Strona główna
Logo unii europejskiej

81/ZK/2019/KKZ DOSTAWA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH I POMIAROWYCH ORAZ METALI

Data publikacji: 21.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-10-2019

Numer ogłoszenia

24584

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający koryguje Załącznik nr 1 do Zaproszenia będący Charakterystyką przedmiotu zamówienia
- w zakresie Zadania nr 1 (Narzędzia skrawające i pomiarowe) pozycja nr 2 przyjmuje treść
Lp.
2
Nazwa
Zestaw wierteł HSS TiN kpl Ø1-Ø13
Wiertła w metalowej kasecie z miejscem dla każdego wiertła.
Średnice wierteł od 1,0mm do 13,0mm.
Kąt stożka 135 stopni, tolerancja średnicy: h8.
Zestaw zawiera następujące wiertła:
1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0mm
Ilość
4 zestawy

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w zaproszeniu.
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
4) Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje :
DOSTAWA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH I POMIAROWYCH ORAZ METALI
Numer sprawy: 81/ZK/2019/KKZ
Nie otwierać przed 2019-10-29 r. godz. 10:00
Miejsce i termin składania ofert.
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Biura Zakładu ul. Śląska 9,
25-328 Kielce w terminie do dnia 2019-10-29 godz. 10:00.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w ostatnim dniu ich składania w pokoju 207, 25-328 Kielce ul. Śląska 9 o godz. 10.15.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Jastrzębski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 366-47-91 w. 131

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi skrawających i pomiarowych oraz metali do CKZ Starachowice, ul. Kwiatkowskiego 4, 27-200 Starachowice, której zakres rzeczowy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do zaproszenia oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu pn. „EDUKACJA USTAWICZNA ŚCIEŻKĄ ROZWOJU ZAWODOWEGO.
Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób z województwa świętokrzyskiego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia

Realizacja projektu pn. „EDUKACJA USTAWICZNA ŚCIEŻKĄ ROZWOJU ZAWODOWEGO.
Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób z województwa świętokrzyskiego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Postępowanie zostało podzielone na 2 zadania. Wykonawca ma prawo do złożenia oferty na wybrane przez siebie zadania:
1) Zadanie nr 1 – Narzędzia do obróbki metali i narzędzia pomiarowe
2) Zadanie nr 2 – Materiały metalowe.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali,
44316400-2 Drobne artykuły metalowe,
14600000-7 Rudy i stopy metali,
14622000-7 Stal.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Określenie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
a) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego Zaproszenia,
b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni od wezwania, przedłoży wymagane w Zaproszeniu dokumenty w zakresie:
a) spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
b) braku podstaw do wykluczenia
c) potwierdzeniu spełnienia warunków przedmiotowych

Wiedza i doświadczenie

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku - Na potwierdzenie wykonawca złoży oświadczenie Załącznik nr 3.
Dla wszystkich zadań
b) zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy w zakresie:
1) doświadczenia – Zamawiający nie stawia warunków. Na potwierdzenie wykonawca złoży oświadczenie Załącznik nr 3
2) dysponowania osobami – Zamawiający nie stawia warunków. Na potwierdzenie wykonawca złoży oświadczenie Załącznik nr 3.

Potencjał techniczny

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku - Na potwierdzenie wykonawca złoży oświadczenie Załącznik nr 3.
Dla wszystkich zadań
b) zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy w zakresie:
1) doświadczenia – Zamawiający nie stawia warunków. Na potwierdzenie wykonawca złoży oświadczenie Załącznik nr 3
2) dysponowania osobami – Zamawiający nie stawia warunków. Na potwierdzenie wykonawca złoży oświadczenie Załącznik nr 3.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie nr 3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie nr 3

Warunki zmiany umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1) Określa się wzór umowy stanowiący załącznik do zaproszenia.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu zamówień uzupełniających do 50%.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w rozpoznaniu
1) Oferta musi zawierać:
x Oświadczenie woli (Oferta) zawiera:
1. Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia,
2. Oświadczenia o których mowa w rozdz. III (załącznik nr 3 i 4 Zaproszenia)
3. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
x Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych
składane na wezwanie Zamawiającego
4 Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo załącznik nr 6
5 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, na wezwanie zamawiającego składa tylko wygrany wykonawca przed podpisaniem umowy
6 Cenę jednostkową brutto każdego produktu zgodnie ze szczegółową charakterystyką przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do zaproszenia na wezwanie zamawiającego składa tylko wygrany wykonawca przed podpisaniem umowy.

Zamówienia uzupełniające

do 50 %

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1 cena brutto 100 %
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 1%=1pkt.
Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Nr kryt. Wzór
1 Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 100, gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia.
1) Wykonawca zostanie wykluczony z rozpoznania:
a) jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 233); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do Zaproszenia.
3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1) b), składa odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Adres

paderewskiego 55

25-950 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

41 366 43 38

Fax

366 39 26

NIP

6570008869

Numer naboru

RPSW.08.05.03-IZ.00-26-127/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie 1:
MaGoPol Gogacz Robert
26-670 Pionki, ul. Dębowa 51
Wykonawca otrzymał 100 punktów, data wpływu 29.10.2019 07:40
Wartość oferty: 26 710,00 złotych brutto
Zadanie 2:
Brak ofert
Liczba wyświetleń: 143