Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2020 dotyczące świadczenia usług w zakresie opracowania zakresu merytorycznego 36 lekcji dotyczących nauki języka czeskiego na platformie e-learningowej w ramach projektu „Wykształcenie nie zna granic” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Data publikacji: 19.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2020

Numer ogłoszenia

28716

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania ponoszą Wykonawcy.
3. Zaproponowana w ofercie cena brutto powinna obejmować wszelkie koszty Wykonawcy.
4. Cena oferty musi być podana cyfrowo, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna być wskazana w postaci kwoty netto oraz brutto.
5. Ofertę należy złożyć w języku polskim bądź czeskim, czytelnie, wypełniając nieścieralnym długopisem lub komputerowo. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 27.02.2020 r. do godziny 9:00.
a) za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM ul. 1 Maja 27, pokój 212, 58-500 Jelenia Góra - w zamkniętej kopercie z podanym numerem postępowania,
b) przesłać w wersji elektronicznej na adres: biuro@euwt-novum.eu. Mail powinien posiadać temat „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 3”.
7. Oferty złożone po terminie o którym mowa w ust. 6 nie będą rozpatrywane.
8. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z ofertą należy złożyć dokument pełnomocnictwa.
9. W toku oceny oferty, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawiania w złożonej ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z opisem zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
11. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może ofertę zmienić lub wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie, winny być złożone zgodnie z pkt. 6, a na kopercie lub w treści maila winno się znaleźć zastrzeżenie – WYCOFANIE OFERTY LUB ZMIANA OFERTY.
12. Oferty nie spełniające wymogów opisanych w niniejszym zapytaniu, podlegały będą odrzuceniu z zastrzeżeniem ust. 10.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@euwt-novum.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Klaudia Buss

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

780 166 533

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zakresu merytorycznego 36 lekcji dotyczących nauki języka czeskiego na platformie e-learningowej, w tym 18 na poziomie A1 i 18 na poziomie A2.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zakresu merytorycznego 36 lekcji dotyczących nauki języka czeskiego na platformie e-learningowej, w tym 18 na poziomie A1 i 18 na poziomie A2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia ma powstać w ramach projektu „Wykształcenie nie zna granic” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zakresu merytorycznego 36 lekcji dotyczących nauki języka czeskiego na platformie e-learningowej, w tym 18 na poziomie A1 i 18 na poziomie A2.

Kod CPV

80580000-3

Nazwa kodu CPV

Oferowanie kursów językowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80580000-3 Oferowanie kursów językowych
80521000-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych
80420000-4 Usługi e-learning

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
• Część I – lekcje 1 do 10 do 15.05.2020 r.
• Część II – lekcje od 11 do 23 do 15.06.2020 r.
• Część III – lekcje od 24 do 36 do 15.07.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający poniższe warunki:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - weryfikacja na podstawie dokumentów rejestrowych Wykonawcy, które należy dołączyć do oferty.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający poniższe warunki:
posiadają niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług w zakresie opracowywania zakresu merytorycznego lekcji języka czeskiego - wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu latach (60 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie: co najmniej 3 usługi w zakresie opracowania zakresu merytorycznego lekcji języka czeskiego lub w ramach prowadzonych przez Wykonawcę zajęć z języka czeskiego dla obcokrajowców stworzył co najmniej 3 plany nauczania wraz z konspektami tychże zajęć, zawierające co najmniej 36 lekcji. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia do oferty należy dołączyć: wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 60 miesięcy (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z opisem usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający poniższe warunki:
dysponują niezbędnym zapleczem technicznym oraz kadrą gwarantującą rzetelne wykonanie zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający poniższe warunki:
dysponują niezbędną kadrą gwarantującą rzetelne wykonanie zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający poniższe warunki:
znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia.

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą, oświadczenie potwierdzające, że nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.

Warunki zmiany umowy

W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może zmienić termin usługi lub całkowicie z niej zrezygnować w całości lub części, o ile poinformuje o tym Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.
3. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z usługi i powiadomienia o tym Wykonawcy z naruszeniem terminu o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości rzeczywiście poniesionych, udokumentowanych kosztów.

Siła wyższa
1. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej.
2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, które w chwili zawarcia umowy nie było możliwe do przewidzenia przez Strony, któremu nie można było zapobiec, w szczególności klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan wojenny.

Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
d) gdy Wykonawca istotnie naruszy obowiązujące przepisy.
e) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z zapisami umowy
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy liczone do dnia wystąpienia określonej okoliczności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. załącznik nr 1 - wzór oferty Wykonawcy
b. załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym,
c. Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych usług w ostatnich 60 miesiącach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena ofertowa – 70%
Doświadczenie – 30 %

A. Cena ofertowa - C
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 70 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych w ofertach.
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
C = (Cmin/Cx)× 70

gdzie:
C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena ofertowa”
Cmin – najniższa cena brutto wśród ocenianych ofert
Cx – cena brutto ocenianej oferty

B. Doświadczenie – D
Wykaz usług w okresie ostatnich 60 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie przyjmuje się, że:
➢ za minimalną (wymaganą) liczbę kompleksowo wykonanych usług w zakresie opracowania zakresu merytorycznego lekcji języka czeskiego lub liczbę planów nauczania wraz z konspektami (zawierające co najmniej 36 lekcji) stworzonymi w ramach prowadzonych przez Wykonawcę lekcji języka czeskiego dla obcokrajowców – min. 3 usługi/plany wraz z konspektami: Wykonawca otrzyma 10 punktów,
➢ liczba kompleksowo wykonanych usług w zakresie opracowania zakresu merytorycznego lekcji języka czeskiego lub liczba planów nauczania wraz z konspektami (zawierające co najmniej 36 lekcji) stworzona w ramach prowadzonych przez Wykonawcę lekcji języka czeskiego dla obcokrajowców od 4-6: Wykonawca otrzyma 20 punktów,
➢ liczba kompleksowo wykonanych usług w zakresie opracowania zakresu merytorycznego lekcji języka czeskiego lub liczba planów nauczania wraz z konspektami (zawierające co najmniej 36 lekcji) stworzona w ramach prowadzonych przez Wykonawcę lekcji języka czeskiego dla obcokrajowców powyżej 6: Wykonawca otrzyma 30 punktów.
2. Łączna ocena oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszym zapytaniu oraz uzyska łącznie największą ilość punktów (W) za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru (tj. najwyższą wartość wskaźnika W):

W = C + D
gdzie:
W – wskaźnik oceny oferty
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena ofertowa”,
D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie”,

Wykluczenia

Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 3/2020, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 27.02.2020 r do godziny 09:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

Adres

1 Maja 27/212

58-500 Jelenia Góra

dolnośląskie , Jelenia Góra

Numer telefonu

780 166 533

NIP

6112763723

Numer naboru

PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16

Inne źródła finansowania

Przedmiot zamówienia ma powstać w ramach projektu „Wykształcenie nie zna granic” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Mgr. SILVIE JANČIK, Dolní Líštná 337, 739 61 Třinec, Česká republika, data wpłynięcia oferty: 26.02.2020 r., cena: 16 200 zł.
Liczba wyświetleń: 120