Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie prototypu działającej maszyny losującej z API (interfejsem do zarządzania) do obsługi przez internet wraz z dokumentacją.

Data publikacji: 22.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-03-2020

Numer ogłoszenia

29632

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesyłać do dnia 29.03.2020 roku w formie skanu na adres mailowy: piotr.peltz@25w.tech lub w wersji papierowej na adres: 25W Technologies spółka z o.o., al. Wiśniowa 36a/lokal 215, 53-137 Wrocław

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.peltz@25W.tech

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Peltz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

713677528

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie prac badawczo - rozwojowych prowadzących do wykonania prototypu zautomatyzowanej maszyny losującej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wypełnienie warunku obligatoryjnego konkursu Bon na Innowacje dla MŚP. Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Przedmiot zamówienia

1. W ramach realizacji projektu Zamawiający zleci Wykonawcy opracowanie działającego prototypu zautomatyzowanej maszyny losujące. Maszyna musi automatycznie zestawiać parametry losowania w oparciu o dostarczone przez użytkownika dane i w sposób przejrzysty dla osoby obserwującej dokona zaprojektowanego losowania. W trakcie losowania będzie na bieżąco informowała o jego postępach i poda wyniki końcowe. Losowanie będzie można obserwować za pośrednictwem obrazu przesyłanego przez Internet.

2. Wymagane funkcjonalności urządzenia:
a) maksymalne wymiary 200 cm x 200 cm x 200 cm;
b) losowanie przy pomocy kul o odpowiedniej wielkości jednakowych pod względem wagi, formy i rozmiaru;
c) wyposażone w podajnik dla (przynajmniej) 100 rodzajów (oznaczeń) kul i 10 kul danego oznaczenia (jako oznaczenie rozumie się trwale naniesiony napis/znak na kuli);
d) wyposażone w bęben losujący przeźroczysty z dwóch kierunków osi pionowej i poziomej oraz przynajmniej jednego kierunku osi poprzecznej;
e) wyposażone w ekran prezentujący w czasie rzeczywistym wszystkie działania urządzenia;
f) zagwarantowanie możliwości chaotycznego poruszania się kul w bębnie maszyny losującej;
g) możliwość automatycznego skonfigurowania zawartości bębna losującego w oparciu o dane dostarczone poprzez API;
h) prowadzenie losowanie według kryteriów (czas, szybkość poruszania się kul) w oparciu o dane dostarczone poprzez API;
i) rozpoznawanie wylosowanych kul (sugerowane użycie systemu Rfid) i przekazywanie danych poprzez API;
j) przechowywanie/prezentacja wylosowanych kul;
k) układanie wylosowanych kul w taki sposób by naniesione na kulach symbole układały się w czytelne liczby lub wyrazy;
l) wykrywanie błędów działania;

Kod CPV

72244000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi prototypowania

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Zaprojektowanie
2) Wykonanie
3) Przetestowanie
4) Przekazanie działającego prototypu wraz z dokumentacją

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne (kryteria dostępu):
a. Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (DZ.U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. Zm.) prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe na terenie
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Kryterim będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych przez Oferenta w Formularzu Ofertowym oraz poprzez weryfikację informacji w odpowiednich rejestrach i wykazach.

Dodatkowe warunki

1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Formularz ofertowy został załączony zarówno jako plik pdf, jak i plik doc.
2. Oferty należy przesyłać do dnia 29.03.2020 roku w formie skanu na adres mailowy: piotr.peltz@25w.tech lub w wersji papierowej na adres: 25W Technologies spółka z o.o., al. Wiśniowa 36a/lokal 215, 53-137 Wrocław
3. Składając ofertę w ramach niniejszego postępowania Oferent oświadcza, że złożona oferta jest aktualna i wiążąca w okresie 1 miesiąca od dnia jej złożenia.
4. W ramach zapytania nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
3. Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie nawiązany kontakt w celu negocjacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

(oświadczenie jest także w załączniku)

Oświadczam, że (proszę o zaznaczenie odpowiedniego kwadratu/ów):
Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest:
o podstawową jednostką organizacyjną uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
o jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
o instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
o międzynarodowym instytutem naukowym utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
o Polską Akademią Umiejętności;
o inną jednostką organizacyjną niewymienioną w pkt powyżej, będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub jest:
o spółką celową uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółką celową jednostki naukowej;
o centrum transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
o przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
o akredytowanym laboratorium (posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanym laboratorium przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).


Data Podpis osoby składającej formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze Wykonawcy stosowane będzie następujące kryterium oceny ofert:
a. Cena ofertowa tj. cena netto za całość przedmiotu zamówienia
Liczba punktów w ramach kryterium będzie liczona według wzoru:
P=(Cn/Co) x 100 pkt
Wyjaśnienie:
P – liczba punktów ocenianej oferty w ramach kryterium
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej
2. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

25W Technologies spółka z o.o.

Adres

al. Wiśniowa 36a/215

53-137 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713677528

NIP

8992778148

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19
Liczba wyświetleń: 120