Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi w zakresie wykonania projektu i wynajmu elementów zabudowy stoiska wystawienniczego targi Kids Time w Centrum Targowym w Kielcach zaplanowanych w terminie 19-21.02.2020r.

Data publikacji: 09.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2020

Numer ogłoszenia

27693

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami można składać:
a) pocztą lub osobiście na adres: Amal II Sp.J. Zadora, Matuszyk, Tarnawa Dolna 34, 34-210 Zembrzyce
b) lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres meble@amal2.pl
2. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

meble@amal2.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sławomir Matuszyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508086817

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu zabudowy stoiska wystawienniczego oraz wynajem elementów zabudowy na targi Kids Time w Centrum Targowym w Kielcach zaplanowanych w terminie 19-21.02.2020r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: suski Miejscowość: Tarnawa Dolna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania projektu i wynajmu elementów zabudowy stoiska wystawienniczego targi Kids Time w Centrum Targowym w Kielcach zaplanowanych w terminie 19-21.02.2020r. w związku z realizacją projektu złożonego w ramach Osi Priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu zabudowy stoiska wystawienniczego o powierzchni 28m2 (stoisko nr D-77 widoczne na załączonym rzucie) na targi Kids Time w Centrum Targowym w Kielcach zaplanowanych w terminie 19-21.02.2020r. wraz wypożyczeniem na czas targów następujących elementów:
1. Elementy konstrukcyjne
2. Elementy ozdobne, ekoflorystyczne, zdjęcia, grafiki związane z działalnością zleceniodawcy
3. Pomieszczenie socjalne
4. Oświetlenie
5. Wykładzina
6. Stół wymiar około 80x80 cm , 4 krzesła z oparciem
7. Lada z krzesłem
8. Kosz na śmieci
9. Wieszak na ubrania
10. Stojak na ulotki/katalogi
11. Telewizor 42-50” z minimum 1 wejściem USB
Dodatkowe warunki:
1) Wraz z ofertą należy przesłać koncepcję zabudowy wraz z wizualizacją. Projekt powinien uwzględniać przede wszystkim atrakcyjne i czytelne rozmieszczenie wskazanych produktów oraz rozwiązania funkcjonalne związane z ruchem w obrębie stoiska. Projekt nie powinien zawierać elementów niewskazanych ww. punktach.
Zmawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag do przedłożonego projektu stoiska.
UWAGA: projekt stoiska stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
2) Stoisko winno posiadać oznaczenia zgodne z wymogami Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
3) W cenę usługi wchodzi montaż i demontaż zgodnie z regulaminem organizatora targów.
4) Czas trwania targów 19-21.02.2020r. Odbiór stoiska w dniu 18.02.2020 r. Demontaż: natychmiast po zamknięciu targów (21.02.2020r.).

Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa wynajmu zabudowy powinna zostać zrealizowana w terminie:
- 18.02.2020 r. do godz. 15:00 - montaż stoiska przed targami
- 21.02.2020r. - demontaż stoiska po zakończonych targach.
Przesłanie projektu powinno nastąpić wraz z ofertą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenia, iż nie zalega w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Oświadczenia te stanowią część formularza ofertowego – załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia terminu składania ofert.
2. Oferent samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
5. Umowa zostanie zawarta w ciągu 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami będą publikowane m.in. na stronie internetowej Zamawiającego. Stają się one integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi o ile taki zostanie wyznaczony.
7. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Oferentów dotyczące treści zapytania ofertowego, jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu wskazanego powyżej lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Oferty oraz wszelkie inne załączniki składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie wskazanych przez Oferenta – informacji stanowiących tajemnicę Oferenta.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia bez podania przyczyny lub w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenia zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
10. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający zdecyduje zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;
d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego
W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
WARUNKI PŁATNOŚCI
50% - 7 dni po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą
50% - 7 dni po zakończeniu targów

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Oferentem, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) Wystąpienia okoliczności zależnych od Zamawiającego wpływających negatywnie na termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy;
c) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego;
d) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian;
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom wyłącznie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;
b) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy;
c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;
d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.

Warunki zmian:
1. Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym przygotowane na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Projekt stoiska zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena odnosząca się do przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w systemie punktowym z wagami w oparciu o następujące kryterium punktowane:

a) Kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia (KC) – waga 50%

Oferent określa cenę ryczałtową brutto przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym i jego Załącznikach. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty (nie dopuszcza się rabatów rzeczowych), obejmującą należny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia,
Cena ryczałtowa brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli Oferent określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

Liczba punktów w kryterium „cena brutto przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana według poniższego wzoru:


(cena ryczałtowa brutto najtańszej spośród złożonych ofert / cena ryczałtowa brutto rozpatrywanej oferty) x 100 x 50% (waga kryterium) = liczba punktów oferty rozpatrywanej (KC)

b) Koncepcja zabudowy stoiska (KZ) – waga 50%
Możliwa do uzyskania liczba punktów: od 0 do 50
Liczba punktów zostanie przyznana na postawie oceny poniższych kryteriów:
1) funkcjonalność stoiska: zagospodarowanie przestrzenne powierzchni, rozmieszczenie elementów - liczba punktów od 0 do 20
2) sposób ekspozycji eksponatów: ocena estetyki projektu i proponowanych rozwiązań pod względem jak korzystniejszej ekspozycji produktów prezentowanych na targach, oświetlenie - liczba punktów od 0 do 20
3) spójność projektu graficznego ze stylistyką marki i produktów: dobór kolorów, grafik - liczba punktów od 0 do 10

2. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. Ostateczna punktacja danej oferty będzie stanowić sumę punktów uzyskanych przez daną ofertę we wskazanym kryterium. Wartość uzyskanych punktów ofert określona zostanie wg wzoru:
Wartość punktowa oferty = KC + KZ

3. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która jest poprawna formalnie, spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
5. Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykluczenia

I. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Amal II Sp.J. Zadora , Matuszyk

Adres

Tarnawa Dolna 34

34-210 Tarnawa Dolna

małopolskie , suski

Numer telefonu

33 874 67 05

Fax

33 874 60 29

NIP

5520105937

Numer naboru

RPMP.03.03.02-IP.01-12-037/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano wyboru oferty: Oferta nr 1, złożona przez : JKA Expo Jakub Dziedzic, ul. Jana III Sobieskiego 42, 05-070 Sulejówek [Data wpływu oferty: 10.01.2020; Cena brutto oferty: 9 225,00 zł]. Uzyskała ona najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny oferty. Wyboru Wykonawcy dokonano w sposób gospodarny, racjonalny i celowy.
Liczba wyświetleń: 193