Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 04.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-11-2019

Numer ogłoszenia

25070

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Poczta elektroniczna

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.gawara@gamp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Gawara

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

575866465

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dot. opracowania nowego produktu / usługi pn. „Opracowanie prototypowego systemu – zespołu urządzeń IoT wraz z API i aplikacją do analizy danych z wykorzystaniem mechanizmów Computer Learning dla branży pszczelarskiej”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Konkursu pn. Bony na innowacje – Etap I usługowy – konkurs ogólny z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (nr konkursu POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19) Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych wraz z opracowaniem prototypu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem oferty jest Opracowanie prototypowego systemu – zespołu urządzeń IoT wraz z API i aplikacją do analizy danych z wykorzystaniem Computer Learning dla branży pszczelarskiej, które powinno charakteryzować się:
I.1) innowacyjną płytą PCB: moduł bezprzewodowego sensora IoT oraz Moduł bramki GSM/4G,
I.2) innowacyjną konstrukcją zapewniającą bezpieczeństwo w ekstremalnych i zmiennych warunkach działania z ukierunkowaniem na minimalizację kosztów budowy, celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach krajowym i zagranicznym
I.2) własnym, energooszczędnym źródłem zasilania
I.3) autorskim oprogramowanie pozwalającym na zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych pozyskanych ze środowiska zewnętrznego w zakresie Computer Learning
I.4) łącznością bezprzewodową
I.5) autorskim oprogramowaniem zapewniającym komunikację między urządzeniami
I.6) wysokiej klasy dużą mocą obliczeniową jednostki centralnej wraz z ustaleniem wariantu optymalnego
Realizacja powyższego powinna nastąpić w toku następujących działań badawczo-rozwojowych:
I.7) zakup elementów umożliwiających wykonanie analizy podsystemów
I.8) przygotowanie projektu prototypowego rozwiązania oraz dokumentacji umożliwiającej produkcję komponentów IoT w przyszłości,
I.9) weryfikacja i testy przyjętych założeń
I.10) opracowanie dokumentacji technicznej końcowej

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

do 30.07.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

II. Wymagania wobec oferenta
II.1) Oferentem może być podmiot spełniający kryteria opisane w Regulaminie Konkursu a więc jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium RP:
II.1.2) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.);
II.1.2) lub spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
II.1.2.1) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
II.1.2.2) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155);
II.1.2.3) lub Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% cena

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

GaMP sp. z o.o.

Adres

al. Konstytucji 3-go Maja 8

65-803 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

575866485

NIP

9291712163

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Energetyki Odnawialnej sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 51A, 66-100 Sulechów. Cena: 381.000,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 416