Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup systemu telematycznego/satelitarnego

Data publikacji: 19.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2020

Numer ogłoszenia

29339

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Komunikat z dnia 16.04.2020 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP SYSTEMU TELEMATYCZNEGO/SATELITARNEGO
Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 15.04.2020 r., wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 01/2020/proj.A/3.2/POIS pn. „ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup systemu telematycznego/satelitarnego” w ramach projektu „Projekt rozwoju po-łączeń intermodalnych dzięki budowie 2 terminali intermodalnych – Zamość i Sosnowiec.”, po zasięgnię-ciu opinii prawnej pragnie odpowiedzieć w następujący sposób na skierowane pytania.

Pytanie z dnia 15.04.2020:
Treść pytania: W nawiązaniu do ogłoszenia numer 29339 w bazie konkurencyjności proszę o informa-cje czy dopuszczacie Państwo zaliczkę do projektu. Proces opracowania systemu dedykowanego lub przystosowania istniejącego rozwiązania jest długotrwały i podzielony na kilka etapów. W ten projekt zaangażowanych byłoby wielu programistów przez kilka miesięcy co wiąże się z dużymi kosztami po stronie wykonawcy, dlatego chcielibyśmy wiedzieć czy dopuszczacie Państwo możliwość dania na po-czątku projektu zaliczki i na jakich warunkach?

Odpowiedź: Istnieje możliwość wypłaty zaliczki do wysokości 30% wartości zamówienia w terminie 21 dni od podpisania umowy przy spełnieniu przez Wykonawcę jednego z wymienionych warunków za-bezpieczających :
a) dostarczenia przez Wykonawcę gwarancji bankowej na prawidłowe wykonanie umowy dostawy wystawionej przez bank zaakceptowany przez Zamawiającego, lub
b) uzyskania ubezpieczenia Wykonawcy za zobowiązania wobec Zamawiającego od instytucji ubezpie-czającej.

W związku z przychyleniem się do pytania potencjalnego oferenta Zamawiający dokonał korekty zapy-tania ofertowego oraz zapisów projektu umowy stanowiącego Załącznik do zapytania ofertowego.

Komunikat z dnia 04.04.2020 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP SYSTEMU TELEMATYCZNEGO/SATELITARNEGO
Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku zapytaniem ofertowym nr 01/2020/proj.A/3.2/POIS pn. „ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup systemu telematycznego/satelitarnego” w ramach projektu „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 2 terminali intermodalnych – Zamość i Sosnowiec.”, dokonał poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w treści zapytania ofertowego w Rozdziale 5 i obecnie pełna treść rozdziału brzmi następująco:

TREŚĆ OBOWIĄZUJĄCA:
Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia, warunki dostawy oraz warunki płatności:
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w terminie określonym w ust. 1, z zachowaniem wymagań sposobu realizacji zamówienia określonych w niniejszym Rozdziale (procedura odbiorowa).
3. Miejsce dostawy: siedziba firmy i oddziały terenowe
4. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego systemu składającego się na przedmiot zamówienia.
5. Warunki płatności ustala się następująco:
 Płatność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego systemu składającego się na przedmiot zamówienia po jego dostarczeniu do i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w kwocie odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.

Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe – zmiana z dnia 04.04.2020

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona zgodnie z treścią zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego postępowania:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, w związku z czym oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia.
3. Dopuszcza się wyłącznie formę pisemną składania ofert. Dopuszcza się oferty sporządzone w języku polskim oraz języku angielskim.
4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:
 Formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami,
 Wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego,
 dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,
 oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5 Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – systemem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3,
 pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzającej prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 24.04.2020 r. do godziny 9.00 na ww. adres.
6. Ofertę należy opisać następująco: „Oferta handlowa na zakup systemu telematycznego/satelitarnego”, postępowanie nr 01/2020/proj.A/3.2/POIS
7. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać droga pocztową lub kurierem, przy czym oferta winna wpłynąć do Zamawiającego przed terminem wskazanym w ust. 5 niniejszego Rozdziału. Oferty złożone po tym terminie nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.04.2020 r. o godzinie 9.15. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Janusz Górski – Wiceprezes Zarządu, Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. W razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
9. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
10. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty, jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Górski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502854036

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki systemu telematycznego/satelitarnego związanego z transportem intermodalnym.
2. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie wykonane było na zamówienie zgodnie z wykazem parametrów i funkcjonalności opisanych w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Dostarczony system telematyczny/satelitarny ma przyczynić się do wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych oraz zwiększyć ich zdolność przeładunkową.
4. Oferowany przedmiot zamówienia ma umożliwiać zarządzanie ruchem kontenerów na terminalu, w szczególności wielowymiarowe pozycjonowanie kontenerów (tzw. jednostek logistycznych) próżnych/ładownych na terminalu, tzn. jednoznacznie będzie w stanie określić w którym rzędzie/kolumnie i na jakim poziomie, na wysokości jest składowany kontener, każde wejście/wyjście czy przesunięcie kontenera ma być potwierdzane poprzez przenośny kolektor danych umożliwiający odczytywanie kodów paskowych na kontenerach lub manualne wpisanie na kolektorze danych numeru kontenera w celu wykonywanie wszelkich operacji na danej jednostce logistycznej. System winien posiadać minimalene komponenty i spełniać minimalne wymagania/funkcjonalności ujęte w pełnej treści zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki systemu telematycznego/satelitarnego związanego z transportem intermodalnym.
2. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie wykonane było na zamówienie zgodnie z wykazem parametrów i funkcjonalności opisanych w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Dostarczony system telematyczny/satelitarny ma przyczynić się do wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych oraz zwiększyć ich zdolność przeładunkową.

Przedmiot zamówienia

SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki systemu telematycznego/satelitarnego związanego z transportem intermodalnym.
2. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie wykonane było na zamówienie zgodnie z wykazem parametrów i funkcjonalności opisanych w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Dostarczony system telematyczny/satelitarny ma przyczynić się do wsparcia intermodalnych terminali przeładunkowych oraz zwiększyć ich zdolność przeładunkową.
4. Oferowany przedmiot zamówienia ma umożliwiać zarządzanie ruchem kontenerów na terminalu, w szczególności wielowymiarowe pozycjonowanie kontenerów (tzw. jednostek logistycznych) próżnych/ładownych na terminalu, tzn. jednoznacznie będzie w stanie określić w którym rzędzie/kolumnie i na jakim poziomie, na wysokości jest składowany kontener, każde wejście/wyjście czy przesunięcie kontenera ma być potwierdzane poprzez przenośny kolektor danych umożliwiający odczytywanie kodów paskowych na kontenerach lub manualne wpisanie na kolektorze danych numeru kontenera w celu wykonywanie wszelkich operacji na danej jednostce logistycznej. System winien posiadać minimum następujące komponenty i spełniać następujące minimalne wymagania/funkcjonalności:
Nazwa komponentu i Opis
Kontenery:
- Zbiór kontenerów własnych oraz użyczonych
- Historia prac serwisowych
- Historia operacji na kontenerach
- Historia załadunków oraz rozładunków
- Historia wykorzystania kontenerów
Nośniki:
- Zbiór nośników w systemie (lokomotywy/wagony itd.) własnych oraz użyczonych
- Historia prac serwisowych
- historia operacji na nośnikach
- Historia załadunków oraz rozładunków
- Historia wykorzystania nośników
Awizacja wejścia:
- Obsługa przyjęć na terminal
- Przyjęcia na podstawie dokumentów awizacji
- Obsługa awizacji wejścia na placu na kolektorach danych
- Zarządzanie kolejnością operacji
Awizacja wyjścia:
- Obsługa wydań z terminala
- Wydania na podstawie dokumentów awizacyj-nych
- Obsługa awizacji wyjścia na placu na kolektorach danych
- Zarządzanie kolejnością operacji
Frachty/Zlecenia:
- Obsługa frachtów
- Obsługa spedycyjna
- Obsługa awizacji wejścia oraz awizacji wyjścia w referenci do zlecenia frachtu
Koszty: Moduł obsługi zleceń kosztowych
Przychody: Moduł obsługi zleceń przychodowych
Kontrakty logistyczne/Realizacje logistyczne: Moduł spinający pozostałe moduły w celu wykonania zaawansowanej operacji logistycznej. W referencji do danego modułu mogą powstać awizacje wejścia, awizacje wyjścia, zlecenia frachtów, zlecenia kosztowe oraz zlecenia przychodowe
Terminale:
- Historia załadunków/rozładunków
- Stany
CRM: Moduł obiegu dokumentów
Analiza: Moduł raportujący
Zlecenia serwisowe wewnętrzne: Generowanie i obsługa zleceń serwisowych na kontenery i nośniki, zlecenia wykonywane wewnątrz organizacji
Zlecenia serwisowe zewnętrzne: Generowanie i obsługa zleceń serwisowych na kontenery i nośniki, zlecenia wykonywane na zewnątrz organizacji
CD w części - Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CD. - SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.

Technologia budowy systemu dowolna przy czym warunki brzegowe które dostawca musi spełniać to:
• System oparty o mechanizmy sztucznej inteligencji w celu optymalizacji powierzchni terminala i zarządzania zasobami kontenerowymi.
• System zbudowany w technologii webowej, warunek konieczny w celu uzyskania dużej mobilności firmy.
• WMS z funkcjonalnością zarządzania terminalem przeładunkowym.
• Funkcjonalność zastosowania czujników geolokalizacyjnych typu indoor oraz outdoor.
• Wizualizacja map stref i budynków oraz poruszania się w nich obiektów posiadających czujniki geolokalizacyjne.
• Funkcjonalności optymalizacyjne składowania kontenerów i towarów w zależności od odbiorców i ich planów przewozowych.
• Pełna historia przesuwania kontenerów.
• System dostosowany do urządzeń mobilnych tj. telefonów komórkowych i tabletów z systemem Android i iOS, możliwy do udostępnienia odbiorcom usług Beneficjenta w ograniczonym zakresie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
• Dostawca systemu musi posiadać możliwość dodawania w przyszłości nowych funkcjonalności. Nie może być to system zamknięty.

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych funkcjonalności:
Na etapie złożenia oferty Zamawiający wymaga oświadczenia, o realizacji prac wraz ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do realizacji poszczególnych etapów opracowania systemu, w tym:
a) Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej DAP wraz ze szczegółowym Harmonogramem wdrożenia.
b) Dokumentacja Projektowa DPR.
c) Dokumentacja Powykonawcza.
d) Dokumentacja Użytkowa.
• Dokumentacja powyższa będzie stanowić bazowe zapisy opisujące budowany/zbudowany System oraz sposób organizacji prac i wdrożenia. Na podstawie zapisów w Dokumentacji będą prowadzone i odbierane poszczególne zadania realizowane przy budowie Systemu. Dokumenty te wraz z opisem przedmiotu zamówienia będę stanowiły podstawę do weryfikacji funkcjonalnej i jakościowej Systemu w trakcie odbiorów.
• Dokumentacja podlega uzgadnianiu i akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej DAP i Dokumentacji Projektowej DPR warunkuje rozpoczęcie prac Wykonawcy.
• W związku z tym, że zamówienie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania odpowiednich oznaczeń i logotypów zgodnych z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej tym programem w zakresie informacji i promocji na Dokumentacji, Komponentach i Produktach wytwarzanych/dostarczanych w wyniku realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Przedstawione powyżej opisy dotyczą minimalnych wymagań i funkcjonalności – adekwatnych do wy-magań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

Wymaga się, aby 1 komplet dokumentów przetłumaczony został przez tłumacza przysięgłego na język polski (jeśli dotyczy).

5. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego minimalne wymagania i funkcjonalności Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych do opisanych w Zapytaniu ofertowym bądź rozwiązań lepszych funkcjonalnie i jakościowo, i jednocześnie spełniających minimalne wymagania Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
6. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w miejscu wykonania instalacji systemu w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
7. Odbiór przedmiotu zamówienia wiąże się z udzieleniem nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z całego programu i jego poszczególnych funkcjonalności, w ramach całego przedsiębiorstwa beneficjenta na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, bez względu na ilość przypisanych użytkowników.

Harmonogram realizacji zamówienia

SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.
Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia, warunki dostawy oraz warunki płatności:
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w terminie określonym w ust. 1, z zachowaniem wymagań sposobu realizacji zamówienia określonych w niniejszym Rozdziale (procedura odbiorowa).
3. Miejsce dostawy: siedziba firmy i oddziały terenowe
4. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego systemu składającego się na przedmiot zamówienia.
5. Warunki płatności ustala się następująco:
 Płatność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego systemu składającego się na przedmiot zamówienia po jego dostarczeniu do i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w kwocie odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.
 Istnieje możliwość wypłaty zaliczki do wysokości 30% wartości zamówienia w terminie 21 dni od podpisania umowy przy spełnieniu przez Dostawcę jednego z wymienionych warunków zabezpieczających :
a) dostarczenia przez Dostawcę gwarancji bankowej na prawidłowe wykonanie umowy dostawy wy-stawionej przez bank zaakceptowany przez Odbiorcę, lub
b) uzyskania ubezpieczenia Dostawcy za zobowiązania wobec Odbiorcy od instytucji ubezpieczającej.

Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.

Wiedza i doświadczenie

SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.

Potencjał techniczny

SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.

Dodatkowe warunki

SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.

Warunki zmiany umowy

SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.

Zamówienia uzupełniające

SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
z dalszej oceny):
- kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego
- zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym
2. Kryteria oceny oferty (w nawiasie podano wagi):
- oferowana cena (60%)
- termin realizacji zamówienia (40%)

Wykluczenia

SZCZEGÓŁY ZAKRES INFORMACJI W PEŁNEJ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO UJĘTEJ W ZAŁĄCZNIKU.
. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

LAUDE SMART INTERMODAL S.A.

Adres

Włocławska 131/nie dotyczy

87-100 Zamość

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566190701

Fax

566190740

NIP

9562224293

Numer naboru

POIS.03.02.00-IP.03-00-007/16

Inne źródła finansowania

Zakupiony system jest elementem projektu POIS.03.02.00-00-0031/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 2 terminali intermodalnych – Zamość i Sosnowiec.”
Zakup przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WYBRANA OFERTA:
1) OFERTA NR 1 - MERITUS SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-NOŚCIĄ, ul. Jana Kochanowskiego 47 lok., 44 01-864 Warszawa, data wpłynięcia: 21.04.2020, Wartość oferty netto: 1.080.000,00 PLN, Wartość oferty brutto: 1.328.400,00
Liczba wyświetleń: 279