Strona główna
Logo unii europejskiej

Blok biomasowy o mocy 25-30 MWe

Data publikacji: 17.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-11-2019

Numer ogłoszenia

24438

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty winny być złożone na adres: CEZ Chorzów II sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 30, 41-503 Chorzów, w recepcji na parterze budynku administracyjnego oraz w formie skanu na Platformie Zakupowej CEZ Polska sp. z o.o. (https://zakupy.cezpolska.pl), w terminie do 20 listopada 2019 roku do godziny 11:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wladysław Gałgan

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 277 85 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa bloku biomasowego o mocy elektrycznej 25–30 MWe wraz z wyprowadzeniem mocy cieplnej w formule „pod klucz”.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa bloku energetycznego o mocy 25-30 MWe i o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie do 90 MWt opalanego biomasą wraz z niezbędną infrastrukturą w formule „pod klucz“.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa bloku energetycznego o mocy 25-30 MWe i o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie do 90 MWt opalanego biomasą wraz z niezbędną infrastrukturą (dalej Blok Biomasowy lub Blok) w formule „pod klucz“. Formuła „pod klucz” oznacza sposób wykonania Bloku jako zintegrowanej całości o cechach technologicznych, Gwarancjach Bezwzględnych i Parametrach Gwarantowanych określonych w Umowie, z wykonaniem wszelkich Prac, które potrzebne są do tego, aby wybudowany Blok osiągnął wymagane w Umowie charakterystyki eksploatacyjne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo, nawet jeśli jakieś elementy Bloku nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie. Formuła „pod klucz” obejmuje także nabycie, produkcję, kontrolę jakości, usuwanie Wad w Przedmiocie Umowy, transport z zakładów wytwórczych na Teren Prac, ubezpieczenie w zakresie określonym w Umowie, rozładunek, magazynowanie, a także płatność zagranicznych oraz krajowych podatków i opłat, opłat celnych i innych należności związanych z przywozem towarów na teren polskiego obszaru celnego, włącznie z polskim podatkiem VAT od towarów importowanych oraz uzyskanie lub zaktualizowanie wszelkich Pozwoleń potrzebnych do wybudowania, uruchomienia i eksploatacji Bloku z wyłączeniem jedynie tych, których uzyskanie obciąża Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy. Ryzyko takich pominięć elementów zakresu Dostaw, Robót Budowlanych i Prac zostało przez Wykonawcę uwzględnione i wkalkulowane w Wynagrodzenie.
Szczegóły Przedmiotu Zamówienia określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kod CPV

45220000-5

Nazwa kodu CPV

Roboty inżynieryjne i budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych.

Harmonogram realizacji zamówienia

36 miesięcy od daty wejścia w życie umowy z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ część I, Wykonawca ubiegający się o udzieleniezamówienia powinien złożyć ofertę (wzór 0), oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JDZ (wzór 5),dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 1 pkt 7.1.1., dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 7 -pkt 7.1.6., dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 5 - pkt 7.1.5, jak również podpisane oświadczenie ozachowaniu poufności (wzór 4).
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz że spełnia warunki udziałuw postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JDZ (wzór 5), dostępnego w wersji edytowalnej zamieszczonej na platformie zakupowejZamawiającego: (https://cezpolska.eb2b.com.pl/).

Wiedza i doświadczenie

Kryteria kwalifikacji zgodnie z częścią I SIWZ.

Potencjał techniczny

Kryteria kwalifikacji zgodnie z częścią I SIWZ.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z częścią I SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z częścią I SIWZ.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z częścią I SIWZ.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami w części III SIWZ - Istotne dla Zamawiającego Postanowienia Umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z częścią I SIWZ.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zlecenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z częścią I SIWZ.

Wykluczenia

Zgodnie z częścią I SIWZ.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

CEZ Chorzów II sp. z o.o.

Adres

M. Skłodowskiej-Curie 30

41-503 Chorzów

śląskie , Chorzów

NIP

5213741906

Numer naboru

POIS.01.01.01-IP.00-00-001/19

Inne źródła finansowania

Środki własne Zamawiającego oraz pożyczka udzielona przez podmiot dominujący - CEZ Chorzów S.A.
Liczba wyświetleń: 519