Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja prac badawczo - rozwojowych dla Firmy "Elmark" PHU Marek Lehmann

Data publikacji: 07.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-11-2019

Numer ogłoszenia

25214

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: elmark.phu@wp.pl najpóźniej do dnia 18.11.2019r. do godziny 23:59:59 na załączonych formularzach.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

elmark.phu@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Lehmann

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 095 485

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo - rozwojowa polegająca na opracowaniu nowego produktu - sterownika do integracji hybrydowych układów generacji energii elektrycznej.
W ramach projektu wykonane zostaną następujące badania obejmujące:
1. Opracowanie założeń dla hybrydowych systemów generacji
2. Przygotowanie modelu laboratoryjnego
3. Opracowanie algorytmów przetwarzania i aproksymacji danych
4. Opracowanie algorytmów decyzyjnych
5. Implementacja algorytmów w systemie sterowania modelem hybrydowym

Po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu
1. otrzymane wyniki prac badawczo-rozwojowych
2. pisemny raport z wykonanej usługi

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie dla Zamawiającego usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu nowego produktu - sterownika do integracji hybrydowych układów generacji energii elektrycznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo - rozwojowa polegająca na opracowaniu nowego produktu sterownika - do integracji hybrydowych układów generacji energii elektrycznej.
W ramach projektu powinny zostać przeanalizowane hybrydowe układy generacyjne i magazynujące energię, tj.: turbiny wodne, panele fotowoltaicznej oraz baterie akumulatorów oraz powinien zostać przygotowany eksperymentalny hybrydowy system przetwarzania energii w skali laboratoryjnej, który posłuży Zamawiającemu na etapie wdrażania rezultatów projektu min. do szkoleń i promocji produktu.
Głównym rezultatem projektu będą nowoczesne metody zarządzania energią w hybrydowych systemach generacji energii elektrycznej. Opracowane zostaną algorytmy sterowania procesami wytwarzania oraz magazynowania energii elektrycznej w różnych trybach pracy, min.: maksymalizacja produkcji, maksymalizacja zysku ekonomicznego, zapewnienie stałego zasilania odbiorników priorytetowych. Sterownik posiadający te funkcje będzie uniwersalnym narzędziem kontrolującym przepływ i magazynowanie energii w hybrydowych systemach magazynowania i generacji energii elektrycznej. Innowacja produktowa będzie polegała na znacznym udoskonaleniu układów sterujących generacją i magazynowaniem energii poprzez wykorzystanie inteligentnych technik przetwarzania sygnałów (sztuczne sieci neuronowe) i wypracowania sterowania (logika rozmyta).

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

od 01.04.2020 r. do 30.09.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu zaproszone są następujące podmioty:
1. organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.); lub
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); lub
6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o
Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z pkt. V załączonego Zapytania Ofertowego

Potencjał techniczny

Zgodnie z pkt. V załączonego Zapytania Ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z pkt. V załączonego Zapytania Ofertowego

Dodatkowe warunki

Zgodnie z pkt. V załączonego Zapytania Ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów do poszczególnych kryteriów:
Kryterium nr 1
Cena – maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt.
Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto
otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie
obliczana wg następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena netto
C = ------------------------------------------------------ • 100
Cena netto w rozpatrywanej ofercie

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionego kryterium uzyska najwyższą liczbę punktów.
Rozpoznawane przez Zamawiającego będą tylko oferty Wykonawców, którzy spełniają postawione przez niego wymagania, określone w pkt. V niniejszego zapytania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

"Elmark" PHU Marek Lehmann

Adres

Studzienna 6 B

65-584 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

601095485

NIP

9730099607

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19
Liczba wyświetleń: 53