Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie technologii naprawy łopatek kierujących turbin niskiego ciśnienia silników turbowentylatorowych technologiami przyrostowymi

Data publikacji: 04.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-12-2019

Numer ogłoszenia

26723

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 11.12.2019 roku (liczy się data wpływu do Zamawiającego) w sposób:
1. Drogą mailową na adres jaroslaw.goliasz@avioaero.it
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jaroslaw.goliasz@avioaero.it

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Pyclik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48512912622

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie technologii wytwarzania warstw metalicznych z nadstopów niklu Rene’77 technologiami przyrostowymi na komponentach turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie procedury wyboru podwykonawcy w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, które nie przekracza 209 tysięcy euro netto.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie badań przemysłowych w zakresie:
a) opracowania technologii wytwarzania warstw metalicznych z nadstopów niklu Rene’77 technologiami przyrostowymi na komponentach turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego.
b) przeprowadzenie procesów technologicznych na komponentach z nadstopu niklu Rene’77 turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace w ramach zlecenie powinny byc wykonane do dnia 30.05.2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem dopuszczenia do udziału jest posiadanie lub dostęp aparatury oraz legitymowanie się wymaganym doświadczeniem. Szczegółowe warunki zawarte załączonym zapytaniu ofertowym (patrz załączniki)

Wiedza i doświadczenie

Udokumentowane opracowanie procesu technologicznego wytwarzania warstw metalicznych technologiami przyrostowymi na urządzeniu w skali przemysłowej na nadstopach niklu Rene’77 lub Rene’80 lub Rene’125
Udokumentowana realizacja projektów badawczych we współpracy z przemysłem lotniczym w zakresie wytwarzania warstw metalicznych technologiami przyrostowymi

Potencjał techniczny

Urządzenie do aplikacji warstwy metalicznej technologią Directed Energy Deposition (DED)
Stanowisko do przygotowania powierzchni do aplikacji warstwy metalicznej technologiami przyrostowymi
Stanowisko do kontroli wizualnej

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Kadra naukowa posiadająca doświadczenie w zakresie opracowania procesów technologicznych wytwarzania warstwy metalicznej technologią Directed Energy Deposition (DED) na urządzeniu w skali przemysłowej na nadstopach niklu Rene’77 lub Rene’80 lub Rene’125
Kadra naukowa posiadająca doświadczenie w pracy z firmami z branży lotniczej

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

i. Załącznik 1 – formularz ofertowy
ii. Załącznik 2 – umowa o zachowanie poufności
iii. Załącznik 3 – oświadczenie, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją zamieszczoną w Zapytaniu Ofertowym w formie adnotacji do oferty „Oświadczam, że podmiot składający ofertę nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją zamieszczoną w otrzymanym zapytaniu ofertowym”
iv. Załącznik 4 – oświadczenie o potencjale
v. Załącznik 5 – wykaz zaplecza laboratoryjnego
vi. Załącznik 6 – wykaz zaplecza naukowego i doświadczenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena netto wyrażona w PLN - waga 100%,
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją zawartą w Zapytaniu ofertowym.
Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Avio Polska Sp. z o. o.

Adres

Grażynskiego 141

43-300 Bielsko-Biała

śląskie , Bielsko-Biała

NIP

5471933981

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-001/19
Liczba wyświetleń: 91