Strona główna
Logo unii europejskiej

świadczenie usługi wyżywienia dzieci w ramach projektu „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców”

Data publikacji: 19.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2020

Numer ogłoszenia

27334

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty winny być składane na adres e-mail: zastepca@rzgow.pl, osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów z dopiskiem „Usługa wyżywienia dzieci w ramach projektu „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców”.
2) Termin składania ofert upływa: 3 stycznia 2020r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zastepca@rzgow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Rózga

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(42) 214 12 10

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia dzieci w ramach projektu „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców” Poddziałanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: łódzki wschodni Miejscowość: Rzgów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia dzieci w ramach projektu „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców” Poddziałanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia dzieci w ramach projektu „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców” Poddziałanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55322000-3 usługi gotowania posiłków, 55521200-0 usługi dowożenia posiłków, 55520000-1 usługi dostarczana posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres dostarczania posiłków: od 3.02.2020r. do 31.12.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego Formularzu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym

Potencjał techniczny

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym

Warunki zmiany umowy

Określa wzór umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) formularz ofertowy (Załącznik Nr 1),
b) Oświadczenie oferenta o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie później niż 6 m-ce przed upływem terminu składania ofert (CEIDG, KRS),
d) Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
e) Oświadczenie o spełnianiu/niespełnianiu klauzul społecznych (Załącznik Nr 3).

Zamówienia uzupełniające

Nie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena ofertowa brutto – 90%
spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej – 10%

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
1) nie są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
­ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
­ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IP w wytycznych programowych,
­ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
­ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Rzgów

Adres

pl. 500-lecia 22

95-030 Rzgów

łódzkie , łódzki wschodni

Numer telefonu

(42) 214 12 10

Fax

(42) 214 12 07

NIP

7282606012

Numer naboru

RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BIG ANDY Andrzej Sumiński
ul. Malczewskiego 37/47
93-154 Łódź
Data wpłynięcia oferty: 02.01.2020
Cena oferty: 32 319,00 zł (13,50 zł za jeden zestaw posiłków)
Liczba wyświetleń: 117