Strona główna
Logo unii europejskiej

„Wykonanie robót budowlanych w budynku Szpitala im. R. Weigla w Blachowni, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości zabiegów operacyjnych”.

Data publikacji: 04.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-05-2018

Numer ogłoszenia

2606

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Załączono odpowiedzi na otrzymane pytania związane z dokumentacją techniczną. Treść ogłoszenia oraz zapytania ofertowego nie została zmieniona, ale odpowiedzi winny być uwzględnione przy składaniu ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty będące odpowiedzią na niniejsze zapytanie ofertowe należy złożyć w formie pisemnej, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/04/2018”, pod adresem Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni, ul. Sosnowa 16, 42-290 Blachownia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 lub przesłać drogą e-mail na adres: e-mail: sekretariat.blachownia@scanmed.pl
2. Dla ofert przesłanych lub dostarczonych do siedziby Zamawiającego (na adres do korespondencji) liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego (także w przypadku drogi pocztowej). Dla ofert przesłanych drogą e-mail liczy się termin wpływu wiadomości na serwer pocztowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią.
3. Termin składania ofert upływa dnia: 04 maja 2018 roku. Oferty złożone lub przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach rejestrowych do reprezentacji Oferenta lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, udzielone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.
3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
4. W przypadku przesyłania oferty wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail, wskazane dokumenty po wypełnieniu i podpisaniu przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta należy zeskanować w plikach PDF.
5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie. Niezłożenie wyjaśnień bądź uzupełnień w wymaganym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dowodów na spełnianie kryteriów deklarowanych przez Oferenta w ofercie.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat.blachownia@scanmed.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Pietras

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

734120768

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w ramach inwestycji obejmują powierzchnie obecnego Bloku Operacyjnego Szpitala R. Weigla w Blachowni oraz sąsiadujących pomieszczeń, które są niezbędne do uzyskania właściwego funkcjonowania bloku. Zamawiający planuje zmodernizowanie trzech sal operacyjnych, dwóch pomieszczeń przygotowania pacjenta, pomieszczenia wstępnego mycia, trzech pomieszczeń przygotowania lekarzy oraz zaplecza socjalnego dla personelu. W ramach zamówienia, planuje się wykonanie instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej, wod-kan oraz p-poż celem poprawy komfortu i bezpieczeństwa pacjenta oraz stworzenia odpowiedniego środowisko pracy chirurgów.
Inwestycja w Blok Operacyjny Szpitala w Blachowni jest ukierunkowana na rozwój technik operacyjnych małoinwazyjnych, które gwarantują zwiększenie ilości operowanych pacjentów, krótszy czas przebywania pacjenta w szpitalu, jak również wpływają na zmniejszenie ilości powikłań pooperacyjnych.
Prace obejmą także wymianę wykładzin elektroprzewodzących, stolarki drzwiowej, sufitów oraz prace budowlano-wykończeniowe.
Przedmiotem prac będzie wykonanie nowych instalacji elektrycznych z podziałem obwodów na podstawowe oraz rezerwowane. Nastąpi wydzielenie obwodów IT z ciągłym monitorowaniem stanu sieci. Zostaną wykonane nowe rozdzielnice elektryczne oświetlenia ogólnego i awaryjnego oraz zasilania UPS, co zapewni stabilną prace urządzeń i bezpieczeństwo pacjentów.
W ramach zamówienia nastąpi montaż central wentylacyjnych wraz z wykonaniem w salach nawiewów laminarnych z filtrami Heppa. Prawidłowa praca systemu nawiewno-wywiewnego stworzy warunki do stabilnej pracy urządzeń medycznych, a jednocześnie da pewność, że pole operacyjne będzie chronione od ewentualnych zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Dzięki systemowi rekuperacji Blok Operacyjny w sposób optymalny wykorzysta nadmiar ciepła i odzyskuje go nawet w 80%. Zostaną także wykonane nowe instalacje wod-kan oraz CO.
Przedmiot zamówienia obejmuje również rozprowadzenie gazów medycznych w salach operacyjnych w celu prawidłowej i ciągłej pracy urządzeń medycznych podczas zabiegów.
Kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne oraz lampy operacyjne i zabiegowe (znajdujące się w dokumencie: przedmiar gazy, poz. 31, 32, 33, 34, 35) będą dostarczone przez inwestora.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: częstochowski Miejscowość: Blachownia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Szpitala im. R. Weigla w Blachowni, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości zabiegów operacyjnych w związku z realizacją projektu ,,Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości zabiegów operacyjnych poprzez inwestycję w innowacyjne urządzenia medyczne Bloku Operacyjnego oraz prace adaptacyjne w Szpitalu im. R. Weigla w Blachowni”, będącego przedmiotem złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w konkursie nr 10.01.00-IZ.01-24-153/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wniosek na etapie oceny).

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Szpitala im. R. Weigla w Blachowni, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości zabiegów operacyjnych.

2. Ze względu na rozmiar, dokumenty określające szczegółowy zakres robót i opis przedmiotu zamówienia (projekty budowlane obejmujące następujące części: sanitarna, konstrukcyjna, gazy medyczne, elektryczna, architektoniczna; przedmiary robót; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) dostępne są w formie elektronicznej na stronie:

http://scanmed.pl/public/Blachownia_Blok_Operacyjny.zip

oraz w formie papierowej w miejscu realizacji Projektu.
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu wg dokumentacji dostępnej we wskazanych miejscach.

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, materiałów konkretnych producentów (nazw), specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonane roboty budowlano na okres minimum 60 miesięcy, począwszy od dnia końcowego odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

6. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym warunki płatności i obowiązki stron zawarte zostaną w umowie podpisanej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

7. Zamawiający zastrzega, że w toku realizacji przedmiotu zamówienia może zaistnieć potrzeba wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.
Przez roboty dodatkowe należy rozumieć roboty budowlane nieobjęte zamówieniem podstawowym, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a należyte wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania robót dodatkowych.
Każdorazowe przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymagać będzie uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wraz ze szczegółowym określeniem zakresu, rozmiaru i wartości tych robót.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jej terminu.

9. Opracowane przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót są dokumentami pomocniczymi. W przypadku rozbieżności w zapisach tych dokumentów z dokumentacją projektową pierwszeństwo będzie miała dokumentacja projektowa. W związku z czym w przypadku ewentualnych rozbieżności Wykonawca sporządzając ofertę winien uwzględnić postanowienia dokumentacji projektowej.

10. Uzupełniające Kody CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45215141-7 - Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (UMOWY): do 110 dni, licząc od daty podpisania umowy (termin realizacji: nie później niż do 21 września 2018 roku).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oceniając niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zamawiający będzie brał pod uwagę doświadczenie Wykonawcy.
Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną w budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) lub roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej, których suma wartości jest nie mniejsza niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Ocenę spełnienia kryterium dostępu Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia złożonego przez Oferenta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wykazu robót budowlanych sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, do którego zostaną załączone dowody potwierdzające, że roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz, że zostały prawidłowo ukończone (dowodem mogą być referencje podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane lub protokół obioru robót - bez zastrzeżeń).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o kryterium: "spełnia" - "nie spełnia". W przypadku niespełnienia warunku dostępu, Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Oferenta wykluczonego podlega odrzuceniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oceniając warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:
a) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń,
b) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Ocenę spełnienia kryterium dostępu Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia złożonego przez Oferenta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz Wykazu osób sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o kryterium: "spełnia" - "nie spełnia". W przypadku niespełnienia warunku dostępu, Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Oferenta wykluczonego podlega odrzuceniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

Oceniając sytuację finansową lub ekonomiczną Wykonawcy, Zamawiający będzie wymagał posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych).

Ocenę spełnienia kryterium dostępu Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia złożonego przez Oferenta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o kryterium: "spełnia" - "nie spełnia". W przypadku niespełnienia warunku dostępu, Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Oferenta wykluczonego podlega odrzuceniu.

Warunki zmiany umowy

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
- w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1221 z późniejszymi zmianami), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia;
- zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy;
- zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Należy przygotować jeden egzemplarz oferty na Formularzu Ofertowym, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1.
2. Do Formularza Oferty Oferent ma obowiązek załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
b. oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
c. wykaz robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz, że zostały prawidłowo ukończone.
d. wykaz osób, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,
e. oświadczenie Oferenta dotyczące powiązań kapitałowych sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego,

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT

Do oceny ofert zostanie zastosowane następujące kryterium wyboru:

Kryterium: Cena netto
Waga: 100%

Sposób przyznawania punktów będzie następujący:

Podstawę do oceny ofert kryterium „Cena netto” stanowić cena netto oferty. Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów (100 pkt x 100 % - 100 punktów). Punkty pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane wg następującej zasady:

Kc=100% x 100 X Cn/Co

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

W przypadku złożenia przez Oferenta oferty wycenionej w walucie innej niż złoty, cena netto zostanie przeliczona na złotówki po kursie sprzedaży danej waluty opublikowanym przez NBP dzień przed dniem, w którym dokona się oceny ofert.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

Za ocenę końcową Zamawiający uzna liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena netto.

Wartości punktowe w kryterium cena netto zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Wykluczenia

WYKLUCZENE
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru ofert a Oferentem, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia tego kryteriów następuje na podstawie Oświadczenia złożonego przez Oferenta według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o kryterium: "spełnia" -"nie spełnia".
W przypadku niespełnienia warunku dostępu, Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.
Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

ODRZUCENIE OFERTY
Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego w przypadku gdy:
1. zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia kryteriów dostępu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
2. zostanie podpisana przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty,
3. jej treść nie będzie odpowiadała warunkom określonym w zapytaniu ofertowym nr 01/04/2018 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego,
4. zostanie złożona po terminie,
5. Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień dotyczących treści oferty bądź nie uzupełni braków,
6. Wykonawca poda w ofercie nieprawdziwe informacje.

Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Polska Grupa Medyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Armii Krajowej 18/-

30-150 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

+48 34 327 91 75

Fax

+48 34 327 91 75

NIP

6312327091

Numer naboru

RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku postępowania wybrano do realizacji ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne "Prodbud" Roman Drabczyk, ul Wyzwolenia 63F, 42-120 Miedźno.

Oferta wpłynęła w dniu 04 maja 2018 roku.
Liczba wyświetleń: 858