPA
ul. Powstańców Śląskich 36
42-600 Tarnowskie Góry
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy)
Email: marzena@prettyou.pl
Dodatkowych wyjaśnień w sprawie postępowania udzielać będzie:
Marzena Łukowska-Chmiel- email: marzena@prettyou.pl
*w przypadku wpłynięcia oferty w wersji papierowej (osobiście, kurierem,
pocztą, faxem) dokument za doręczony uważa się, gdy zostanie dostarczony do
siedziby Zamawiającego w dniach trwania zapytania ofertowego w godzinach
od 9.00 do 17.00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia,
zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim lub innym
do dnia 24-05-2020
języku urzędowym Unii Europejskiej. Umowa zostanie sporządzona w języku
polskim, chyba że oferent zażyczy sobie również w innym języku.
Oferta musi być parafowana na każdej stronie, zostać sporządzona na czytelnie
wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego
upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie
dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby
składające ofertę.
Oferta musi zawierać wycenę oraz opis przedmiotu oferty i odwoływać się do
specyfikacji.
Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny
na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru
najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego
kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym
poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.
W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (sugerowany termin to co
najmniej 60 dni) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail).
Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości
wymagania określone w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia
oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na załączniku nr 1, lub
jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod
uwagę.
Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla
składania ofert,
zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg
takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z
dopiskiem „ZAMIANA”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marzena@prettyou.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marzena Łukowska-Chmiel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48698694297

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wytworzenie nowych kosmetyków naturalnych na
zlecenie Zamawiającego i pod marką Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski Miejscowość: Tarnowskie Góry

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację
usługi wytworzenia kosmetyków naturalnych na zlecenie Zamawiającego i pod
marką Zamawiającego w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w
ramach konkursu: dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania:
3.2. Innowacje w MŚP 2 typ projektu „Inwestycje w MŚP” w województwie
śląskim. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy
w trybie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z
wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Zamówienie
zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających
zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania
oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach
konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu
zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zapytania ma zostać wykonany w oparciu o następujące wytyczne dotyczące opracowania receptury kosmetyków naturalnych w zakresie kremu, serum, tonika do twarzy i mydła, opracowania metody ich wytworzenia oraz produkcji masy wraz z zakupem surowców, materiałów opakowaniowych i materiałów zadrukowanych takich jak etykiety i kartoniki pochodzące z recyclingu (w tym stworzenie projektu graficznego etykietek i kartoników).

A. RECEPTUROWANIE
Przedmiot zlecenia:
- opracowanie receptury kosmetyku naturalnego oraz technologii wytworzenia.

- przeprowadzenie podstawowych badań produktu fizykochemicznych i mikrobiologicznych (w odpowiedzi na zapytanie ofertowe proszę wskazać które:
- potwierdzenie skuteczności układu konserwującego (Challenge test),
- badania stabilności (test odporności temperaturowej, badania stresowe, badania kompatybilności masy z opakowaniem),
- badanie PAO,
- badanie SPF – jaka jest oczekiwana wartość SPF,
- badanie wodoodporności,
- badania aplikacyjno-użytkowe na probantach 15 osób/ 25 osób,
- badania dermatologiczne 15 osób/ 25 osób,
- badania dermatologiczne rozszerzone z deklaracją hipoalergiczności 15 osób/ 25 osób,
- badania aplikacyjno-aparaturowe: nawilżenie/ zaczerwienienie/ TEWL/ elastyczność/ wrażliwość/ analiza porów/ sebum/ trądzik/ pomiar pH skóry/ przenikalność substancji aktywnych w głąb skóry/ badanie właściwości anti-pollution/ jakie inne.

- opracowanie Raportu Oceny Bezpieczeństwa produktu (w odpowiedzi na zapytanie ofertowe proszę wskazać które:
- przygotowanie PIF (Product Information File),
- wpis do bazy CPNP,
- MSDS produktu kosmetycznego,
- opracowanie składu INCI,
- walidacja etykiety pod kątem składu INCI oraz obowiązkowych informacji umieszczonych na etykiecie,
- produkcja wdrożeniowa.

Wymagania ogólne:
- planowany zapach: zapach ma kojarzyć się z prestiżem
- planowany typ i pojemność opakowania: krem - 50 ml, szklany brązowy słoik, nakrętka i etykieta, serum – 30 ml, szklana brązowa butelka, pipeta i etykieta, tonik – 100 ml, szklana brązowa butelka, flip-top i etykieta, kostka mydła
- oczekiwany okres trwałości – nie krótszy niż 6 miesięcy
- Wykonawca wskaże oczekiwane PAO
- Wykonawca wskaże wymagania dotyczące konserwantów, jeśli dotyczy
- Zamawiający oczekuje produktu hipoalergicznego
- Zamawiający oczekuje produktu naturalnego (ile %): 95%
- planowana grupa docelowa: kobiety w wieku 40+
- planowany rynek docelowy: Polska
- planowany koszt wytworzenia masy na 1 szt. produktu: Wykonawca przedstawi ofertę cenową dla różnych ilości zamawianych sztuk tego samego produktu dla 500 szt., 1000 szt., 1500 szt., 2000 szt., 2500 szt., 3000 szt., 3500 szt., 4000 szt., 4500 szt., 5000 szt.

Wykonawca wskaże planowane składniki główne.

Wykonawca wskaże składniki niepożądane.

Zamawiający wskaże wzorcowe dostępne na rynku kosmetyki.

Zamawiający oczekuje kosmetyków naturalnych o następującym działaniu: antybakteryjnym, ani-pollution, anti-aging.

Wykonawca opisze szczegółowo pozostałe właściwości.

Wykonawca stworzy projekt graficzny etykietek i kartoników pochodzących z recyclingu.

Wymagania wobec produkcji nowych kosmetyków naturalnych zostały szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe".

SKŁADAJĄC OFERTĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Kod CPV

33700000-7

Nazwa kodu CPV

Produkty do pielęgnacji ciała

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: maksymalnie 6 miesięcy licząc od
dnia następującego po dniu spełnienia się warunku wynikającego z podpisanej
umowy. Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia gotowych
produktów kosmetyków spakowanych do kartoników jednostkowych w
kartonach zbiorczych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający
uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne
oświadczenie.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji
podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek
jeżeli:
Wykonał przynajmniej dwa podobne zamówienia - „zielone zamówienia”, tj.
wyprodukowanie kosmetyków naturalnych na zlecenie Zamawiającego i pod
marką Zamawiającego.
Zespół oferenta musi mieć praktyczne doświadczenie w prowadzeniu projektów
przy wytwarzaniu kosmetyków naturalnych zgodnie z normą ISO 22716 – Dobre
Praktyki Produkcji Kosmetyków (GMP – Good Manufacturing Practices) i/lub
zgodnie z normą ISO 9001 – Systemem Zarządzania Jakością lub
równoważnych.
Spełnienie tych warunków musi być potwierdzone poprzez załączenie listy
zrealizowanych projektów oraz skanu certyfikatu/ certyfikatów.

Potencjał techniczny

Oferent musi posiadać potencjał techniczny do przeprowadzenia
zaplanowanych prac. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek,
jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent musi wykazać, że prace będą przeprowadzone przez osoby zdolne do
wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek
jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek,
jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Dodatkowe warunki

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi BFF CENTER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRETTYOU MEDICAL DAY SPA
(ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na
zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością
Zamawiającego.
Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich
poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie
realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych
ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w
formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je
w Bazie Konkurencyjności oraz przekaże informację o zmianach potencjalnym
Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o
jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie
pytania na adres e-mail wskazany do kontaktu w sprawach zapytania
ofertowego.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają
wymagań udziału w postępowaniu określonych w zakresie: uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedza i doświadczenie,
potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, sytuacja
ekonomiczna i finansowa oraz podstawy do wykluczenia (powiązania osobowokapitałowe).
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert
wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i
informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek
sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej
ofercie danych niezgodnych z prawdą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym
jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w
przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze
prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć
(znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację
zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji co skutkować
będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ
na wyniki postępowania). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu
zamknięcia postępowania ofertowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez
Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła
jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty.
Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu,
wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie e-mailowej.
Jeżeli z wyłącznej winy Dostawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy
zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 4 tygodnie, Oferent zapłaci karę
stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny
tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10%
ceny wykonania usługi.
Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Dostawca, zostanie naliczona kara umowna w
wysokości 20% ceny.
Dostawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem
przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem,
oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Dostawcę, z
wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań
lub zaniechań Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej
zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie
pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie
obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do
dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
zawartej umowy.
Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione
powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą
wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający
uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne
oświadczenie.
Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji
podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek
jeżeli:
Wykonał przynajmniej dwa podobne zamówienia - „zielone zamówienia”, tj.
wyprodukowanie kosmetyków naturalnych na zlecenie Zamawiającego i pod
marką Zamawiającego.
Zespół oferenta musi mieć praktyczne doświadczenie w prowadzeniu projektów
przy wytwarzaniu kosmetyków naturalnych zgodnie z normą ISO 22716 – Dobre
Praktyki Produkcji Kosmetyków (GMP – Good Manufacturing Practices) i/lub
zgodnie z normą ISO 9001 – Systemem Zarządzania Jakością lub
równoważnych.
Spełnienie tych warunków musi być potwierdzone poprzez załączenie listy
zrealizowanych projektów oraz skanu certyfikatu/ certyfikatów.
Oferent musi posiadać potencjał techniczny do przeprowadzenia
zaplanowanych prac. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek,
jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.
Oferent musi wykazać, że prace będą przeprowadzone przez osoby zdolne do
wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek
jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek,
jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
Cena oferty netto
Waga - 100 punktów
Gdzie:
Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku,
Ocenie będzie podlegać całkowita zaproponowana wartość wykonania usługi.
W momencie uzyskania ofert w walucie innej niż PLN wartość oferty zostanie
przeliczona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty –
sporządzenia protokołu.
Ad.1 Dla kryterium "cena oferty netto" oferent, który zaproponuje najniższą
ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (100 pkt.) a każdy
kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:
Ilość punktów = (najniższa cena netto oferty/ cena netto oferty ocenianej) x
100 pkt.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, w zamówieniu publicznym udzielanym
przez Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania
ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP), nie mogą brać udziału podmioty
powiązane z nim osobowo lub kapitałowo, ponadto osoby wykonujące w imieniu
Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym
biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub
kapitałowo z wykonawcami, którzy złożą oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady
konkurencyjności.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

BFF Center Spółka z o.o.

Adres

Powstańców Śląskich 36/11

42-600 Tarnowskie Góry

śląskie , tarnogórski

Numer telefonu

+48698694297

NIP

6263023042

Numer naboru

RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20
Liczba wyświetleń: 87