Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 01/SW/2018 na wybór Wykonawcy prac remontowo-adaptacyjnych w zakresie przystosowania pomieszczeń budynku pn. „Dom Marii”, położonego w Chełmży przy ul. Tumskiej 14, na pomieszczenia Świetlicy

Data publikacji: 06.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-04-2018

Numer ogłoszenia

2695

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką biurową.
3. Ofertę należy przygotować zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wg wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
4. Do Formularza oferty należy dołączyć oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
8. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
9. W przypadku, kiedy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć do dokumentacji odpowiednie pełnomocnictwo.
10. Złożona oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią Oferenta / Wykonawcy, zawierać datę sporządzenia oraz podpisy upoważnionych osób do reprezentacji podmiotu. Musi zawierać nazwę i adres Oferenta, wartość oferty oraz informacje niezbędne do jej oceny z punktu widzenia przewidzianych kryteriów wskazanych w niniejszym Zapytaniu.
11. Cenę należy wyrazić w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ponadto zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich robót na warunkach określonych w ofercie i zawierać podatek VAT.
12. Zaleca się numerowanie stron, parafowanie przez osoby upoważnione, a załączone kopie muszą być poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem.
13. Oferent / Wykonawca ma prawo do oględzin miejsca realizacji zamówienia do dnia przed złożeniem oferty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
14. Oferta powinna zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie, na której oprócz niżej wskazanego dopisku należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy / Oferenta.
15. Wykonawca powinien złożyć ofertę na jeden z poniższych sposobów:
- elektronicznie na adres: projekt.chelmza@gmail.com (dokumenty podpisane i zeskanowane),
- osobiście na adres Zamawiającego (Biuro Parafialne) w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30,
- przesłać pocztą lub kurierem na adres:
Biuro Parafialne Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa
ul. Tumska 14
87-140 Chełmża
z dopiskiem „Oferta na wybór Wykonawcy prac remontowo-adaptacyjnych w Świetlicy”
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa 23.04.2018 do godziny 10.00.
UWAGA! Niezależnie od sposobu składania oferty, decyduje data jej wpływu do Biura Zamawiającego, a nie data nadania.
2. Oferty złożone po terminie nie zostaną poddane ocenie.
3. W trakcie oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień związanych z treścią złożonych ofert.

ZMIANA LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY
1. Oferent ma prawo wprowadzania zmian lub wycofania oferty tylko wówczas, gdy zmiany lub wycofanie zostanie dokonane przed upływem składania ofert.
2. Zmiany, korekty czy modyfikacje złożonej Oferty mogą mieć miejsce jedynie w miejscu jej złożenia i zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu Ofert. Właściwie opisane koperty zawierające poprawki należy opisać dopiskiem „ZMIANA” - przy kilku zmianach należy zastosować dopisek „ZMIANA nr ...”.
3. Wycofanie Oferty odbywa się poprzez złożenie pisemnego powiadomienia potwierdzonego przez Wykonawcę. Wycofanie Oferty może mieć miejsce jedynie w miejscu jej złożenia i zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu Ofert. Właściwie opisane koperty zawierające poprawki należy opisać dopiskiem „WYCOFANIE”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt.chelmza@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Czachor

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48668400191

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Postępowanie dotyczy wyboru jednego Wykonawcy prac remontowo-adaptacyjnych w zakresie przystosowania pomieszczeń budynku pn. „Dom Marii”, położonego w Chełmży przy ul. Tumskiej 14, na pomieszczenia Świetlicy.
2) Zamówienie wariantowe: nie dotyczy.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4) Termin wykonania zamówienia: 01.05.2018 – 29.06.2018.
5) Gwarancja: co najmniej 24 miesiące na wykonane roboty będące przedmiotem postępowania w ramach zasady konkurencyjności, licząc od dnia odbioru prac.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: toruński Miejscowość: Chełmża

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zamówienia publicznego przebiegać będzie w ramach projektu pn. „Uśmiech dziecka – Świetlica na Tumskiej” (nr RPKP.09.03.02-04-0062/17), który realizowany będzie od 01.05.2018 do 31.03.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: 9. Solidarne społeczeństwo; Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych; Poddziałanie: 9.3.2. Rozwój usług społecznych).
Projekt realizowany będzie przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (Partner wiodący) w partnerstwie z Parafią p.w. Św. Mikołaja Biskupa i Miastem Chełmża. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, obejmujące działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych, realizowane przez placówki wsparcia dziennego. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie Miasta Chełmża i Gminy wiejskiej Chełmża, w tym 60 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 60 rodziców/opiekunów; obejmuje utworzenie 60 miejsc usług społecznych świadczonych w Świetlicy znajdującej się w budynkach przy Bazylice Konkatedralnej w Chełmży.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy, którego zadaniem będzie: wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w zakresie przystosowania pomieszczeń budynku pn. „Dom Marii”, położonego w Chełmży przy ul. Tumskiej 14, na pomieszczenia Świetlicy. W zakres prac wchodzi, m. in. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-epidemiologicznych i higienicznych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.

Kod CPV

45453000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty remontowe i renowacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

tynkowanie: 45410000-4
roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne: 45330000-9
roboty murarskie i murowe: 45262500-6
kładzenie wykładzin elastycznych: 45432111-5
roboty malarskie: 45442100-8
roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
kładzenie glazury: 45431200-9
instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów: 45421100-5
pokrywanie podłóg: 45432130-4
instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: 45331000-6
instalowanie centralnego ogrzewania: 45331100-7
roboty instalacyjne gazowe: 45333000-0

Harmonogram realizacji zamówienia

prace będą realizowane w terminie od 01.05.2018 r. do 29.06.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. W związku z realizacją zamówienia w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, procedura zamówienia kierowana jest w szczególności do Podmiotów Ekonomii Społecznej, rozumianych zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
2. Oferenci bez zastrzeżeń akceptują treść zapytania w ramach procedury zasady konkurencyjności – złożenie oferty uważane jest za akceptację treści zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Oferenci wykażą zaświadczenia, referencje poświadczające wiedzę, doświadczenie i uprawnienia konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia w należyty sposób.

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczenie oferenci, którzy oświadczą, iż dysponują potencjałem technicznym do terminowego wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczenie oferenci, którzy oświadczą, iż dysponują odpowiednimi osobami do terminowego wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci oświadczą lub zaświadczą o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo, przez co należy rozumieć wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie w szczególności: terminu obowiązywania umowy, jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. zadziałaniem siły wyższej, jednakże w nieuzasadniony sposób nie może zostać skrócony ani wydłużony termin realizacji robót; zakresu prac czy zmiany przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych poprzedzających kolejny miesiąc świadczenia usług.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

OBLIGATORYJNIE
1) Formularz oferty stanowiącym załącznik nr 1; Złożona oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią Oferenta / Wykonawcy, zawierać datę sporządzenia oraz podpisy upoważnionych osób do reprezentacji podmiotu. Musi zawierać nazwę i adres Oferenta, wartość oferty oraz informacje niezbędne do jej oceny z punktu widzenia przewidzianych kryteriów
2) Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 2;
FAKULTATYWNIE
3) Referencje na przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych budynku użyteczności publicznej na kwotę co najmniej 200 000,00 zł,
4) oświadczenia Oferenta dotyczące statusu PES.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najlepszej oferty dokonany będzie wyłącznie spośród ofert, które spełniają warunki udziału w postępowaniu ofertowym.

Kryterium nr 1 – K1: waga punktowa 55 punktów, kryterium najniższej ceny, obliczone wg następującego wzoru: cena oferty najniższej / cena oferty badanej x 55 = liczba punktów.
Kryterium nr 2 – K2: waga punktowa 20 punktów, kryterium statusu PES (Podmiotu Ekonomii Społecznej); Zamawiający zweryfikuje status PES na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz dokumentów rejestrowych dostępnych w serwisie Ministerstwa Sprawiedliwości; Zamawiający przyzna 20 pkt za status PES; Zamawiający przyzna 0 pkt za brak statusu PES.
Kryterium nr 3 – K3: waga punktowa 15 punktów, kryterium gwarancji; Zamawiający przyzna: 0 pkt za gwarancję poniżej 36 miesięcy, 5 pkt za gwarancję 36 miesięcy, 10 pkt za gwarancję 48 miesięcy, 15 pkt za gwarancję 5 lat i powyżej.
Kryterium nr 4 – K4: waga punktowa 10 punktów, kryterium doświadczenia, potencjału i referencji; Zamawiający przyzna 10 pkt na podstawie przedstawionych dokumentów:
- referencje na przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych budynku użyteczności publicznej na kwotę co najmniej 200 000,00 zł.

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia w ramach kryteriów oceny: K1+K2+K3+K4=100 pkt.

Po przeprowadzonym badaniu i ocenie ofert zostanie sporządzony protokół, na podstawie którego zostanie wyłoniony jeden Wykonawca. Umowa zostanie sporządzona w ciągu dwóch dni roboczych od wyłonienia Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są osoby i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w powyższym rozumieniu. Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w/w powiązań. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Niezłożenie oświadczenia spowoduje, że oferta nie będzie rozpatrzona.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa

Adres

Tumska 14

87-140 Chełmża

kujawsko-pomorskie , toruński

Numer telefonu

56 675 61 12

NIP

8792001219

Numer naboru

RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa:
PPH - Usługi Budowlane. Mariusz Patalon

Adres:
ul. Słowackiego 12
87-140 Chełmża

Data wpłynięcia oferty: 23.04.2018, godz. 8.05

Cena: 70.000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 564