Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na roboty budowlane w zakresie utwardzenia placów, utwardzenie terminala na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze

Data publikacji: 29.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2019

Numer ogłoszenia

24775

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Komunikat z dnia 24.11.2019 r.

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UTWARDZENIA PLACÓW, UTWARDZENIE TERMINALA NA STACJI KOLEJOWEJ ZAMOŚĆ – BORTATYCZE

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 04.11.2019 r. oraz 13.11.2019 roku, wniesionymi do Zapytania ofertowego nr 01/2019/proj.A/3.2/POIS pn. „ZAPYTANIE OFERTOWE na roboty budowlane w zakresie utwardzenia placów, utwardzenie terminala na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze” w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0028/18 pn. POIS.03.02.00-00-0031/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodal-nych dzięki budowie 2 terminali intermodalnych – Zamość i Sosnowiec.”, po zasięgnięciu opinii prawnych pragnie odpowiedzieć w następujący sposób na skierowane pytania.

Pytanie 1 z dnia 04.11.2019:
Biorąc pod uwagę fakt że prace budowlane związane z rzeczowym przetargiem prowadzone będą w czasie pracy terminala, ze względów technicznych okres realizacji całości zadania może wydłużyć się do 6 miesięcy. Czy możliwa jest wypłata wynagrodzenia w miesięcznych transzach, na podstawie częścio-wych protokołów odbioru robót oraz częściowych faktur VAT z terminem płatności 30 dni?.

Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do prośby i publikuje skorygowaną treść Załącznika 6 - Wzór umowy.

Pytanie 2 z dnia 13.11.2019:
W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia j.w prosimy o podanie klasy betonu – podbudowa pod kostkę brukową – poz. 11 przedmiaru, oraz załączenie Specyfikacji Technicz-nych dla wszystkich wymaganych robót budowlanych.

Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do prośby i pragnie odpowiedzieć, iż w przypadku poz. 11 przedmiaru - podbudowa pod kostkę brukową, wymaganą klasą betonu jest C8/10. Zamawiający do zapytania pu-blikuje Załącznik 8 i 9 – STWIOR – Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona zgodnie z treścią zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego postępowania:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, w związku z czym oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia.
3. Dopuszcza się wyłącznie formę pisemną składania ofert. Dopuszcza się oferty sporządzone w języku polskim oraz języku angielskim.
4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:
 Formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami oraz kosztorysem ofertowym sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389). Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem robót (Załącznik nr 1).
 Wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 4 i 5 do Zapytania ofertowego,
 dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,
 oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5 Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5,
 dowody potwierdzające należyte wykonania robót budowalnych, np. referencje od dwóch podmiotów potwierdzające prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3) Zapytania ofertowego,
 pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzającej prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 03.12.2019 r. do godziny 9.00 na ww. adres.
6. Ofertę należy opisać następująco: „Oferta handlowa na roboty budowlane - utwardzenie terminala na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze”, postępowanie nr 01/2019/proj.A/3.2/POIS
7. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać droga pocztową lub kurierem, przy czym oferta winna wpłynąć do Zamawiającego przed terminem wskazanym w ust. 5 niniejszego Rozdziału. Oferty złożone po tym terminie nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.12.2019 r. o godzinie 9.15. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Kinga Adamska-Dąbrowska – Dyrektor ds. Organizacyjnych, Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. W razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Wiceprezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Adam Drozdowski – Kierownik ds. kredytów. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
9. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
10. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty, jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mieczyslaw.sedzikowski@atstorun.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mieczysław Sędzikowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502 854 036

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się z pełnej treści zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie utwardzenia placu terminala na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawców był zgodny z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego – Przedmiarem Robót oraz Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - wydanym prawomocnym pozwoleniem na budowę wydanym Wojewody Lubelskiego z 12.12.2017. W przypadku wystąpienia konieczności Wykonawca zobligowany będzie do opracowania projektu zamiennego w zakresie objętym zapytaniem.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, ustaleń warunków zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną wraz z okresem gwarancji. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca dokonał oględzin terenu inwestycji.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie utwardzenia placu terminala na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawców był zgodny z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego – Przedmiarem Robót oraz Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - wydanym prawomocnym pozwoleniem na budowę wydanym Wojewody Lubelskiego z 12.12.2017. W przypadku wystąpienia konieczności Wykonawca zobligowany będzie do opracowania projektu zamiennego w zakresie objętym zapytaniem.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, ustaleń warunków zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną wraz z okresem gwarancji. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca dokonał oględzin terenu inwestycji.

Celem niniejszego postępowania jest rozwój transportu intermodalnego realizowanego przez spółkę Laude Smart Intermodal S.A.

Przedmiot zamówienia

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie utwardzenia placu terminala na stacji kolejowej Zamość – Bortatycze.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawców był zgodny z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego – Przedmiarem Robót oraz Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - wydanym prawomocnym pozwoleniem na budowę wydanym Wojewody Lubelskiego z 12.12.2017. W przypadku wystąpienia konieczności Wykonawca zobligowany będzie do opracowania projektu zamiennego w zakresie objętym zapytaniem.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, ustaleń warunków zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną wraz z okresem gwarancji. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca dokonał oględzin terenu inwestycji.
4. Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 60 miesięcy (5 lat), licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót.
5. Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dotyczący minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
6. Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne.
7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w Zapytaniu Ofertowym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

c.d. w cześci - Dodatkowe przedmioty zamówienia.

Kod CPV

45233200-1

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Ciąg dalszy przedmiotu zamówienia:
8. Oferowany przedmiot zamówienia winien być zgodny z w/w dokumentami i spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:
a) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – niwelacja terenu pod obiekty inżynieryjne – 1,790 ha
b) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, równanie wykonanej podbudowy – 18022,000 m2
c) Nawierzchnia betonowa – warstwa dolna o grubości 20cm – podbudowa dla położenia kostki brukowej – 7172,000 m2
d) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 7172,000 m2
Parametry i technologia robót:
- ustawienie krawężnika drogowego na ławie betonowej wzdłuż toru nr 220
- zgrubne wyrównanie terenu do odpowiednich rzędnych i dogęszczenie mechaniczne
- dostarczenie i rozłożenie podsypki cementowo piaskowej
- dostarczenie , ułożenie kostki , zagęszczenie i zaklinowanie piaskiem.
e) Nawierzchnia betonowa z dylatacjami – warstwa górna o grubości 35 cm – 10850,000 m2
Parametry materiałowe:
- Beton drogowy klasy C40/45, na kruszywach łamanych, klasa ekspozycji XC4; XF4, wodoodporność W8-W10, mrozoodporność F200.
- Zwiększona wytrzymałość równoważna betonu na rozciąganie przy zginaniu - oczekiwane 8MPa, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości cementu do 360kg/m3, i zadozowaniu grubej frakcji kruszywa 16-34mm w udziale 25%
- Niski punkt piaskowy < 35.
- Niskie w/c < 40 poprzez dodanie odpowiednich środków upłynniających do betonu z grupy superplastyfikatorów i polimerów. Pożądana konsystencja na budowie 10-12 cm badana stożkiem opadowym.
Technologia robót:
- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonowej do odpowiedniej rzędnej, mechaniczne dogęszczenie podbudowy,
- podniesienie wpustów kanalizacyjnych do odpowiednich rzędnych
- ułożenie warstwy poślizgowej z folii 0,3mm
- szalowanie pól roboczych - pasy o szerokości max 5m.
- przygotowanie i montaż dybli stalowych ze stali S355, średnicy fi 35mm, długość dybla 60 cm, montowany w każdej dylatacji roboczej i skurczowej ( nacinanej) w rozstawie co 40cm.
- wykonanie dylatacji rozprężnych co 30m poprzez zastosowanie przekładki z pianki PE grubości 10mm.
- dostarczenie betonu wg. opisanej receptury, ułożenie nawierzchni grubości 35cm, zawibrowanie wibratorem pogrążalnym, wyprofilowanie i wygładzenie powierzchni, naniesienie odpowiedniej struktury i zaimpregnowanie odpowiednim pielęgnatorem na bazie parafiny.
- Nacięcie dylatacji skurczowych w odcinkach co 5m na głębokość 1/3 płyty.
- Wypełnienie dylatacji masą PU.
f) Montaż studzienek ściekowych podwórzowych, po rozbiórce istniejących – 19 sztuk
g) Oczyszczanie kanalizacji deszczowej – 700 m.
h) Utwardzenie pasa przy terminalu z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 35 cm.

9. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego oznakowania miejsca realizacji inwestycji tablicą pamiątkową/informacyjną opracowaną w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonaną z materiału zapewniającego czytelność informacji przez okres minimum 6 lat.
10. Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego, na warunkach określonych w umowie. Odbiór nastąpi w miejscu realizacji inwestycji. Odbiór nastąpi po zatwierdzeniu bezusterkowego protokołu odbioru technicznego oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy przy współpracy z przedstawicielem Zamawiającego).

Harmonogram realizacji zamówienia

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia, warunki realizacji robót oraz warunki płatności:
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia dokonywana będzie w terminie określonym w ust. 1, z uwzględnieniem odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
3. Miejsce realizacji robót: Inwestycja zlokalizowana w Zamościu Bortatycze na działkach: 887, 889, 890, 891, 892, 893 obręb ewidencyjny 17-Siedliska oraz działkach nr 403/15, 403/16, 403/17, 403/18, 403/19 obręb ewidencyjny 28-Wysokie, gm. Zamość.
4. Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót składających się na przedmiot zamówienia oraz datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie terenu objętego zakresem prac. Umowa zostanie uznana za zrealizowaną po spełnieniu dwóch warunków łącznie, czyli podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót składających się na przedmiot zamówienia oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie terenu.
5. Warunki płatności ustala się następująco:
 Płatność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w kwocie odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o należny podatek VAT.
 Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, możliwość rozliczenia częściowego wykonanych robót. Podstawą rozliczenia częściowego jest bezusterkowy częściowy protokołów odbioru robót oraz wystawiona faktura VAT rozliczająca dany zakres wykonanych prac. Wraz z wnioskiem Wykonawcy o możliwość zastosowania rozliczenia częściowego Wykonawca przedstawia harmonogram realizacji prac wraz z harmonogramem płatności. W wymiarze minimalnym harmonogram realizacji i płatności powinien zawierać: zakres wykonanych robót (zgodnie z kosztorysem ofertowym), termin ich wykonania, przewidzianą do rozliczenia kwotę robót częściowych. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na częściowe rozliczenie.

Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wiedza i doświadczenie

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Potencjał techniczny

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dodatkowe warunki

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Warunki zmiany umowy

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamówienia uzupełniające

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
z dalszej oceny):
- kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego
- zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym
2. Kryteria oceny oferty (w nawiasie podano wagi):
- oferowana cena (80%)
- termin realizacji zamówienia (20%)

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

LAUDE SMART INTERMODAL S.A.

Adres

Włocławska 131/nie dotyczy

87-100 Zamość

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566190701

Fax

566190740

NIP

9562224293

Numer naboru

POIS.03.02.00-IP.03-00-007/16

Inne źródła finansowania

Projekt POIS.03.02.00-00-0031/18 pn. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie 2 terminali intermodalnych – Zamość i Sosnowiec.”
Wykonanie przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania może być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (finansowanie warunkowe w przypadku otrzymania dofinansowania).

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„WOJTAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siennica Nadolna 49, 22-302 Siennica Na-dolna, NIP: 5641789136.
Data wpłynięcia oferty: 03.12.2019, godz. 8:50
Cena oferty: 4.315.369,76 PLN brutto, 3.508.430,70 PLN netto
Liczba wyświetleń: 298