Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja inwestycji – projekt budowlany i wykonanie prac budowlanych

Data publikacji: 20.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-02-2020

Numer ogłoszenia

27594

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Elektronicznie na adres: LabTechCBR@paged.pl
lub
w wersji papierowej do siedziby firmy:
Paged LabTech Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 1
12-200 Pisz
Ewentualne pytania dotyczące niniejszego zapytania należy składać mailowo na adres wskazany powyżej lub w formie papierowej na adres Zamawiającego (powyżej).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

LabTechCBR@paged.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Kudzianowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 787 826 045

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: realizacja inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 a polegającej na budowie budynku centrum badawczo-rozwojowego na terenie zakładu produkcji sklejki Paged Sp. z o.o., 12-200 Pisz, ul. Kwiatowa 1 wraz z laboratorium oraz instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, hydranto-wą, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną, wentylacji mechanicznej, chłodniczą i grzewczą, instalacjami technologicznymi i innymi wskazanymi w dokumentacji koncepcyjnej, wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i instalacjami, w tym: elektryczną, kanalizacją teletechniczną, wodociągową, kanalizacją sanitarną i kanalizacją desz-czową, placem manewrowym i zagospodarowaniem terenu na części objętej inwestycją. Zakres prac stanowiący przedmiot umowy został określony w dokumentacji koncepcyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: piski Miejscowość: Pisz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 a polegającej na budowie budynku centrum badawczo-rozwojowego na terenie zakładu produkcji sklejki Paged Sp. z o.o., 12-200 Pisz, ul. Kwiatowa 1 wraz z laboratorium oraz instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, hydranto-wą, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną, wentylacji mechanicznej, chłodniczą i grzewczą, instalacjami technologicznymi i innymi wskazanymi w dokumentacji koncepcyjnej, wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i instalacjami, w tym: elektryczną, kanalizacją teletechniczną, wodociągową, kanalizacją sanitarną i kanalizacją desz-czową, placem manewrowym i zagospodarowaniem terenu na części objętej inwestycją. Zakres prac stanowiący przedmiot umowy został określony w dokumentacji koncepcyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: realizacja inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 a polegającej na budowie budynku centrum badawczo-rozwojowego na terenie zakładu produkcji sklejki Paged Sp. z o.o., 12-200 Pisz, ul. Kwiatowa 1 wraz z laboratorium oraz instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, hydranto-wą, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną, wentylacji mechanicznej, chłodniczą i grzewczą, instalacjami technologicznymi i innymi wskazanymi w dokumentacji koncepcyjnej, wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i instalacjami, w tym: elektryczną, kanalizacją teletechniczną, wodociągową, kanalizacją sanitarną i kanalizacją desz-czową, placem manewrowym i zagospodarowaniem terenu na części objętej inwestycją. Zakres prac stanowiący przedmiot umowy został określony w dokumentacji koncepcyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

20.01.2020-03.02.2020 - ogłoszenie zapytania ofertowego
03.02.- 15.02.2020 - podpisanie umowy z wykonawca
15.02.2020 - 30.10.2020 - prace projektowe / uzyskanie pozwolenia na budowę
30.10.2020-31.08.2021 - realizacja prac budowlanych zgodnie z projektem
31.08.2021 - 31.12.2021 - wyposażanie CBR w niezbędny sprzęt do rozpoczęcia badań

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Doświadczenie Oferenta powinno być dopasowane do tematyki opisanej w przedmiocie zamówienia i być udokumentowane (referencje). Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji inwestycji w formie kompleksowej, łącznie z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Kwota jednej inwestycji nie powinna być niższa niż 4 000 000 PLN netto.

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie Oferenta powinno być dopasowane do tematyki opisanej w przedmiocie zamówienia i być udokumentowane (referencje). Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji inwestycji w formie kompleksowej, łącznie z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Kwota jednej inwestycji nie powinna być niższa niż 4 000 000 PLN netto.

Potencjał techniczny

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót w całości z materiałów własnych oraz przy użyciu własnych maszyn, narzędzi i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt wszelkie inne urządzenia niezbędne do realizacji robót, gdyby taka potrzeba wynikła w toku wykonywania robót objętych niniejszą umową. Wszelkie materiały użyte do realizacji prac będą odpowiadały co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązującej ustawie – Prawo budowlane oraz ustawie o wyrobach budowlanych. Każdorazowo, a dodatkowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca okaże w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego materiałów użytych do realizacji prac stosowny certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą Normą lub aprobatę techniczną. Wykonawca zapewnia, iż wszelkie maszyny, urządzenia, narzędzia wykorzystywane przy realizacji przedmiotu Umowy będą spełniały wymagania dotyczące oceny zgodności określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie użyte przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu Umowy materiały i urządzenia zostaną uprzednio zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestor-skiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się użyć do wykonania infrastruktury technicznej i instalacji materiałów najwyższej jakości, których jakość będzie potwierdzona certyfikatami i atestami dopuszczającymi możliwość używania ich do wszelkich badań dopuszczonych na terenie Unii Europejskiej. Wszelkie odstępstwa od projektu w szczególności w zakresie sposobu wykonania robót, wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiadające odpowiednie kwalifikacje, zasoby sprzętowe oraz kadrowe do wykonania zadania.
Udokumentowane doświadczenie w branży budowlanej.
Spełniające kryteria zapytania ofertowego.
Wykonujące prace budowlane terminowo oraz rzetelnie.
Nieposiadające zaległości w płatności ZUS, US, VAT.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia:
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie następujących dokumentów przedłożonych przez Oferenta:
- opłaconej polisy lub innych dokumentów potwierdzających, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 50 tys. zł,
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (do czasu uzyskania zaświadczenia możliwe jest przedstawienie oświadczenie Oferenta w wyżej wymienionym zakresie),
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (do czasu uzyskania zaświadczenia możliwe jest przedstawienie oświadczenie Oferenta w wyżej wymienionym zakresie).

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
3. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Z przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru ofert, zakończonego wyborem zwycięskiej oferty, Komisja sporządzi Protokół, w którym wyszczególni i podsumuje punktację przyznaną poszczególnym Oferentom oraz wskaże zwycięską ofertę.
5. W przypadku niezakwalifikowania poszczególnych ofert do postępowania konkursowego z powodu wad formalnych bądź merytorycznych, Komisja sporządzi protokół dodatkowy, w którym uzasadni wykluczenie oferty z postępowania konkursowego.

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta
3. Okoliczności siły wyższej
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 obejmujący:
 Dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
 Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
 Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 90 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
 Określenie przedmiotu Oferty zgodnego z przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszym zapytaniu
 Oświadczenie o spełnieniu wymogów technicznych, posiadaniu odpowiednich zasobów kadrowych i posiadaniu doświadczenia wraz z przykładami realizacji
 Odniesienie do kryteriów wyboru oferty, w tym cenę jednostkową netto i brutto wg załączonego cennika oraz warunki i termin płatności
 Datę/okres realizacji przedmiotu Zamówienia, gwarantujący realizację Projektu
 Warunki i termin płatności
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, zawiera-jące potwierdzenie kompletności oferty (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania)
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zama-wiającym (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania)
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy o pracach budowlanych – wzorem przedstawionym przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zapytania). Wzór umowy o pracach budowlanych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
─ Cena netto oferty (wartość w PLN)
─ Termin realizacji (liczba dni kalendarzowych)
─ Gwarancja na wykonastwo
Zasady oceny kryteriów:
1. Kryterium „Cena Oferty”
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Liczba punktów obliczana będzie zgodnie z poniższym wzorem:
WCENA = ------------------ * 70 pkt
Cena badana
Gdzie:
WCENA – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium Cena Oferty;
Cena min – oznacza minimalną cenę netto zaproponowaną wśród ofert podlegających ocenie;
Cena badana – oznacza cenę netto zaoferowaną w ofercie podlegającej ocenie.
2. Kryterium „Termin realizacji”
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji (wyrażony liczbą dni kalendarzowych). Liczba punktów oblicza-na będzie zgodnie z poniższym wzorem:
Pi (T) = (Tmin / Ti) * 15 pkt
gdzie:
Pi (T) - liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" w kryterium Termin
realizacji;
Tmin – najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ważnych i
nieodrzuconych ofert (wyrażony w dniach kalendarzowych);
Ti – Termin realizacji oferty "i" (wyrażony w dniach kalendarzowych).
3. Kryterium „Gwarancja na wykonawstwo”
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin obowiązywania Gwarancji na wykonawstwo (wyrażony liczbą miesięcy). Liczba punktów obliczana będzie zgodnie z poniższym wzorem:
G = (Gof/ Gmax) * 15 pkt
gdzie:
G – liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” w kryterium Gwarancja na wykonawstwo;
Gmax – najdłuższy termin udzielonej gwarancji podany w miesiącach (odrębnie za poszczególne części (pakiety) przedmiotu zamówienia);
Gof – proponowany termin gwarancji podany w miesiącach w danej ofercie (nie mniej niż 60 miesięcy).
Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza (z największą liczbą punktów), która mieści się w możliwościach finansowych (budżecie) Zamawiają-cego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania podmiotu realizującego prace przygotowawcze do budowy CRB finansowane ze środków własnych Zamawiającego. W przypadku deklarowania wykonania takich prac przez Oferenta należy wypełnić właściwą rubrykę w Formularzu ofertowym.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządza-jącego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewień-stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Paged LabTech Sp z o.o.

Adres

Kwiatowa 1

12-200 Pisz

warmińsko-mazurskie , piski

Numer telefonu

539522512

NIP

8491592881

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-001/19

Inne źródła finansowania

Współfinansowanie - Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta; data wpłynięcia: 2020-02-03 14.47 mail: LabTechCBR@paged.pl
Oferta; koszt 7 490 000,00 PLN - 99,89 pkt - spełniająca wszystkie wymagania
REBELJA Renata Dorosz
ul. Estońska 5
15 – 511 Białystok
Liczba wyświetleń: 361