Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp

Data publikacji: 19.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-05-2020

Numer ogłoszenia

28808

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Formularz oferty zawierał błąd w zakresie mocy instalacji. Właściwą mocą jest wartość zgodna z ogłoszeniem, tj. 50 kWp. Plik formularza został poprawiony.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem:
a. poczty, kuriera lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2020, w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu (kopercie), z dopiskiem:
„Oferta na: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 KWp”, na wskazany poniżej adres przedsiębiorcy,
b. e-mailem na podany poniżej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2020 ze wskazaniem w tytule "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 KWp".
2. Za termin złożenia oferty uznana będzie – data i godzina doręczenia oferty Zamawiającemu.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@washpro.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Tomaczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 600 170

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o wydajności rocznej do 50 MWh .

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kamieński Miejscowość: Wolin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wsparcie inwestycji proekologicznej w przedsiębiorstwie KLIF Agnieszka Jesionka. Realizacja inwestycji ma wpłynąć w szczególności na ograniczenie CO2 w środowisku, zapewnić równowagę energetyczną przedsiębiorstwa, uniezależnić wnioskodawcę od rosnących cen tradycyjnej energii elektrycznej oraz obniżyć koszty operacyjne przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Na elementy składowe instalacji fotowoltaicznej składają się w szczególności:

System konstrukcji wsporczych. Stabilne mocowanie paneli cechujące się odpornością na szkodliwe warunki atmosferyczne, ramy montażowe muszą być kompatybilne z panelami, wykonawca zapewnia ochronę przed korozją elektrochemiczną.

Urządzenia i infrastruktura techniczna:
- Moduły fotowoltaiczne
• Łączna moc paneli 50 kWp;
• Moduły muszą być o mocy nominalnej pojedynczego modułu nie mniejszej niż 320Wp.
• Każdy moduł musi posiadać świadectwo spełnienia aktualnych norm.
• Każdy moduł musi mieć dodatnią tolerancję mocy. Moduły muszą być fabrycznie nowe.
• Podstawowe, minimalne parametry modułów fotowoltaicznych w warunkach standardowych STC (AM 1,5; 1000W/m2; 25oC):
Moc w warunkach STC Pmax[W] 320,00
Napięcie obwodu otwartego Voc[V] 41
Napięcie mocy maksymalnej Vmpp [V] 34
Prąd zwarcia Isc[A] 8,5
Natężenie prądu mocy maksymalnej Impp[A] 8,5
Wydajność modułu w warunkach STC [%] 19

- Inwertery fotowoltaiczne;
Zaplanowano minimum 2 inwertery o mocy znamionowej AC łącznej nie mniej niż 500kW.
Podstawowe, minimalne parametry inwerterów fotowoltaicznych:
Stopień ochrony obudowy Min. IP65
Zakres temperatur pracy Min.: -25 +60C
Maksymalne napięcie wejściowe 1000 V
Napięcie wyjściowe 3NPE 400V/230V
Częstotliwość 50 Hz

- Monitoring pracy elektrowni
Wykonawca wykona system monitorowania pracy elektrowni fotowoltaicznej i zapewni Zamawiającemu dostęp do portalu on-line, poprzez sieć Internet z wykorzystaniem przeglądarki internetowej/aplikacji komputerowej i mobilnej, w których będą gromadzone informacje na temat instalacji. System musi umożliwiać dostęp do podstawowych informacji o instalacji m.in. bieżąca moc elektrowni, uzysk dzienny, miesięczny, roczny energii elektrycznej, parametrów urządzeń a także do szczegółowych technicznych danych elektrowni m.in. bieżące i zarchiwizowane, parametrów pracy inwerterów, raportu o stanie urządzeń itp. System monitorowania instalacji PV może być zrealizowany z wykorzystaniem dodatkowego urządzenia monitorującego parametry pracy.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu, w całym okresie gwarancji, bezpłatny dostęp do monitoringu on-line instalacji fotowoltaicznych. Zamawiający będzie ponosił jedynie koszty związane z opłatą abonamentową za transfer danych GPRS.Monitoring pracy musi zapewniać archiwizację danych dotyczących pracy elektrowni.
Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia z tytułu zapewnienia dostępu do monitoringu instalacji.
System powinien być wyposażony w możliwość wysyłania powiadomień o błędach w pracy instalacji fotowoltaicznej.

- Instalacja uziemień:
Skuteczność uziemienia powinna być potwierdzona badaniami rezystancji uziemienia.
W szczególności należy uziemić:
• konstrukcje metalowych rozdzielnic i szaf,
• konstrukcje wsporcze modułów,
• ramy modułów fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze,
• obudowy inwerterów.

- Ochrona przeciwprzepięciowa

Uruchomienie i oddanie do użytku:
Wykonawca po zakończeniu prac, przed uruchomieniem instalacji wykonana wymagane obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi badania i pomiary instalacji fotowoltaicznej oraz elektrycznej. W szczególności zobowiązany jest do przedłożenia protokołów z badań i pomiarów określonych normą PN-EN 62446-1:2016 „Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -- Część 1: Systemy podłączone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzór”.

Urządzenia stosowane muszą posiadać gwarancję producenta na okres nie krótszy niż:
• Panele fotowoltaiczne – 15 lat.
• Konstrukcja wsporcza – 10 lat.
• Inwertery – 10 lat.
• Prace budowlane – 5 lat.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. wyłonienie wykonawcy
2. budowa instalacji w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy, nie wcześniej niż maj 2021.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień podpisanej umowy, w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zgody obu stron.
Zakres dopuszczalnych zmian:
1. Terminy – wykonania zlecenia (skrócenie/wydłużenie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego ), etapów, płatności.
2. Harmonogram prac.
3. Inne, wynikające z przyczyn niezależnych od zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena: 70%,
2) Czas reakcji serwisowej (termin usunięcia usterki od czasu zgłoszenia): 20%,
3) Gwarancja na instalację i jej elementy (całość instalacji): 10%.

Kryterium nr 1 - Łączna cena netto oferty

Wartość oferty najtańszej (w PLN)
Punkty = ---------------------------- x 70 pkt. (max. 70 pkt.)
Wartość ofertybadanej (w PLN)

Kryterium nr 2 - Czas reakcji serwisowej

Najkrótszy czas usunięcia awarii
Punkty = ---------------------------- x 20 pkt. (max. 20 pkt.)
Czas usunięcia awarii badanej oferty

Kryterium nr 3 - Gwarancja na instalację i jej elementy (całość instalacji)

Długość okresu gwarancji w badanej ofercie w miesiącach
Punkty = -------------------------------------------------------- x 10 pkt. (max. 10 pkt.)
Najdłuższy gwarantowany okres gwarancji wskazany w ofercie w miesiącach

W przypadku wskazania różnych lat usług gwarancyjnych dla poszczególnych urządzeń, punkty przyznane zostaną za najniższy wskazany okres usług gwarancyjnych.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że dwóch lub więcej oferentów uzyskało tyle samo punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować warunków gorszych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Oferenci niespełniający Warunków Udziału w Postępowaniu podlegają wykluczeniu z postępowania.
Wykluczeniu podlegają oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019r.). Weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Agnieszka Jesionka "KLIF"

Adres

Kolejowa 6b

72-510 Wolin

zachodniopomorskie , kamieński

NIP

8551487077

Numer naboru

RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20
Liczba wyświetleń: 705