Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt. „Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania - nowoczesne rozwiązania” nr LT-PL-3R-225, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020

Data publikacji: 29.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-02-2020

Numer ogłoszenia

28214

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamieszczono odpowiedzi na zapytania Wykonwaców

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą pocztową na adres siedziby firmy lub osobiście w siedzibie Zamawiającego Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 7, Sekretariat (decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego) do dnia 06/02/2020r. do godziny 12:00.
Termin otwarcia ofert 06/02/2020r. godzina 12:30.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.nowosadko@szpital.suwalki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kondracka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

875629595

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt. „Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania - nowoczesne rozwiązania” nr LT-PL-3R-225, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020
w tym:
część I – przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia dla 6 osobowej grupy specjalistów IT p.n. „Cyberbezpieczeństwo: zapobieganie incydentom i szkodom w miejscu pracy”;
część II – przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia dla 6 osobowej grupy specjalistów IT p.n. „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – nowości i zastosowanie praktyczne”;
część III – przygotowanie i przeprowadzenie pięciu 1-dniowych szkoleń dla grup (każde dla 30 uczestników, w tym 15 z Polski i 15 z Litwy) p.n. „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – nowości i zastosowanie praktyczne”;
część IV – Przygotowanie i przeprowadzenie pięciu 1-dniowych szkoleń dla grup (każde dla 30 uczestników, w tym 15 z Polski i 15 z Litwy) p.n. „Cyberbezpieczeństwo: zapobieganie incydentom i szkodom w miejscu pracy”.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Suwałki Miejscowość: Suwałki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji ochrony zdrowia na rzecz wspólnych rozwiązań mających na celu optymalne bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych.

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt. „Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania - nowoczesne rozwiązania” nr LT-PL-3R-225, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020
w tym:
część I – przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia dla 6 osobowej grupy specjalistów IT p.n. „Cyberbezpieczeństwo: zapobieganie incydentom i szkodom w miejscu pracy”;
część II – przygotowanie i przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia dla 6 osobowej grupy specjalistów IT p.n. „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – nowości i zastosowanie praktyczne”;
część III – przygotowanie i przeprowadzenie pięciu 1-dniowych szkoleń dla grup (każde dla 30 uczestników, w tym 15 z Polski i 15 z Litwy) p.n. „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – nowości i zastosowanie praktyczne”;
część IV – Przygotowanie i przeprowadzenie pięciu 1-dniowych szkoleń dla grup (każde dla 30 uczestników, w tym 15 z Polski i 15 z Litwy) p.n. „Cyberbezpieczeństwo: zapobieganie incydentom i szkodom w miejscu pracy”.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części .
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający rozumie pojedyncze części od 1-4.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamawiający planuje realizację szkoleń sukcesywnie w okresie od lutego 2020r do kwietnia 2020r. Szczegółowe terminy poszczególnych szkoleń zostaną ustalone z Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkoleń w porozumieniu z Wykonawcą.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres siedziby Zamawiającego. Płatność wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po zrealizowaniu danej części zamówienia.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie danego szkolenia z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy jakichkolwiek zaliczek na potrzeby realizacji usługi

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
Dla części I - trener winien posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, tj. zrealizowane min. 3 szkolenia w okresie ostatnich 3 latach.
Na potwierdzenie spełnienia warunku oferent przedłoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego z opisem ich doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie(doświadczenie potwierdzone w formie dowodów – referencje lub inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego szkolenie było wykonywane, które poświadczają prowadzenie tego szkolenia przez osobę/osoby skierowane do realizacji zamówienia będącego przedmiotem oferty).
Dla części II - trener winien posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności stosowania postanowień Unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tj. zrealizowane min. 3 szkolenia w okresie ostatnich 3 latach.
Na potwierdzenie spełnienia warunku oferent przedłoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego z opisem ich doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie(doświadczenie potwierdzone w formie dowodów – referencje lub inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego szkolenie było wykonywane, które poświadczają prowadzenie tego szkolenia przez osobę/osoby skierowane do realizacji zamówienia będącego przedmiotem oferty).
Dla części III - trener winien posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności stosowania postanowień Unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tj. zrealizowane min. 3 szkolenia w okresie ostatnich 3 latach.
Na potwierdzenie spełnienia warunku oferent przedłoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego z opisem ich doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie(doświadczenie potwierdzone w formie dowodów – referencje lub inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego szkolenie było wykonywane, które poświadczają prowadzenie tego szkolenia przez osobę/osoby skierowane do realizacji zamówienia będącego przedmiotem oferty).
Dla części IV - trener winien posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, tj. zrealizowane min. 3 szkolenia w okresie ostatnich 3 lat.
Na potwierdzenie spełnienia warunku oferent przedłoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego z opisem ich doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie(doświadczenie potwierdzone w formie dowodów – referencje lub inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego szkolenie było wykonywane, które poświadczają prowadzenie tego szkolenia przez osobę/osoby skierowane do realizacji zamówienia będącego przedmiotem oferty).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem następującej sytuacji:
1) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż przedmiot umowy winien być zrealizowany w terminie umożliwiającym rozliczenie Projektu,
2) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż przedmiot umowy winien być zrealizowany w terminie umożliwiającym rozliczenie Projektu,
3) konieczność zmiany miejsca realizacji zamówienia, na inne miejsce spełniające wymagania określone w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności od niego niezależnych lub na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika z winy Wykonawcy,
4) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne, do realizacji zamówienia, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę,
5) w sytuacji zmiany ceny w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą - na pisemny wniosek jednej ze Stron,
6) w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług , przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena netto, cena brutto pozostanie bez zmian,
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zakresie art. 142 ust. 5 Pzp, jeśli zmianie ulegną:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto; obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów ją wprowadzających.
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
4. Zmiana zapisów umowy, może być inicjowana przez każdą ze stron umowy z zachowaniem formy pisemnej.
5. Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać uzasadnione i odpowiednio udokumentowane.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i zawierać:
a) formularz ofertowy do zapytania ofertowego - (Załącznik nr 1).
b) Zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia – (Załącznik nr 2)
c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - (Załącznik nr 3 ).
d) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– (załącznik nr 4)
e) dowody – referencje lub inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego szkolenie było wykonywane, które poświadczają prowadzenie tego szkolenia przez osobę/osoby skierowane do realizacji zamówienia będącego przedmiotem oferty);
f) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.
g) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

najniższa cena - 100%

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w Stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adres

Szpitalna 60

16-400 Suwałki

podlaskie , Suwałki

NIP

8441786376

Numer naboru

STHB.01.01.00-IP.01-00-LIT/15

Inne źródła finansowania

85% - Zamówienie finansowane w ramach realizacji projektu pt. „Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania - nowoczesne rozwiązania” nr LT-PL-3R-225, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020
15% - wkład własny Szpitala
Liczba wyświetleń: 139