Strona główna
Logo unii europejskiej

Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 65, Dojazd 27 i Paderewskiego 7 w Zawierciu oraz termoizolacja budynków

Data publikacji: 25.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2020

Numer ogłoszenia

26384

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 23.12.2019 r.:
Doprecyzowano, że dopuszczalne jest składanie ofert częściowych - na poszczególne budynki.
Zmniejszono wysokość wadium dla budynków przy ul. Dojazd 27 i Paderewskiego 7 z 20.000 zł na 10.000 zł.
Przedłużono termin składana ofert oraz termin na wniesienie wadium o 7 dni.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przesłać na adres e mail biuro@sm-zawiercie.pl lub złożyć w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2020 r. do godziny 10:00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego lub nadania).
2. Koperta powinna być oznakowana w sposób następujący: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 65, Dojazd 27 i Paderewskiego 7 w Zawierciu oraz termoizolacja budynków”.
3. Koperta powinna również posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
4. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.
5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.01.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
6. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte i ponumerowane, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli a w przypadku kserokopii dokumentu powinien być poświadczony za zgodność z oryginałem. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent
7. Zamawiający informuje, że ofertę należy składać z podaniem cen na poszczególne budynki tj. na budynek przy ul. Piłsudskiego 65, Dojazd 27 i Paderewskiego 7 w Zawierciu.
8. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego, w Bazie Konkurencyjności Fundusze Europejskie, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
9. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych - na poszczególne budynki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@sm-zawiercie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Baran

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 67 243 30

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków przy ulicy Piłsudskiego 65, Dojazd 27 i Paderewskiego 7 w Zawierciu
Zakres prac obejmuje:
1. Demontaż płyt azbestowo- cementowych wraz z istniejącym ociepleniem i unieszkodliwieniem odpadów, w tym niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga: w ramach projektu wyroby zawierające azbest muszą być składowane na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych.
2. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych:
• dla ścian głównych materiałem izolacyjnym o grubości 14 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040W/m*K metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem
• dla cokołów materiałem izolacyjnym o grubości 12 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040W/m*K metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem
• dla ścian loggi balkonowych biorących udział w wymianie ciepła materiałem izolacyjnym o grubości 6 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,020W/m*K metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem
• dla ścian loggi balkonowych nie biorących udział w wymianie ciepła materiałem izolacyjnym o grubości 5 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040W/m*K metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem
3. Wymianę okien piwnic w budynkach przy ul. Paderewskiego 7 i Dojazd 27 w Zawierciu – na okna o współczynniku przenikania ciepła Uc ≤ 1,6 W/m2K,
4. Wymianę okien wiatrołapów w budynkach przy ul. Piłsudskiego 65 i Dojazd 27 w Zawierciu – na okna o współczynniku przenikania ciepła Uc ≤ 1,6 W/m2K.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Zawiercie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie termomodernizacji w celu poprawy stanu zdrowia mieszkańców miasta, poprzez usunięcie zagrożenia stwarzanego przez wyroby zawierające azbest i zastąpienie ich wyrobami nie niebezpiecznymi oraz zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków przy ulicy Piłsudskiego 65, Paderewskiego 7 i Dojazd 27 w Zawierciu polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką- mokrą w wybranym systemie posiadającym Europejską aprobatę techniczną (ETA) oraz wykonanie remontu balkonów, instalacji odgromowej wraz z pozostałymi robotami towarzyszącymi.
Zakres prac obejmuje:
1. Demontaż płyt azbestowo- cementowych wraz z istniejącym ociepleniem i unieszkodliwieniem odpadów, w tym niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga: w ramach projektu wyroby zawierające azbest muszą być składowane na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych.
2. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych:
• dla ścian głównych materiałem izolacyjnym o grubości 14 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040W/m*K metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem
• dla cokołów materiałem izolacyjnym o grubości 12 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040W/m*K metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem
• dla ścian loggi balkonowych biorących udział w wymianie ciepła materiałem izolacyjnym o grubości 6 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,020W/m*K metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem
• dla ścian loggi balkonowych nie biorących udział w wymianie ciepła materiałem izolacyjnym o grubości 5 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040W/m*K metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem
3. Wymianę okien piwnic w budynkach przy ul. Paderewskiego 7 i Dojazd 27 w Zawierciu – na okna o współczynniku przenikania ciepła Uc ≤ 1,6 W/m2K.
4. Wymianę okien wiatrołapów w budynkach przy ul. Piłsudskiego 65 i Dojazd 27 w Zawierciu – na okna o współczynniku przenikania ciepła Uc ≤ 1,6 W/m2K
5. Naprawę pokrycia dachowego w budynkach przy ul. Paderewskiego 7 i Dojazd 27 oraz naprawę pokrycia dachowego wraz z remontem kominów ponad dachem w budynku przy ul. Piłsudskiego 65.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określają Projekty budowlane oraz Przedmiary robót (osobne dla każdego budynku), stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Projekty budowlane, Przedmiary robót oraz Projekt umowy zostały umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-zawiercie.pl pod adresem: http://www.sm-zawiercie.pl/aktualnosci/267

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Uwaga:
1. W przypadku użycia w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach konkretnego nazewnictwa lub odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”.
2. W przypadku, gdy w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego nie zależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
3. Użycie w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 31.12.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku.

Wiedza i doświadczenie

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 robót (w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej) obejmujących zakresem:
- docieplenie elewacji min. 1000 m2,
- demontaż płyt azbestowych z elewacji budynku min. 5 Mg
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzenia tego warunku na podstawie wykazu wykonanych robót z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbioru oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace zostały wykonane należycie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie ma wymagań odnoszących się do tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności kierownikiem budowy/robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5-letnim stażem pracy od uzyskania uprawnień.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku oraz wykazu osób biorących udział w wykonaniu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, by wykonać zamówienie.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku oraz polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000 000 PLN.

Warunki zmiany umowy

A. Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, w szczególności opadów deszczu, śniegu, gradu, temperatury zewnętrznej poniżej 5°C. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy o liczbę dni, w których warunki te występowały nieprzerwanie przez min. 2 godziny.
B. Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do dalszego wykonywania prac, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy o ilość dni, w których wykonawca oczekiwał na wydanie stosownych dokumentów od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.
C. Zmiana zakresu umowy w przypadku wystąpienia prac nie przewidzianych w zapytaniu ofertowym, których nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy o w/w prace wraz ze zwiększeniem wynagrodzenia za wykonane prace pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 10% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje również możliwość zmiany terminu wykonania prac – przedłużenie o ilość dni potrzebnych do wykonania prac nie przewidzianych w zapytaniu ofertowym.
D. Jeżeli zmiany niezależnie od ich wartości nie są istotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wszystkie wzory formularzy i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.sm-zawiercie.pl w zakładce dotyczącej niniejszego zamówienia.
A. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4, 4a, 4b do zapytania ofertowego
B. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 5, 5a, 5b do zapytania ofertowego
C. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym osobowych lub kapitałowych – zał. nr 6, 6a, 6b do zapytania ofertowego
D. Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000 000 PLN. (słownie: milion złotych)
E. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
F. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
G. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
H. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego oraz kosztorys ofertowy szczegółowy wraz z tabelą elementów scalonych RMS /robocizna, materiał, sprzęt/ - załącznik nr 7, 7a, 7b do zapytania ofertowego
I. Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium – cena 80%
Kryterium – gwarancja 15%
Kryterium – referencje 5%
A. Kryterium cena Pc.
Za kryterium cena można otrzymać maksymalnie 80 punktów.
Punkty zostaną obliczone w następujący sposób: Pc = (Cn / Co) x 80 pkt.
Gdzie:
Pc – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
Cn – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Co – cena (brutto) badanej oferty
B. Kryterium jakość Gw
Za kryterium gwarancja można otrzymać maksymalnie 15 punktów.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
48 miesięcy gwarancji – Gw = 5 pkt
60 miesięcy gwarancji – Gw= 10 pkt
Powyżej 60 miesięcy gwarancji – Gw = 15 pkt
UWAGA: Jeżeli z treści oferty nie będzie jednoznacznie wynikało jaki okres gwarancji na przedmiot zamówienia udziela wykonawca, zamawiający przyzna 0 punktów za kryterium jakość.
C. Kryterium referencje Ref
Za kryterium referencje można otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
3-5 referencji – Ref = 3 pkt
6 i więcej referencji – Ref = 5 pkt
D. Ostateczna ocena punktowa
Ostateczna ilość punktów przyznana danej ofercie Po zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku i zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Po = Pc + Gw + Ref
Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
W przypadku podania w ofercie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy, zamawiający odrzuci ofertę.
Jeżeli wykonawca nie poda w formularzu oferty okresu gwarancji, zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji (36 miesięcy) do oceny ofert, a w przypadku wyboru oferty okres ten zostanie uwzględniony w umowie.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów w ostatecznej ocenie.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę sama liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
E. Sposób obliczania/ ustalania ceny oferty
• Rozliczenie należności pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie w PLN. Nie dopuszcza się rozliczenia zamówienia w walutach innych niż polskie złote.
• Cenę w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formie: netto i brutto – cyfrowo i słownie, wg Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
• Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy szczegółowy w oparciu o przedmiar robót i dokumentację techniczną, z uwzględnieniem innych kosztów niezbędnych do wykonania robót w pełnym zakresie. Cena winna uwzględniać wszystkie roboty z charakteru przedmiotu zamówienia, których wykonanie jest konieczne do realizacji kompletnego zamówienia.
• Ceny powinny obejmować łącznie wszystkie roboty wynikające z przedmiaru robót – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz projektu budowlanego - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego a także uwzględniać warunki wynikające z wizji lokalnej ( oświadczenie załączone do oferty). Oferent pokrywa koszty zużycia energii i wody.
F. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
• Oferent przystępujący do niniejszego postępowania winien wnieść wadium w wysokości: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) na budynek przy ul. Dojazd 27, 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) na budynek przy ul. Paderewskiego 7 oraz 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na budynek przy ul. Piłsudskiego 65 w pieniądzu w terminie do dnia 30.01.2020 r. na konto Spółdzielnia Mieszkaniowa Nr ING Bank Śląski 21 1050 1591 1000 0008 0323 1901 z adnotacją „Wadium – termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 65”, „Wadium – termomodernizacja budynku przy ul. Paderewskiego 7” lub „ Wadium – termomodernizacja budynku przy ul. Dojazd 27” lub w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. Brak wpływu środków (kwoty wadium) na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 30.01.2020 r. skutkuje tym, że dana oferta zostanie odrzucona.
• Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta
• Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
• Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
a. Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia;
b. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.), lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 176), o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, Skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769);
d. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt c;
e. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
f. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
g. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego, lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
j. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
k. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
l. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
m. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
n. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
o. Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
p. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
q. Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie”

Adres

Pułaskiego 7

42-400 Zawiercie

śląskie , zawierciański

Numer telefonu

32 67 243 30

NIP

6490000765

Numer naboru

RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferty wybrane na poszczególne zadania:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 7 w Zawierciu oraz termoizolacja budynku.
PPHU ,,ARTI”
Artur Grochowski
Zawiercie
Cena: 397.278,23 zł NETTO, 429.060,49 zł BRUTTO
Data wpłynięcia oferty: 31.01.2020 r.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dojazd 27 w Zawierciu oraz termoizolacja budynku.
Paley& Partner Sp. z o.o.
Poraj
Cena: 368.360,47 zł NETTO, 397.829,31 zł BRUTTO
Data wpłynięcia oferty: 31.01.2020 r.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 65 w Zawierciu oraz termoizolacja budynku.
Paley& Partner Sp. z o.o.
Poraj
Cena: 1.100.198,71 zł NETTO, 1.188.214,61 zł BRUTTO
Data wpłynięcia oferty: 31.01.2020 r.
Liczba wyświetleń: 429