Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 06/02/2020 na zakup 2 sztuk kotłów do produkcji uli , w ramach 2.3.5 POIR.

Data publikacji: 26.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-03-2020

Numer ogłoszenia

28870

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) do dnia 04.03.2020 r oraz zapisem: OFERTA NA ZAKUP KOTŁÓW DO PRODUKCJI ULI W RAMACH PROJEKTU NR POIR.02.03.05-12-0103/19 "OPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW WZORNICZYCH ULI WIELOFUNKCYJNYCH PRZEZ FIRMĘ KORNEL BURNAT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE”
a) osobiście w siedzibie firmy Kornel Burnat Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
Chojnik 321, 33-180 Gromnik
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy Kornel Burnat Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Chojnik 321, 33-180 Gromnik
Oferty złożone w inny sposób bądź po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

burnat@burnat.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kornel Burnat

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505181117

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 sztuk kotłów do produkcji uli w ramach projektu nr nr. POIR.02.03.05-12-0103/19 "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów wzorniczych uli wielofunkcyjnych przez firmę Kornel Burnat Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5: Design dla przedsiębiorców.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wytyczne horyzontalne) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski Miejscowość: Chojnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy 2 sztuk kotłów do produkcji uli.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 sztuk kotłów do produkcji uli w ramach projektu nr nr. POIR.02.03.05-12-0103/19 "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów wzorniczych uli wielofunkcyjnych przez firmę Kornel Burnat Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5: Design dla przedsiębiorców.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wytyczne horyzontalne) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
1. Wymagania ogólne i Specyfikacja urządzenia:
Dwa kotły do produkcji uli ze stali nierdzewnej z płaszczem olejowym, zasilany gazem ziemnym, lub propan-butan, sterownik automatyczny, moc grzewcza 54-80KW
• zasilanie – gaz ziemny
• sterowanie w kotle na osłonie przedniej
• wylew wody z każdej komory osobno, po zewnętrznej stronie, z tyłu
• klapy otwierane od przodu do pionu, na siłownikach pneumatycznych
• media ( gaz i woda ) na tylnej ścianie
• ocieplenie urządzenia wysokiej jakości wełną mineralną + ocieplenie dna
• zasilanie 230 V przez podłogę
• doprowadzenie wody do każdej komory osobno, zasilanie na tylnej ścianie ¾ Cala
• blat, misy kotła i zbiornik główny z blachy 3 mm w gatunku 316 L, konieczna weryfikacja
poprzez atest
• wylot spalin doprowadzający rurami ocieplanymi FI 180
• wzmocnienie misy wody w profilu grubościennym
• palnik gazowy wysokiej jakości, moc grzewcza 54-80 KW, BENTONE STG-146
• sterownik mikroprocesorowy polskiego producenta
2. Okres gwarancji – min. 12 m-cy

Kod CPV

42215200-8

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przetwarzania żywności

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30.06.2020
2. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na realizację usługi w ciągu 14 dni od wybrania Wykonawcy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Wymagania wobec Oferentów:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego,
2. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą może wynikać z konieczności dostosowania tych warunków do postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.02.03.05-12-0103/19 "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów wzorniczych uli wielofunkcyjnych przez firmę Kornel Burnat Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe”

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Dokumenty powinny zawierać:
a) Oferta na załączonym formularzu, m.in. zwierająca cenę, wskazanie terminu wykonania przedmiotu zapytania, warunki płatności za realizację całości zadania – terminy, kwoty.
b) Aktualny dokument rejestrowy Oferenta wystawiony nie później niż 3 miesiące przed złożeniem Oferty, oraz jeżeli oferta została podpisana przez inną osobę niż wynika to z dokumentu rejestrowego dokument upoważniający do składania ofert.
c) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
d) Specyfikacja proponowanych rozwiązań / urządzeń.
e) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
f) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych.
g) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO oraz Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
h) Oświadczenie RODO.

2. Wszystkie ww dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Zamawiający może wezwać Oferenta do wyjaśnień/uzupełnień jeżeli:
* oferta nie będzie zawierała dokumentów z podpunkt 1b) i/lub z podpunkt 1c)
* złożone dokumenty będą budziły wątpliwości co do autentyczności.
* złożone dokumenty nie będą pozwalały jednoznacznie odnieść się do treści zapytania ofertowego
4. Oferty, w których proponowane rozwiązanie będzie niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia lub oferta nie będzie zawierała dokumentów wymienionych w podpunkt 1a-h) zostaną odrzucone
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamówienia uzupełniające

Nie dotycz

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium wyboru ofert:
a. Cena oferty netto, Waga – 60 %
Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = Najniższa cena oferty netto / Cena oferty badanej netto x 60 % x100 pkt.
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach kryterium wynosi 60.
b. Okres udzielonej gwarancji na kotły do produkcji uli w miesiącach, Waga - 40 %
Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = okres gwarancji badanej oferty w miesiącach / najdłuższy okres gwarancji w mcach x 40 % x100 pkt.
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach kryterium wynosi 40.
2. Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania w trakcie oceny wynosi 100.
3. Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższa ilością punktów.

Wykluczenia

1. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Oferenta.
4. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia
5. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
7. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

KORNEL BURNAT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

Adres

Chojnik 321

33-180 Gromnik

małopolskie , tarnowski

Numer telefonu

506-864-050

NIP

8732805664

Numer naboru

POIR.02.03.05-IP.03-00-001/19

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 144