Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa hali produkcyjnej na cele produkcji filmowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym (kod CPV: 45 00 00 00-7)

Data publikacji: 05.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-04-2018

Numer ogłoszenia

2622

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Od 06.04.2018 r. od godziny 00:00:00 do 23.04.2018 r., do godziny 23:59:59 (decyduje data
wpływu do firmy). Oferty złożone po czasie nie będą rozpatrywane. STUDIO INTERFILM SP Z
O.O., ul. Kazimierzowska 3, 02-589 Warszawa, email: interfilm@film-tv.pl. Datą złożenia oferty
jest DATA WPŁYWU oferty (w wersji papierowej lub elektronicznej) do firmy Studio Interfilm Sp.
z o.o. Sposób skladani oferty: Osobiście w siedzibie firmy, w godzinach pracy biura, od godz.
09:00 do 15:00 lub kurierem / listownie w wersji pisemnej (listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru) lub emailem na adres: halafalenica@film-tv.pl (za potwierdzeniem dostarczenia do
serwera poczty).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

halafalenica@film-tv.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Izydorczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(22) 565 23 25

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Budowa hali produkcyjnej na cele produkcji filmowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym.
(kod CPV: 45 00 00 00-7)
Wszystkie czynności techniczne wynikające z wydanych warunków zagospodarowania
przestrzennego, warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę, że szczególnym
uwzględnieniem proekologicznego charakteru inwestycji oraz jej właściwości dźwiękochłonnych.
Innowacyjność zawierać będzie wykonanie także podłóg z godnie z chronionym wzorem
użytkowym prefabrykowanego segmentu podłogi, będącym załącznikem w dokumentacji. W
ramach projektu dopuszczamy wyłącznie rozliczenie na bazie zrealizowanych prac – nie
przewidujemy płatności zaliczkowych.

Dopuszcza się możliwość złożenia zamówienia, które spełnia warunki brzegowe wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry oferty winny być nie gorsze niż tam wskazane i dopuszcza się możliwość złożenia oferty o wyższych
parametrach niż wskazane powyżej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa Falenica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej na cele produkcji filmowej wraz z zapleczem
socjalno-biurowym (kod CPV: 45 00 00 00-7)

Wszystkie czynności techniczne wynikające z wydanych warunków zagospodarowania
przestrzennego, warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę, że szczególnym
uwzględnieniem proekologicznego charakteru inwestycji oraz jej właściwości dźwiękochłonnych.
Innowacyjność zawierać będzie wykonanie także podłóg z godnie z chronionym wzorem
użytkowym prefabrykowanego segmentu podłogi, będącym załącznikiem w dokumentacji. W
ramach projektu dopuszczamy wyłącznie rozliczenie na bazie zrealizowanych prac – nie
przewidujemy płatności zaliczkowych. Dopuszcza się możliwość złożenia zamówienia, które
spełnia warunki brzegowe wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry oferty winny
być nie gorsze niż tam wskazane i dopuszcza się możliwość złożenia oferty o wyższych
parametrach niż wskazane powyżej.

Przedmiot zamówienia

Budowa hali produkcyjnej na cele produkcji filmowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym.
(kod CPV: 45000000-7)

Projekt polega na budowie hali do produkcji filmów i seriali wraz z jej wyposażeniem w urządzenia i inne środki trwałe niezbędne do efektywnego prowadzenia produkcji. Hala będzie przystosowana do produkcji filmowej z zachowaniem najwyższych europejskich standardów. Budowana hala powstanie w oparciu o innowacje produktowe i prowadzić będzie do zwiększenia
efektywności produkcji filmowej.

Z uwagi na objętość dokumentacji projektowej, przekraczającą maksymalną dopuszczalną przez Bazę Konkurencyjności wielkość (20 MB), za zgodą Ministerstwa Rozwoju z dnia 04.04.2018 (tel.+22 693 54 27, Patrycja.Myszczynska@mr.gov.pl), całość dokumentacji projektowej oraz załączniki są dostępne na stronie www: http://www.interfilm.pl/inwestycje

Szczegółowa dokumentacja techniczna, dotycząca projektu dostępna jest także w biurze Zamawiającego, w godzinach pracy biura od 09:00 do 15:00, ul. Kazimierzowska 3, Warszawa

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin gotowości do przystąpienie do prac: 30 maja 2018. Termin rozpoczęcia realizacji prac: 10 dni od dostarczenia prawomocnego pozwolenia na budowę przez Inwestora, nie później niż 30-go lipca 2018r. Termin realizacji: 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prac. Dopuszcza się możliwość dostawy elementów postępowania oraz urządzeń i materiałów budowlanych na plac budowy w terminie wcześniejszym niż wskazany powyżej.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

1. Złożona oferta powinna zawierać: dane identyfikacyjne oferenta (co najmniej nazwa, adres,
NIP), z uwzględnieniem pieczęci, daty sporządzenia oraz podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania oferenta. Przedmiotowe oferty muszą odpowiadać treści zapytania
ofertowego.
2. Przedłożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków.
3. Przedłożenie Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby

Dodatkowe warunki

W ramach projektu dopuszczamy wyłącznie rozliczenie na bazie zrealizowanych prac – nie
przewidujemy płatności zaliczkowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunki udziału w postepowaniu:
1/ Podmioty posiadające możliwość wykonania w/w zadania.
2/ Firma posiada wpisane kody/działy kodów PKD związane z prowadzeniem takiej działalności w
CEIDG lub KRS. Celem weryfikacji wraz z ofertą należy dołączyć oryginał aktualnego dokumentu
rejestrowego (nie starszego niż miesiąc) - podpisanego przez osobę upoważnioną z datą.
3/ Ukończona realizacja w systemie generalnego wykonawstwa co najmniej 3 projektów
kubaturowych o wartości co najmniej 6,5 mln netto, w ciągu 3 lat przed ogłoszeniem
postępowania ofertowego - weryfikacja na bazie dołączonych referencji, protokołów odbioru itp.
4/ Uczestnictwo w realizacji co najmniej 2 projektów związanych z budową obiektu
infrastruktury związanego z
akustyką (studio filmowe, sala kinowa, opera, operetka, szkoła muzyczna i podobne) o wartości
co najmniej 6,5 mln netto - weryfikacja na bazie dołączonych referencji, protokołów odbioru itp.
5/ Generalny wykonawca na moment składania oferty winien posiadać promesę udzielenia przez
zakład ubezpieczeń polisy od ryzyk budowlano - montażowych CAR / EAR na kwotę nie niższą niż
wartość netto składanej oferty – Załącznik do oferty.
6/Zaświadczenia o niezaleganiu US i ZUS nie starsze niż 30 dni.
7/ Posiadanie co najmniej jednego systemu zarządzania jakością zgodnym z ISO 14001, 9001 –
prosimy o dołączenie oświadczenia lub certyfikatu akredytacji.
8/ Złożenie oświadczenia o braku powiązań zgodnie ze wzorem dołączonym do postępowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1/ Cena: 70% (netto, wyrażona w PLN).
2/ Gwarancja: 20% (czas gwarancji wyrażony w miesiącach).
3/ Jakość: 10% (więcej niż jeden certyfikat jakości, potwierdzony akredytacją zew. instytucji).

Opis sposobu przyznawania punktacji:
Suma punktów =
1/ (cena cząstkowa najniższej oferty / cena cząstkowa badanej oferty) * (70 pk) +
2/ (gwarancja badanej oferty / najdłuższa gwarancja z oferty) * (20 pk) +
3/ (spełnienie warunku = 1) * (10 pk) +
gdzie oceniane są poszczególne elementy postępowania, które po zsumowaniu wskazują sumę
punktów (max. 100 pk). W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów,
o wyborze oferty decyduje najniższa

Wykluczenia

Informacje na temat zakresu wykluczenia (oferty podlagające odrzuceniu):
Wykluczeniu (odrzuceniu) podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
- złożone przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez STUDIO INTERFILM
SP. Z O.O. wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu
ofertowym, lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Studio Interfilm Sp. z o.o lub osobami, o których mowa w w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
- złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania
b) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny
c) pozostawiania bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności oferentom nie przysługują żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe
stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

STUDIO INTERFILM SP. Z O.O.

Adres

ul. Kazimierzowska 3

02-589 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

(22) 565 23 25

NIP

5251003151

Numer naboru

POIR.03.02.01-IP.03-00-003/17

Inne źródła finansowania

W ramach projektu dopuszczamy wyłącznie rozliczenie na bazie zrealizowanych prac – nie
przewidujemy płatności zaliczkowych.
Liczba wyświetleń: 517