Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie dotyczace zakupu malarnii

Data publikacji: 25.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-11-2019

Numer ogłoszenia

24829

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oczekuję na udzielenie odpowiedzi poprzez przesłanie oferty na adres mailowy info@jawoplast.pl lub złożenie oferty w siedzibie firmy w terminie do 29.11.2019
Adres:
JAWOPLAST IMPORT- EXPORT DOROTA JAWORSKA
DOMANIEW 75
05-840 BRWINÓW
info@jawoplast.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@jawoplast.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Jaworska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602687380

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest zakup malarnii. Obecnie firma korzysta z malarni – ręcznej, której technologia jest przestarzała i nieekonomiczna, co. Malowanie ręczne jest drogie i bardzo czasochłonne. W związku z tym, że w kabinie jest tylko stanowisko dla jednego pracownika nie ma możliwości zwiększenia liczby malowanych elementów, a to ogranicza możliwość oferowania na rynku większej liczby produktów. Biorąc pod uwagę dzisiejsze zmiany społeczno- gospodarcze, które wymuszają na producencie najwyższą jakość towaru przy jednocześnie najniższej cenie oraz możliwie najkrótszym czasie oczekiwania na zamówione produkty, konieczne jest wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania – zakupu nowej automatycznej linii lakierniczej, który pozwoli firmie wyjść na przeciw oczekiwaniom rynku oraz przyspieszyć procesy produkcyjne, ale również zapewnić zdecydowanie lepsze warunki pracy i ochrony środowiska. Inwestycja powinna zmaksymalizować pozytywne skutki
finansowe dla firmy oraz dla środowiska poprzez: - ograniczenie zużycia farb lakierów w procesie malowania – odpowiednie ustawienie linii produkcyjnej pozwoli malować produkty, dokładniej przy użyciu mniejsze ilości farby - ograniczeniu strat lakierów i farb – dobrze zoptymalizowana linia produkcyjna powinna pozwolić na oszczędności w materiałach, które teraz marnowane są w nieefektywnych procesach malowania, niedostosowanych do specyfiki produkcji.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Firma Jawoplast poszukuje wykonawcy kompleksowego, nowoczesnego, zrobotyzowanego systemu lakierowania elementów z tworzyw sztucznych.
Lakiernia powinna składać się z następujących podzespołów: robota lakierniczego, przenośnika, centralnego sterowania.
Problemy i potrzeby, które rozwiązuje projekt: Poprawienie efektywności poprzez zwiększenie możliwości produkcyjnych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Na obniżenie kosztów wpłynie przede wszystkim zmniejszone zużycie farby oraz lepsze wykorzystanie pracowników. Jedna osoba będzie w stanie obsługiwać maszynę, która w przeciągu jednej godziny dokona 4 razy więcej produktów niż człowiek. Zapewnienie utrzymania sprawności firmy poprzez wprowadzenie innowacji.
Obecnie Wnioskodawca nie jest w stanie konkurować na rynkach krajowych i zagranicznych przy jednoczesnym braku odpowiedniego parku maszynowego. Potrzeba wdrożenie nowoczesnych technologii. Aktualnie firma nie korzysta z oprogramowania komputerowego podczas procesu malowania - to człowiek decyduje o większości parametrów maszyny. Nowe technologie zapewnią bardziej optymalny dobór wskaźników maszyny (chociażby dostosowanie ilości farby w zależności od rozmiaru malowanej powierzchni). Poprawienie bezpieczeństwa i warunków pracy. Aktualnie pracownik jest zmuszony do noszenia ubrania ochronnego oraz maski podczas pracy. Nowa malarnia to szansa na polepszenie jego warunków pracy poprzez odizolowanie człowieka od kabiny malarniczej (brak styczności z oparami i cząsteczkami). Pracownik obserwuje pracę malarni bez potrzeby trzymania pistoletu malarniczego. Bardzo ważny jest tu również aspekt ekologiczny całego przedsięwzięcia. Nowe technologie pozwalają na redukcję czynników szkodliwych. Zmniejszona ilość zużywanych farb jest nie bez znaczenia dla środowiska. Dodatkowo przy nowej malarni można wprowadzić zamknięty obieg powietrza z filtrami, które do minimum redukują uwalniane przez emitory szkodliwe cząsteczki. Możliwość pozyskiwania nowych rynków i klientów. Dotychczas firma nie
miała możliwości magazynowania dużej liczby powtarzalnych produktów. Każdy klient chce otrzymać produkt dopasowany do jego upodobań. Dlatego Wnioskodawca zmuszony został do zmiany sposobu magazynowania produktów. Teraz liczy się czas w którym może zostać zrealizowane zamówienie. Produkcja just in time ogranicza możliwości magazynowania i zmusza do malowania produktów po złożeniu przez klienta zamówienia. Nowa malarnia jest zatem szansą na szybkie reagowanie i lepszą jakość obsługi klienta. Obecnie dostępne rozwiązania nie pozwalają w pełni na oszczędność materiałów i redukcję negatywnego wpływu na środowisko. Produkty wytwarzane przez firmę musza być pokrywane jedną warstwą lakieru o odpowiedniej grubości zapewniającej odpowiednią ochronę. Krawędzie malowania są bardzo cienkie, przez co wykorzystując dostępne obecnie na rynku malarnie proces malowania potrzeba często powtarzać. Odpowiednia, innowacyjna konstrukcja lakierni powinna obniżyć znacząco koszty materiałowe i przyczynić się do lepszej ochrony środowiska

Przedmiot zamówienia

Lakiernia powinna składać się z następujących podzespołów: robota lakierniczego, przenośnika, centralnego sterowania.

Parametry do spełnienia:

- wymiary malowanych detali – średnica 400-600mm

- przystosowanie do malowania farbami rozcieńczalnikowymi

- aplikacja pneumatyczna


- 6-osiowy robot lakierniczy o zasięgu ramienia nie mniejszym niż 1,2m

- automatyczna stacja czyszczenia pistoletu

- oprogramowanie lakiernicze

- centralne sterowanie

-wykonanie zgodne z dyrektywą ATEX

- dokumentacja techniczna DTR

- wygrodzona strefa bezpieczeństwa

- dokumentacja w języku polskim

- gwarancja 24-36 miesięcy

Oferowana maszyna powinna spełniać powyżej wskazane parametry. Niespełnienie któregokolwiek z nich spowoduje odrzucenie oferty.

Kod CPV

50110000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie naprawi konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

Harmonogram realizacji zamówienia

Odbiór przedmiotu zamówienia najpóźniej do 15 września 2020 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) Harmonogram prac,
2) Propozycję cenową uwzględniającą wszystkie składniki ceny oraz propozycję umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena (max. 100 pkt.);

Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do jednego miejsca po przecinku.Oferta o najwyższej ocenie uznana zostanie za najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w RFP i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej zasady oceny.

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

C - Cena oferty – Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
C = (Cmin / Cx) * 100, gdzie:
C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena netto zaoferowana w ofertach przedmiotowego postępowania,
Cx - cena netto oferty ocenianej.

Oferta musi zawierać kompletną i jednoznaczną cenę za wykonanie zamówienia (zamawiający nie dopuszcza opcjonalnych składników cenowych ani wariantowości kalkulowania ceny oferty).
Brak w ofercie któregokolwiek z wymienionych powyżej elementów (tj. ceny oferty) spowoduje, że w odpowiadającej mu części oferent otrzyma zero punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PPHU JAWOPLAST IMPORT- EXPORT DOROTA JAWORSKA

Adres

DOMANIEW 75

05-840 BRWINÓW

mazowieckie , pruszkowski

NIP

5341016223

Numer naboru

RPMA.03.03.00-IP.01-14-092/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
Wagner-Service
P.S.W. Wilczek Spółka Jawna
Ul. E. Imieli 30
41-605 Świętochłowice
data wpłynięcia - 18 listopada 2019 r.
cena - EURO 157.500,00
Liczba wyświetleń: 265