Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenia warsztatów optymalizujących procesy wewnętrzne uczelni metodą Gallupa STRENGTHSFINDER oraz przeprowadzenie testów STRENGTHSFINDER dla uczestników warsztatów

Data publikacji: 16.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2018

Numer ogłoszenia

2992

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 oraz wypełnić oświadczenie – załącznik nr 2, a także dołączyć inne dokumenty (np. CV, kopia certyfikatu, itp.) o ile wymagane.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy: wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń/ zajęć, w tym koszty organizacyjne, np. koszty dojazdu na szkolenia, zakwaterowania, przygotowania programu szkolenia, opracowania materiałów dydaktycznych.
4. Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/ osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres: karolina.trzop@wsb.poznan.pl
lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkołą Bankowa
w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań, pokój nr 21, w kopercie z opisem: „OFERTA – Przeprowadzenia warsztatów optymalizujących procesy wewnętrzne uczelni metodą Gallupa STRENGTHSFINDER oraz przeprowadzenie testów STRENGTHSFINDER dla uczestników warsztatów” w projekcie „UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ –2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu” (POWR.03.05.00-00-Z020/17) do 24-04-2018 do godziny 15:00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
5. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego.
6. Nie spełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
7. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania poprzez upublicznienie na stronie w bazie konkurencyjności.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.
9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Karolina Trzop,
e-mail: karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania WSB w Poznaniu do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli okaże się, że faktyczny standard oferty nie jest zgodny z przedstawionymi w ofercie kryteriami oraz zasadniczo odbiega od standardów jakie oferuje uczestnikom Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w zakresie „Przeprowadzenia warsztatów optymalizujących procesy wewnętrzne uczelni metodą Gallupa STRENGTHSFINDER oraz przeprowadzenie testów STRENGTHSFINDER dla uczestników warsztatów” w ramach projektu : „UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu” (POWR.03.05.00-00-Z020/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r, Podrozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów oraz ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Miejsce realizacji zamówienia: 1/Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, Poznań; 2/Wydział Zamiejscowy w Chorzowie WSB w Poznaniu, ul. Sportowa 29, Chorzów; 3/Wydział Ekonomiczny w Szczecinie WSB w Poznaniu, Al. Wojska Polskiego 128, Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie 15 warsztatów optymalizujących procesy wewnętrzne uczelni metodą Gallupa STRENGTHSFINDER - każdy warsztat będzie obejmował 24 godziny dydaktyczne dla grup 6-15 osobowych, łącznie dla 115 osób oraz przeprowadzenie wraz z analizą testów STRENGTHSFINDER dla 115 uczestników warsztatów.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia:
1. Szkolenia przeprowadzone zostaną dla łącznie 15 grup (6-15 osób w jednej grupie). Razem 360h
2. Szkolenia będą odbywać się w tygodniu, w godzinach pracy uczestników
3. Zakres merytoryczny będzie obejmował m.in. zagadnienia:
• Diagnoza wszystkich uczestników warsztatów poprzez określenie mocnych stron każdego pracownika metodą Gallupa STRENGTHSFINDER
• Zespołowe warsztaty: omówienie istniejących procesów i zadań w dziale, oraz dotychczasowych ról i zdań pracowników
• Przeprojektowanie wspólne procesów i zadań adekwatnie do zdiagnozowanych mocnych stron pracowników
• Zaprojektowanie i wdrożenie zoptymalizowanych procesów w dziale (warsztaty).
4. Program szkolenia będzie uwzględniał EFEKTY KSZTAŁCENIA tj.
• Zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników dotyczących ich indywidualnych mocnych stron i możliwości ich wykorzystania w pracy zawodowej
• Zwiększenie efektywności pracy i motywacji pracowników dzięki umiejętności wykorzystania indywidualnych mocnych stron zidentyfikowanych metodą STRENGTHSFINDER
5. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
6. Szkolenia będą prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem takich metod dydaktycznych jak: dyskusja, testy, ćwiczenia.
7. Ocena uczestników – zostanie przeprowadzona diagnoza mocnych stron każdego z uczestników za pomocą testów STRENGTHSFINDER.

Grupa docelowa:
Pracownicy działów administracyjnych WSB w Poznaniu ( Poznań, Chorzów, Szczecin) oraz kadra kierownicza uczelni (Poznań, Chorzów, Szczecin). Łącznie 15 grup (115 osób) po 6-15 osób w jednej grupie.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: od 01-05-2018 do 28-02-2022

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Kryterium dostępu:
1. Oferta musi być przedstawiona na załączonym do zapytania wzorze formularza.
2. Cena zawarta w ofercie ma być przedstawiona w ostatecznej wysokości, w PLN.
3. Szkolenia przeprowadzi/przeprowadzą trener/trenerzy prowadzący szkolenia z zakresu objętego zamówieniem od co najmniej 3 lat, którzy posiadają praktyczną wiedzę z zakresu zastosowania metody Gallupa STRENGTHSFINDER w rozwoju i optymalizacji pracy zespołów. Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.
4. Szkolenia przeprowadzi/przeprowadzą trenerzy posiadający wyższe wykształcenie. Na potwierdzenie tego kryterium Wykonawca złoży CV trenera/trenerów dedykowanych do przeprowadzenia szkoleń.
5. Szkolenia przeprowadzi/przeprowadzą trenerzy posiadający: Certyfikat Instytutu Gallupa - Gallup Certified Strengths Coach. Na potwierdzenie tego kryterium Wykonawca złoży kopie certyfikatu.
6. Trener/trenerzy dedykowani do przeprowadzenia szkoleń akceptują i złożą na czas wykonywania usługi „Oświadczenie personelu projektu”, potwierdzające iż łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1/ Załącznik nr 1- Formularz oferty
2/ Załącznik nr 2- Oświadczenie wykonawcy
3/ CV trenera/trenerów dedykowanych do przeprowadzenia szkoleń
4/ Kopia Certyfikatu Instytutu Gallupa - Gallup Certified Strengths Coach

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100%= 100 pkt). Przyznane punkty zostaną zsumowane i będą stanowiły podstawę do wyboru Wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia tym Wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
- W pierwszej kolejności spełnienie kryteriów dostępu (spełnia=1/nie spełnia=0)
- W drugiej kolejności:
a) Cena usługi brutto za 1 grupę szkoleniową – max 70 pkt

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

„C” = Cmin / Cbad x 70 pkt. gdzie:
Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
„C” – przyznane oferentowi punkty

b) Kompetencje trenera/trenerów prowadzących szkolenia z zakresu objętego zamówieniem „J” – max 30 pkt

Certyfikat ukończenia kursu trenerskiego oraz/lub kursu coaching - 10 pkt
Wykształcenie wyższe w obszarze studiów psychologicznych - 10 pkt
Doświadczenie z zakresu zastosowania metody Gallupa STRENGTHSFINDER w rozwoju i optymalizacji pracy zespołów powyżej 5 lat - 10 pkt

Punkty otrzymane w danym kryterium przez daną ofertę zostaną do siebie dodane, wynik będzie sumą punktów jaką otrzymała dana oferta w danym kryterium.
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. liczonych jako suma punktów przyznanych w kryterium „C” + „J”. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „J” w oparciu o podane w niniejszym zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert.

Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „J”) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższa cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy wykażą, iż łączne zaangażowanie zawodowe wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięczne.

Tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Powołana zostanie Komisja Oceny Ofert, która dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Komisja Oceny Ofert dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów oceny ofert.
3. Złożone oferty mogą podlegać negocjacjom (via e-mail).
4. Zamawiający może w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa na realizację usługi.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy są podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Numer naboru

POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Marta Bara
Gallup® Certified Strengths Coach
Sense — Talents & Strengths
Warszawa 02-002, Nowogrodzka 62C
Liczba wyświetleń: 155