Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2018 Zakup usługi w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Data publikacji: 16.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-05-2018

Numer ogłoszenia

3024

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Informujemy, że ze względu na zgłoszony błąd w Załączniku nr 9 - Plan Zagospodarowania polegający na podaniu nieprawidłowej wartości powierzchni projektowanej hali.
Prawidłowa powierzchnia projektowanej hali to: 1504,7m2
Plik został uaktualniony i zamieszczony poniżej pod tytułem: Załącznik nr 9 - Plan Zagospodarowania_zmiana.
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert załączono także zaktualizowane Zapytanie Ofertowe z dopiskiem "zmiana"
W związku z powyższym przedłuża się możliwość składania ofert do 07.05.2018r.

Miejsce i sposób składania ofert

Przygotowanie i dostarczenie oferty
1 Kompletna podpisana oferta wraz załącznikami powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem wykluczenia z postępowania) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mdm-druk.com.pl lub w siedzibie Zamawiającego (ul. Borówki 4, 61-304 Poznań w terminie do 7 maja 2018 roku do końca dnia.
2 W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać nr postępowania tj. 1/04/2018.
3 Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
4 Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.
5 Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 60 dni od momentu upływu terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@mdm-druk.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Wawrzynek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 692 427 833

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi w trybie „zaprojektuj i wybuduj” hali produkcyjnej na potrzeby produkcji poligraficznej o powierzchni 1504,7m2 wraz z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, zgodnie ze specyfikacją wykonania robót budowlanych i branż: elektrycznej, sanitarnej, wod-kan., c.o., wentylacji.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy hali produkcyjnej na potrzeby produkcji poligraficznej w trybie "zaprojektuj wybuduj", która (jako część projektu) jest niezbędna dla wdrożenia w przedsiębiorstwie MDM-Druk Sp. z o.o. sp.k. wyników prac B+R - innowacyjnej, niskoodpadowej technologii HQSM (High Quality Safe Micropoint) i uruchomienie produkcji wraz z wprowadzeniem na rynek pierwszych na świecie opakowań w 100% zabezpieczonych przed kopiowaniem, powielaniem, fałszowaniem, jak również oznakowanych w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi w trybie „zaprojektuj i wybuduj” hali produkcyjnej na potrzeby produkcji poligraficznej o powierzchni 1504,7m2 wraz z zewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, zgodnie ze specyfikacją wykonania robót budowlanych i branż: elektrycznej, sanitarnej, wod-kan., c.o., wentylacji.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego oraz wykonawczego) budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną na cele działalności firmy MDM - Druk na terenie przy ul. Dziadoszańskiej 10, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacją robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.
Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 20, 21, 29, 4/31 objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo – Zegrze w Poznaniu – uchwała nr XL/419/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008r. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający załącza także w formie załącznika nr 6 do zapytania – wypis i wyrys z miejscowego planu z dnia 05.04.2018r dla działek nr 20, 21, 29, 4/31 oraz mapę ewidencyjną – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje trzy etapy:
Etap 1 – opracowanie projektu budowlanego w zakresie koniecznym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń oraz uzyskanie mapy do celów projektowych, złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.
Etap 2 – opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego w zakresie koniecznym do wykonania robót
Etap 3 – wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jego uzyskanie zostanie nałożone w drodze wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację zapytania ofertowego, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania, obejmującą w szczególności zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury stanowiącymi integralną część zapytania ofertowego, wyszczególnionymi we wszystkich pismach przesłanych i umieszczonych w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://mdm-druk.com.pl/.
Podstawowe (minimalne) wymagania Zamawiającego (założenia):
W wyniku realizacji inwestycji objętej niniejszym zapytaniem ma powstać infrastruktura służąca potrzebom produkcji poligraficznej firmy MDM Druk Sp. z o.o. sp.k.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia (w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy):
Etap 1 – 60 dni
Etap 2 – 60 dni
Etap 3 – 250 dni
Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.06.2019r.
Za termin realizacji zamówienia uznaje się dokonanie bezusterkowego odbioru końcowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 3).
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, posiadający wszelkie uprawnienia, które pozwalają mu na przeprowadzenie prac zgodnie z zamówieniem, na dowód potwierdzający powyższe, osoby pełniące funkcję projektanta oraz kierownika budowy należy wskazać w załączniku nr 8 do zapytania ofertowego oraz należy dołączyć kopię uprawnień zawodowych tychże osób.
Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej cztery zamówienia polegające na wybudowaniu hal produkcyjnych o wartości prac wynoszącej nie mniej niż 2.500.000,00zł (brutto).
W celu potwierdzenia tego kryterium Oferent powinien załączyć wykaz wykonanych robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz danych inwestora. – wzór listy referencyjnej stanowi załącznik nr 4. Do wykazu należy dołączyć oświadczenia inwestorów potwierdzające, że roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo wykonane i odebrane.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Oferent powinien posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - zakres ubezpieczenia OC deliktowa, OC kontaktowa na kwotę nie niższą niż wartość Zamówienia (na podstawie oferty złożonej przez danego Oferenta).
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą mieć zaległości w Urzędzie Skarbowym, ZUS oraz powinni być czynnym płatnikiem podatniku VAT.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 3).

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, posiadający wszelkie uprawnienia, które pozwalają mu na przeprowadzenie prac zgodnie z zamówieniem, na dowód potwierdzający powyższe, osoby pełniące funkcję projektanta oraz kierownika budowy należy wskazać w załączniku nr 8 do zapytania ofertowego oraz należy dołączyć kopię uprawnień zawodowych tychże osób.

Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej cztery zamówienia polegające na wybudowaniu hal produkcyjnych o wartości prac wynoszącej nie mniej niż 2.500.000,00 zł (brutto).
W celu potwierdzenia tego kryterium Oferent powinien załączyć wykaz wykonanych robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz danych inwestora. – wzór listy referencyjnej stanowi załącznik nr 4. Do wykazu należy dołączyć oświadczenia inwestorów potwierdzające, że roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo wykonane i odebrane.

Potencjał techniczny

Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej cztery zamówienia polegające na wybudowaniu hal produkcyjnych o wartości prac wynoszącej nie mniej niż 2.500.000,00zł (brutto).
W celu potwierdzenia tego kryterium Oferent powinien załączyć wykaz wykonanych robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz danych inwestora. – wzór listy referencyjnej stanowi załącznik nr 4. Do wykazu należy dołączyć oświadczenia inwestorów potwierdzające, że roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo wykonane i odebrane.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, posiadający wszelkie uprawnienia, które pozwalają mu na przeprowadzenie prac zgodnie z zamówieniem, na dowód potwierdzający powyższe, osoby pełniące funkcję projektanta oraz kierownika budowy należy wskazać w załączniku nr 8 do zapytania ofertowego oraz należy dołączyć kopię uprawnień zawodowych tychże osób.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 3).

Dodatkowe warunki

Oferent powinien posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - zakres ubezpieczenia OC deliktowa, OC kontaktowa na kwotę nie niższą niż wartość Zamówienia (na podstawie oferty złożonej przez danego Oferenta).

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą mieć zaległości w Urzędzie Skarbowym, ZUS oraz powinni być czynnym płatnikiem podatniku VAT.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne).
Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające z:
a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
c) zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności zastosowania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z załącznikami do oferty:
• harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia,
• szczegółowe kosztorysy ofertowe. Szczegółowe kosztorysy ofertowe powinny uwzględniać wartość materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, robociznę, sprzęt oraz koszty projektów, uzgodnień i pozwoleń. Wbudowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie. W przypadku nie ujęcia w kosztorysach jakiegokolwiek typu i zakresu prac lub prac ujętych w Zapytaniu Ofertowym, bądź nieuwzględnienia sposobu realizacji tych prac lub robót, Oferent zobowiązany jest je wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu Zapytania Ofertowego bez możliwości żądania za ich wykonanie dodatkowego wynagrodzenia.

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
3) Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) Wykaz robót referencyjnych - wzór listy referencyjnej stanowi załącznik nr 4;
5) Kopia polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - zakres ubezpieczenia OC deliktowa, OC kontaktowa na kwotę nie niższą niż wartość Zamówienia (na podstawie oferty złożonej przez danego Oferenta).
6) Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych oraz o posiadaniu czynnego statusu podatnika VAT wystawione nie wcześniej niż 1 m-c przed upływem terminu składania oferty.
5) Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne wystawione nie wcześniej niż 1 m-c przed upływem terminu składania oferty.
6) Kopia uprawnień zawodowych osób pełniących funkcję projektanta oraz kierownika budowy – osoby te należy wskazać na załączniku nr 8.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
1. Cena netto – max. 90 pkt (waga 90%);
2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (w miesiącach, ponad termin gwarancji minimum określony w ofercie) – max. 10 pkt (waga 10%)
V.2 Sposób oceny ofert
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższymi wzorami:
1) Kryterium - Cena netto
𝑃c = 𝐶𝑛/𝐶𝑜𝑏 𝑥 [90] gdzie:
Pc – liczba punktów przyznanych Wykonawcy
Cn – najniższa zaoferowana w postępowaniu cena netto
Cob – cena netto zaoferowana w ofercie badanej.

2) Kryterium - Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
𝑃g = Gob/Gn 𝑥 [10] gdzie:
Pg – liczba punktów przyznanych Wykonawcy
Gn – najdłuższy zaoferowany w postępowaniu termin (w miesiącach, ponad termin gwarancji minimum)
Gob – termin (w miesiącach, ponad termin gwarancji minimum) zaoferowany w ofercie badanej.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Suma poszczególnych kryteriów (1+2) będzie stanowiła wynik końcowy każdego z oferentów. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

MDM Druk" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Adres

Borówki 4, 61-304 Poznań 4

61-304 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

+48 692 427 833

NIP

7771741324

Numer naboru

POIR.03.02.01-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Amwin Sp. z o.o., Sp. k., ul. Kosynierów 62A, 62-300 Września.
data wpływu: 07/05/2018 r.
Liczba wyświetleń: 654