Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/3/2020 dot. planowanych prac badawczo-rozwojowych na kompleksowe zaprojektowanie innowacyjnego produktu edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego/branżowego wykorzystującego najnowsze koncepcje edukacyjne, wysokie technologie oraz nowoczesne przestrzenie

Data publikacji: 16.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-03-2020

Numer ogłoszenia

29369

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2020 r. do godziny 23:59. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
Oferty należy składać pod adresem: ATUM Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
- osobiście w siedzibie Zamawiającego j.w w godzinach 10.00-15.00
lub
- pocztą elektroniczną wysyłając podpisany skan na adres: edyta.grabowska@atum.edu.pl
lub
- pocztą tradycyjną wysyłając na w/w adres.
● Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
● W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
● W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego, wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
● W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru ofert Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

edyta.grabowska@atum.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Edyta Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 576 045 945

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie innowacyjnego produktu edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego / branżowego wykorzystującego najnowsze koncepcje edukacyjne (takie jak learing by doing), wysokie technologie (np. wirtualne stanowiska szkoleniowe) oraz nowoczesne przestrzenie (protolab, czy creative room).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt polega na kompleksowym zaprojektowaniu innowacyjnego produktu edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego/branżowego wykorzystującego najnowsze koncepcje edukacyjne, wysokie technologie oraz nowoczesne przestrzenie. Podstawę projektu stanowią cztery filary, które tworzą spójną całość i tylko dzięki wykorzystaniu efektu synergii pomiędzy nimi możliwe będzie stworzenie ponadprzeciętnej jednostki edukacyjnej. W ramach prac B+R będących przedmiotem projektu zostaną przeprowadzone badania ukierunkowane na wypracowanie nowej wiedzy w obszarze kształcenia zawodowego i branżowego, w tym identyfikacja zawodów wymierających i niszowych oraz trendów i zapotrzebowania rynkowego. Zostaną wypracowane innowacyjne metody kształcenia i doskonalenia zawodowego osób dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym rozszerzonej rzeczywistości, jak również zostaną opracowane scenariusze edukacyjne uwzględniające nowe koncepcje edukacyjne. Przedmiotem prac B+R będzie również przeanalizowanie potrzeb osób będących uczestnikami kształcenia zawodowego i zaprojektowania odpowiednich przestrzeni szkoleniowych i warsztatowych, dzięki którym kształcenie będzie efektywniejsze i pozwoli na zastosowanie nowoczesnych technologii, do których należą wirtualne stanowiska szkoleniowe, która również zostaną zaprojektowane, zaimplementowane i przetestowane w ramach projektu, stanowiąc demonstratory technologii. Powyższe elementy złożą się na innowacyjny produkt edukacyjny, będący fundamentalną wartością projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo rozwojowych w zakresie:

Kompleksowego zaprojektowania innowacyjnego produktu edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego/branżowego wykorzystującego najnowsze koncepcje edukacyjne, nowoczesne technologie oraz kreatywną przestrzeń szkoleniową. W tym celu zdefiniowano następujące prace badawczo-rozwojowe do wykonania:

ZADANIE 1 - BADANIE POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW I RYNKOWA WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU
1.1 Badania rynku szkolnictwa zawodowego i branżowego w kraju, identyfikacja zawodów wymierających, zdefiniowanie zapotrzebowania, identyfikacja trendów w szkolnictwie branżowym
z uwzględnieniem kontekstu krajów ościennych
1.2 Badania użytkowników wykorzystujące Design Thinking, włączenie klientów w proces powstawania produktu

ZADANIE 2 - PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI SZKOLENIOWEJ
2.1 Zaprojektowanie przestrzeni biurowo-szkoleniowo-halowo-warsztatowej umożliwiającej nowoczesne metody nauczania, z wykorzystaniem koncepcji typu learning by doing czy natychmiastowej praktyki z użyciem wirtualnej rzeczywistości
2.2 Policzenie obciążeń konstrukcyjnych i dobór materiałów konstrukcyjnych niezbędnych do powstania przestrzeni szkoleniowej.
2.3 Zaprojektowanie wnętrz placówki: biuro, sala szkoleniowa, przestrzeni hali, creative-room (sala pracy twórczej), protolab (prototypownia/warsztat)

ZADANIE 3 – OPRACOWANIE SCENARIUSZY EDUKACYJNYCH
3.1 Opracowanie metodyki kształcenia i doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem potencjału nowych technologii i koncepcji nauczania
3.2 Przygotowanie sylabusów i scenariuszy zajęć szkoleniowych w obszarach zdefiniowanych przez wyniki badań z Zadania 1, z uwzględnieniem potencjału nowych technologii i koncepcji nauczania
3.3 Przetestowanie wypracowanych scenariuszy z użytkownikami włączonymi w proces i naniesienie poprawek.

ZADANIE 4 – WDROŻENIE WIRTUALNYCH STANOWISK SZKOLENIOWYCH
4.1 Zaprojektowanie wirtualnych stanowisk szkoleniowych
4.2 Implementacja wirtualnych stanowisk szkoleniowych
4.3 Testowanie wirtualnych stanowisk szkoleniowych z udziałem użytkowników i wprowadzenie poprawek

Wykonawca powinien zagwarantować włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia znacząco ulepszonego produktu.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace wymienione w pkt. 3 niniejszego zapytania, winne być zakończone w terminie najpóźniej do dnia 28.02.2022 r. (z zastrzeżeniem *) w tym wykonanie poszczególnych zadań:

Zadanie 1. Badanie potrzeb użytkowników i weryfikacja rynkowa założeń projektu – do 30.02.2021 r.

Zadanie 2. Projektowanie przestrzeni szkoleniowej – do 30.04.2021 r.

Zadanie 3. Opracowanie metodyki nauczania i przygotowanie scenariuszy zajęć szkoleniowych – do 31.08.2021 r.

Zadanie 4. Zaprojektowanie stanowisk szkoleniowych wspierających proces edukacji
z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości – do 28.02.2022 r.

*Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku późniejszego terminu podpisania umowy o dofinansowanie. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy warunkowej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Najniższa cena netto – 100 punktów

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „najniższa cena netto” zostanie obliczona według wzoru:

C = (Cmin/Cnetto) x 100 pkt

C – liczba zdobytych punktów,
Cmin – cena (netto) najniższa wśród ofert prawidłowo złożonych,
Cnetto – cena netto oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryterium.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Atum sp. z o.o.

Adres

Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48 576 045 945

NIP

1130099894

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INTECH PK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 2020-03-24
Cena: 324 500,00 zł
Liczba wyświetleń: 86