Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa urządzeń niezbędnych do wprowadzenia procesu wytwarzania wyrobów protetycznych metodą hybrydową wraz z oprogramowaniem zapewniającym integrację urządzeń wykorzystywanych w tym procesie.

Data publikacji: 29.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-12-2019

Numer ogłoszenia

26574

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zawierać:
• Formularz oferty wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
• Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę– jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego.
• Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych w niniejszym zapytaniu parametrów technicznych.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
4. Dokumenty muszą być złożone w oryginale. Oferta musi być opatrzona datą. W przypadku przesyłania dokumentów na adres mailowy Zamawiającego konieczne jest podpisanie dokumentów oraz ich zeskanowanie.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych - rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne. 6. Wszystkie kwoty należy podać w PLN lub walucie obcej oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferta powinna być jednoznaczna (bez opcji i wariantów).
9. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
Wykonawca może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni.

10. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia danej oferty w sytuacji gdy:
• uzna ją za niezgodną z treścią zapytania ofertowego,
• w przypadku uznania, że cena zaoferowana jest rażąco niska, tj. prawdopodobnie niższa niż koszt realizacji zamówienia.
Za cenę rażąco niską może być w szczególności uznana cena odbiegająca o 30 % od średniej ceny wszystkich złożonych ofert lub szacunkowej ceny obliczonej przez Zamawiającego.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy itp.
Zamawiającym odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie zasadą konkurencyjności i z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny w ofercie z oferentem, którego oferta okazała się najkorzystniejszą, w sytuacji gdy wartość oferty przewyższa założony budżet projektu.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn, w szczególności jeśli wartość ofert przekraczać będzie założony budżet projektu.


14. Sposoby składania ofert:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: ANNA JÓZEFIAK-MUSZYŃSKA ANA-DENT, ul. Młynarska 101, 62-800 Kalisz (w zamkniętej kopercie opisanej: Zapytanie ofertowe nr 1/2019 lub
b) pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres Zamawiającego: ANNA JÓZEFIAK-MUSZYŃSKA ANA-DENT, ul. Młynarska 101, 62-800 Kalisz (w zamkniętej kopercie opisanej Zapytanie ofertowe nr 1/2019) lub
c) na adres e-mail: ania-jozefiak@wp.pl (temat: Zapytanie ofertowe nr 1/2019).

15. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 06.12.2019 r. (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie jej wysłanie).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ania-jozefiak@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Józefiak-Muszyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 509 453 212

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa frezarki, oprogramowania CAM oraz skanera protetycznego umożliwiających wdrożenie systemu wytwarzania hybrydowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Kalisz Miejscowość: Kalisz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę frezarki wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowania CAM oraz skanera protetycznego umożliwiających wdrożenie systemu wytwarzania hybrydowego.
Zamówienie zostanie udzielone zgodnie zasadą konkurencyjności i z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa frezarki wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowania CAM oraz skanera protetycznego umożliwiających wdrożenie systemu wytwarzania hybrydowego, spełniających opisane poniżej wymagania.

A. Warunki ogólne:
- jeden dostawca (dystrybutor) frezarki oraz rozwiązania wytwarzania hybrydowego
- czas reakcji serwisu (do 24h)
- gwarancja ogólna 12 miesięcy
- gwarancja na wrzeciono 6 miesięcy

B. Frezarka:
- masa frezarki do 300kg
- frezarka pięcioosiowa
- maksymalne wymiary frezarki: 1.2x1x1 m (szerokość x wysokość x głębokość)
- wzmocniona i dosztywniona konstrukcja maszyny (np. odlew z polimerobetonu)
- wrzeciono o mocy co najmniej 1 kW, prędkość obrotowa co najmniej 60 000 obr/min
- absolutny system pomiaru we wszystkich osiach napędowych o rozdzielczość nie gorszej niż 0,2 mikrona
- magazyn narzędzi: min. 20 pozycji
- magazyn bloczków: min. 10 pozycji
- układ chłodzenia wrzeciona zawierający się w gabarytach frezarki
- zintegrowany układ chłodzenia obrabianych komponentów zawierający się w gabarytach frezarki
- wbudowany komputer sterujący wraz z panelem LCD z możliwością sterowania dotykowego
- możliwość współpracy z oryginalnymi adapterami firm Medentika, NT-trading, DESS, ARUM
- możliwość stosowania wymiennych uchwytów obróbkowych dla bloczków i adapterów dostosowanych do wymiaru 98mm sterowany automatycznie
- układ automatycznej kompensacji wpływu temperatury na dokładność pozycjonowania frezarki

C. Oprogramowanie CAM:
- obsługa postprocesora zgodnego z oferowaną maszyną
- możliwość dodawania innych postprocesorów (maszyny tego samego dostawcy)
- obsługa materiałów od dowolnych dostawców i w dowolnym kształcie
- możliwość obsługi częściowo wyciętych bloków materiału
- obsługa narzędzi od dowolnych dostawców
- otwarta możliwość zmiany parametrów narzędzi (długość, średnica, prędkość obrotowa, posuw)
- otwarty kreator materiałów
- obsługa dowolnego systemu uchwytów do premilli
- możliwość programowania szlifowania ceramiki szklanej i materiałów kompozytowych
- uproszczony oraz zaawansowany interfejs
- otwarta możliwość modyfikacji strategii obróbki
- obsługa frezowania symultanicznego w 5 osiach oraz z indeksacją w układzie 3+2
- dedykowane strategie obróbki dla obsługiwanych materiałów
- możliwość dowolnego orientowania i przesuwania prac w bloczku
- możliwość dowolnego orientowania i przesuwania konektorów łączących w bloczku
- obsługa różnych rodzajów stabilizatorów prac wykonywanych w tlenku cyrkonu
- możliwość automatycznego rozmieszczania prac w bloczku przez program
- obsługa plików dodatkowych projektów CAD (constructionInfo, PTS, OBJ, IGS itp.)
- oprogramowanie zwolnione z licencji czasowej
- możliwość podmiany interfejsów implantologicznych w pracy
- wsparcie wielordzeniowych procesorów w architekturze 64-bit

D. System wytwarzania hybrydowego:
- adapter pozwalający na zamocowanie w uchwycie frezarki (sekcja B) półproduktu uzyskanego w technologii DMLS (ang. Direct Metal Laser Sintering), popularnie zwanej „spiekaniem”, przeznaczonej do wytwarzania komponentów metalowych podbudów protetycznych poprzez bezpośrednie selektywne przetapianie proszków metali
- system otwarty mogący współpracować z dowolnym urządzeniem wytwarzającym półfabrykaty w technologii DMLS akceptującym zapis geometrii wytwarzanego przedmiotu w formacie STL
- moduł oprogramowania zintegrowany z oprogramowaniem CAM (sekcja C), służący do projektowania komponentów metalowych podbudów protetycznych w celu ich wytworzenia metodą DMLS oraz projektowania procesu późniejszej ich obróbki technologią frezowania z użyciem dedykowanej frezarki (sekcja B)

E. Skaner
- Ilość osi sterowanych: 3-osie automatyczne
- dokładność skanowania: lepiej niż 7 µm
- Źródło światła: Blue LED
- Połączenie: USB 3.0
- Prędkość skanowania (pełny łuk) maks. 12 sekund
- Rozdzielczość kamery: min. 2 x 2 MP

Kod CPV

42623000-9

Nazwa kodu CPV

Frezarki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:
33110000-4 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
48323000-8- Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa najpóźniej do dnia 31.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
• gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
• zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
• wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą, wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę̨ i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
1) uzupełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,
2) pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie osoby (odpowiednio: osób) podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych wykonawcy,
3) szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych w niniejszym zapytaniu parametrów technicznych.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Kryterium nr 1 - Cena oferty C – waga 100%

Cena oferty powinna zostać wyrażona w PLN łącznie za całą dostawę. Oferty, których kwota zostanie wyrażona w innej walucie zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert.
Sposób oceny ofert:
Kryterium nr 1 - Cena – proporcjonalnie wg wzoru:

najniższa cena łączna za zamówienie brutto z badanych ofert
C = ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt
cena łączna za zamówienie brutto oferty badanej


Maksymalna liczba punktów to 100 pkt.

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami udzielania zamówień, obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in:
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców,
- zasadą zapobiegania konfliktom interesów.

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę na podstawie wyżej wymienionych kryteriów.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zawartego w treści oferty.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ANNA JÓZEFIAK-MUSZYŃSKA ANA-DENT

Adres

Młynarska 101

62-800 Kalisz

wielkopolskie , Kalisz

Numer telefonu

+48 509 453 212

NIP

6181860493

Numer naboru

RPWP.01.05.02-IZ.00-30-001/18

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

IMES - ICORE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice,

Data wpłynięcia oferty: 06-12-2019

Cena netto: 339 789,73 zł
Cena brutto: 417 941,37 zł
Liczba wyświetleń: 205