Strona główna
Logo unii europejskiej

Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 77 i 79 w Zawierciu oraz termoizolacja budynków

Data publikacji: 17.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-12-2020

Numer ogłoszenia

25600

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail biuro@sm-hutnik.pl lub złożyć w sekretariacie Spółdzielni w
zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczającej jej nienaruszalność w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2020 r. do godziny 10:00.
O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (o złożeniu oferty nie
decyduje data stempla pocztowego lub nadania).
Koperta powinna być oznakowana w sposób następujący:
„Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynków mieszkalnych
zlokalizowanych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 77 i 79 w Zawierciu oraz termoizolacja budynków”.
2. Koperta powinna również posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w
przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
3. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy
wyborze.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.12.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
5. Wszystkie dokumenty powinny być zszyte i ponumerowane, podpisane przez uprawnionych
przedstawicieli, a w przypadku kserokopii dokumentu powinna być poświadczona za zgodność z
oryginałem. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent.
6. Zamawiający informuje o tym, iż posiada Regulamin obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Hutnik”. W świetle tego Regulaminu, niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w
trybie „Przetarg nieograniczony”. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.smhutnik.
pl
7. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego, w
Bazie Konkurencyjności Fundusze Europejskie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@sm-hutnik.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Gajek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32) 67 219 13 wewn. 261

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków przy ulicy Obrońców Poczty
Gdańskiej 77 i Obrońców Poczty Gdańskiej 79 w Zawierciu
Zakres prac obejmuje:
1. Demontaż płyt azbestowo-cementowych wraz z istniejącym ociepleniem i unieszkodliwienie odpadów, w
tym niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga: W ramach inwestycji wyroby zawierające azbest muszą być składowane na terenie składowiska
odpadów niebezpiecznych.
2. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych materiałem izolacyjnym o grubości 15 cm i
współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,04 W/m*K, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Zawiercie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie termomodernizacji w celu poprawy stanu zdrowia mieszkańców miasta, poprzez usunięcie
zagrożenia stwarzanego przez wyroby zawierające azbest i zastąpienie ich materiałami nie niebezpiecznymi oraz zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków przy ulicy Obrońców Poczty
Gdańskiej 77 i Obrońców Poczty Gdańskiej 79 w Zawierciu polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych
metodą lekką - mokrą w wybranym systemie posiadającym Europejską aprobatę techniczną (ETA) wraz z
dociepleniem loggi, renowacją balustrad, wymianą rynien i rur spustowych, wymianą instalacji odgromowej
oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.
Zakres prac obejmuje:
1. Demontaż płyt azbestowo-cementowych wraz z istniejącym ociepleniem i unieszkodliwienie odpadów, w
tym niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga: W ramach inwestycji wyroby zawierające azbest muszą być składowane na terenie składowiska
odpadów niebezpiecznych.
2. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych materiałem izolacyjnym o grubości 15 cm i
współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,04 W/m*K, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określa projekt budowlany oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki
do zapytania ofertowego. Wszystkie załączniki określające przedmiot zamówienia dostępne są na stronie
internetowej www.sm-hutnik.pl w zakładce dotyczącej niniejszego zamówienia: http://sm-hutnik.pl/spoldzielnia/oferta-lokali/zalacznik-do-zapytania-ofertowego/9/
Uwaga:
1. W przypadku użycia w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach konkretnego nazewnictwa lub odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację
projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy
wyraz „lub równoważne”.
2. W przypadku, gdy w dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe,
oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz
wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały równoważne, lecz o parametrach technicznych
i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który
zastosuje materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że
zastosowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w
dokumencie zapytania ofertowego lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także
wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają
równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego nie zależnych nie może
uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty
budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną
producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać
przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane
przez Zamawiającego.
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na
konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach,
Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów
projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego
spełnianie warunku.

Wiedza i doświadczenie

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie
ostatnich 5 lat co najmniej 3 robót (w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej) obejmujących
zakresem:
- docieplenie dachu min. 200 m2,
- docieplenie elewacji min. 1000 m2,
- demontaż płyt azbestowych z elewacji budynku min. 5 Mg
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzenia tego warunku na podstawie wykazu wykonanych robót z podaniem
ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbioru oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace
zostały wykonane należycie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie ma wymagań odnoszących się do tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności kierownikiem budowy/robót posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z
co najmniej 5-letnim stażem pracy od uzyskania uprawnień.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego
spełnianie warunku oraz wykazu osób biorących udział w wykonaniu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji
ekonomicznej i finansowej, by wykonać zamówienie.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego
spełnianie warunku oraz polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000 000 PLN.

Warunki zmiany umowy

A. Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonanie prac, w szczególności opadów deszczu, śniegu, gradu, temperatury
zewnętrznej poniżej 5°C. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia
terminu wykonania prac na pisemną prośbę Wykonawcy o liczbę dni, w których warunki te występowały
nieprzerwanie przez min. 2 godziny.
B. Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych
zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do dalszego wykonywania prac, których konieczności uzyskania
nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty. W przypadku wystąpienia powyższych
czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę Wykonawcy o ilość
dni, w których Wykonawca oczekiwał na wydanie stosownych dokumentów od dnia złożenia wniosku o ich
wydanie.
C. Zmiana zakresu umowy w przypadku wystąpienia prac nie przewidzianych w zapytaniu ofertowym, których nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty, a których wykonanie jest niezbędne do
prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje
możliwość zwiększenia zakresu umowy o w/w prace wraz ze zwiększeniem wynagrodzenia za wykonane
prace pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 10% pierwotnej wartości zamówienia określonej w
umowie. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje również możliwość zmiany terminu
wykonania prac – przedłużenie o ilość dni potrzebnych do wykonania prac nie przewidzianych w zapytaniu
ofertowym.
D. Jeżeli zmiany niezależnie od ich wartości nie są istotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

A. Wypełniony Formularz Ofertowy - zał. nr 1 do zapytania ofertowego oraz kosztorys ofertowy
szczegółowy wraz z tabelą elementów scalonych RMS /robocizna, materiał, sprzęt/
B. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do zapytania ofertowego
C. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 do zapytania ofertowego
D. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym osobowych lub kapitałowych – zał. nr 4 do zapytania
ofertowego
E. Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000 000 PLN. (słownie: milion złotych)
F. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia.
G. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
H. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
I. Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium – cena 80%
Kryterium – gwarancja 15%
Kryterium – referencje 5%
A. Kryterium cena Pc.
Za kryterium cena można otrzymać maksymalnie 80 punktów.
Punkty zostaną obliczone w następujący sposób: Pc = (Cn / Co) x 80 pkt.
Gdzie:
Pc – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
Cn – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Co – cena (brutto) badanej oferty
B. Kryterium jakość Gw
Za kryterium gwarancja można otrzymać maksymalnie 15 punktów.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
48 miesięcy gwarancji – Gw = 5 pkt
60 miesięcy gwarancji – Gw= 10 pkt
Powyżej 60 miesięcy gwarancji – Gw = 15 pkt
UWAGA: Jeżeli z treści oferty nie będzie jednoznacznie wynikało jaki okres gwarancji na przedmiot
zamówienia udziela Wykonawca, Zamawiający przyzna 0 punktów za kryterium jakość.
C. Kryterium referencje Ref
Za kryterium referencje można otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
3-5 referencji – Ref = 3 pkt
6 i więcej referencji – Ref = 5 pkt
D. Ostateczna ocena punktowa
Ostateczna ilość punktów przyznana danej ofercie Po zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecinku i
zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Po = Pc + Gw + Ref
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1
rok = 12 miesięcy.
W przypadku podania w ofercie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy,
Zamawiający odrzuci ofertę.
Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres
gwarancji (36 miesięcy) do oceny ofert, a w przypadku wyboru oferty okres ten zostanie uwzględniony w
umowie.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyska największą
ilość punktów w ostatecznej ocenie.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę sama
liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
E. Sposób obliczania / ustalania ceny oferty
• Rozliczenie należności pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie w PLN. Nie
dopuszcza się rozliczenia zamówienia w walutach innych niż polskie złote.
• Cenę w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formie: netto i brutto –
cyfrowo i słownie, wg Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
• Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy szczegółowy w oparciu o przedmiar robót i dokumentację
techniczną, z uwzględnieniem innych kosztów niezbędnych do wykonania robót w pełnym zakresie. Cena
winna uwzględniać wszystkie roboty z charakteru przedmiotu zamówienia, których wykonanie jest
konieczne do realizacji kompletnego zamówienia.
• Ceny powinny obejmować łącznie wszystkie roboty wynikające z przedmiaru robót oraz dokumentacji
technicznej, a także uwzględniać warunki wynikające z wizji lokalnej. Oferent pokrywa koszty zużycia
energii i wody.
F. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
• Oferent przystępujący do niniejszego postępowania winien wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć
tysięcy złotych 00/100) w pieniądzu w terminie do dnia 30.12.2020 r. na konto Spółdzielni Mieszkaniowej
26 1050 1591 1000 0008 0072 5137 z adnotacją „Wadium" lub w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. Brak wpływu środków (kwoty
wadium) na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 30.12.2020 r. skutkuje tym, że dana oferta
zostanie odrzucona.
• Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta
• Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
• Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Oświadczenie Zamawiającego w sprawie odstąpienia od podpisania umowy remontowej w przypadku nie
otrzymania dotacji ze środków unijnych

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania ostatecznej umowy remontowej z
Wykonawcą wybranym w trakcie prowadzonej procedury wyboru oferenta, w przypadku nie otrzymania
środków na dofinansowanie projektu „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających
azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 77 i 79 w Zawierciu oraz termoizolacja budynków”, w ramach działania 5.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2014-2020, o które się ubiega.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
a. Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia;
b. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w
art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.), lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 176), o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w
art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, Skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art.
10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769);
d. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt c;
e. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
f. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
g. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego, lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu;
j. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
k. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r.
poz. 437 i 544);
l. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
m. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);
n. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
o. Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
p. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
q. Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”

Adres

Rataja 31A

42-400 Zawiercie

śląskie , zawierciański

Numer telefonu

(32) 67 219 13 wewn. 221

NIP

6490005627

Numer naboru

RPSL.05.02.01-IZ.01-24-333/19
Liczba wyświetleń: 221