Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 NA ZAKUP WYPOSAŻENIA GABINETU

Data publikacji: 31.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-11-2019

Numer ogłoszenia

25052

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, listownie lub w postaci elektronicznej na adres Zamawiającego: GABINET LOGOPEDYCZNY I REHABILITACYJNY WIOLETTA LEWICKA STĘPIEŃ ul. Ożarowska 15, 27-600 Sandomierz

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wiolkalewicka@tlen.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioletta Lewicka Stępień

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604175492

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia gabinetu w postaci pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. „Mam Gadane - wprowadzenie innowacyjnych specjalistycznych terapii logopedycznych, pedagogicznych oraz fizjoterapeutycznych dla dzieci ze schorzeniami w formie turnusów rehabilitacyjnych” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: sandomierski Miejscowość: Sandomierz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup wyposażenia gabinetu logopedycznego w postaci pomocy dydaktycznych.

Przedmiot zamówienia

Duża huśtawka+2 zestawy do sufitowego montażu+2 karabińczyki.
Mata gimnastyczna
Materac
Wałek
Wałek
Półwałek
Poduszka
Kostka
Klin
Przybora typu Jumper Pro
Kołyska do poduszki
Zestaw Piłki z ABS (1 komplet)
Zestaw poduszek do ćwiczeń równowagi (1 komplet)
Podest Równoważny Kwadrat i Półkula
Drabinka
Wielka Kołyska
Zestaw do Balansowania (1 komplet)
Trampolina

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy na dostawę.
Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny według wag punktowych następujących kryteriów:
Kryterium I: Cena netto
Kryterium II: Gwarancja na pomoce dydaktyczne

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o:

Kryterium I: Cena netto (C)
Waga: 80
Sposób oceny: Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 80. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Kryterium II: Gwarancja na pomoce dydaktyczne (G)
Waga: 20
Sposób oceny: Gwarancja powyżej lub równa 24 miesiące – 20 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 24 miesiące lub równa 12 miesięcy – 10 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 12 miesięcy – 0 pkt.

Łączna maksymalna liczba punków za kryterium cena netto oraz gwarancja na pomoce dydaktyczne wynosi 100.

Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów według następującego wzoru:
P =C min/Cx*80+G
P – liczba punktów
C min – najniższa cena netto spośród analizowanych ofert
Cx – cena netto analizowanej oferty
G – gwarancja

Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

GABINET LOGOPEDYCZNY I REHABILITACYJNY WIOLETTA LEWICKA STĘPIEŃ

Adres

ul. Ożarowska 15

27-600 Sandomierz

świętokrzyskie , sandomierski

Numer telefonu

604175492

NIP

8671921116

Numer naboru

RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferent:
Reha Plus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K.
30-618 Kraków ul. Tuchowska 6B
NIP. 679-299-21-89 REGON. 120810430

Data wpłynięcia: 05.11.2019
Cena oferty: 13.104,80 netto, 16.690,00 brutto
Liczba wyświetleń: 120