Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urządzenia cisnieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI

Data publikacji: 16.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2018

Numer ogłoszenia

2991

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w kopertach. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Nazwa i adres wykonawcy.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6 z dopiskiem Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2018 r do godz. 09:45 w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - pokój nr 42. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wiesława Zniszczoł

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 4755107

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1
Zadanie dofinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: cieszyński Miejscowość: Zebrzydowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI.
Urządzenie do czyszczenia kanalizacji umieszczone w tylnej części samochodu, fabrycznie nowe.
Zadanie dofinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

Przedmiot zamówienia

Urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizackji zamówienia - 31.05.2018 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak

Wiedza i doświadczenie

Oferent winien wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwa zamówienia o podobnych parametrach technicznych. Na potwierdzenie warunku należy dołączyć do oferty wykaz zrealizowanych dostaw.

Potencjał techniczny

Brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Brak

Dodatkowe warunki

Wpłata wadium w wysokości 1.000 zł

Warunki zmiany umowy

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony formularz ofertowy
Wykaz zrealizowanych dostaw
Dowód wpłaty wadium
Dane techniczne urządzenia ciśnieniowego - rys. techniczny, DTR

Zamówienia uzupełniające

Brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

C - Cena oferty - 60 %

C minimalna
C = ------------------------------- x 100 x 0,6
C ocenianej oferty

Gdzie C oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za kryterium cenowe.

B- Termin udzielonej gwarancji / rękojmi – 40 %

T – termin /miesiące/
B = ----------------------------------------------------- x 100 x 0,4
Tmax – termin maksymalny / m-ce /

Zamawiający przyjmuje, że najwyższy termin udzielonej gwarancji / rękojmi równy 60 miesięcy – to termin za który oferent może maksymalnie otrzymać 40 pkt

Oferta, która uzyska największą ilość punktów / C + B / zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Brak

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Zebrzydowice - Gminny Zakład wodociągów i Kanalizacji

Adres

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 Zebrzydowice

śląskie , cieszyński

Numer telefonu

32 4693654

Fax

32 4693654

NIP

5482430901

Numer naboru

PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16

Inne źródła finansowania

1. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński
2. Budżet gminy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 267