Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie dotyczace zakupu plotera drukującego

Data publikacji: 16.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-11-2019

Numer ogłoszenia

24419

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oczekuję na udzielenie odpowiedzi poprzez przesłanie oferty na adres mailowy igor@rekwar.com.pl lub złożenie oferty w siedzibie firmy w terminie do 25.11.2019
Adres:
Krzysztof Warabida, Igor Warabida prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ,,REKWAR Drukarnia
Wielkoformatowa s.c."
ul. WILCZA 4
05-250 Słupno
igor@rekwar.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

igor@rekwar.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Igor Warabida

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602699525

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy REKWAR DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA S.C. na rynku drukarskim dzięki zaimplementowaniu innowacji procesowej i produktowej będących wynikiem prac badawczo – rozwojowych przeprowadzonych przez Jednostkę Naukowo Badawczą. W wyniku nowej inwestycji prowadzącej do dywersyfikacji produkcji firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii do projektowania i wysokospecjalistycznego druku wielkoformatowego. Przedmiotem inwestycji jest zakup kompaktowego i zaskakująco wszechstronnego plotera LED zapewniającego niezrównaną wydajność. Cechą wyróżniającą przedmiotowe urządzenie to różnorodność podłoży na których wykonywany może być druk: akryl, dibond, drewno, poliester, poliwęglan, polistyren, PVC, szkło czy metal, ale również nienagrzewającym się lampom LED umożliwiają istnieje możliwość druku na trudnych podłożach takich, jak: delikatne folie, tektura falista czy papier. Powyższe zakupy pozwolą Wnioskodawcy na wdrożenie do działalności innowacyjnej technologii nanoszenia na trudne podłoża wielobarwnych nadruków o najwyższych parametrach jakościowych, szczególnie w odniesieniu do wierności i stabilności odwzorowania barw na ich powierzchni (innowacja procesowa). Środki trwałe zakupione w ramach przedmiotowego projektu pozwolą Wnioskodawcy na wdrożenie zupełnie nowej, niedostępnej na polskim rynku usługi produkcji tablic reklamowych opisem w języku Braille'a. Wdrożenie posiadanych wyników prac B+R w zakresie badania jakości nadruku pisma Braille wykonanego metodą druku ink-jet za pomocą plotera wielkoformatowego to zupełnie nowa technologia charakteryzująca się bardzo wysoką jakością wykonania, w zakresie m.in.: trwałości, połysku, kontrastu, czy też sposobu
odwzorowania barw. Wnioskodawca w wyniku realizacji projektu wprowadzi co najmniej na rynek województwa mazowieckiego 1 nową usługę druku z wykorzystaniem języka Braille`a. Wprowadzone usługi będącej nowością na rynku z przeprowadzonej analizy rynku wynika, iż żadna firma w kraju nie posiada w swojej ofercie tego typu usługi przy zastosowaniu technologii planowanej do wdrożenia przez Wnioskodawcę. Ta technologia, to wyrafinowana kombinacja: unikalnej konstrukcji urządzeń, zawansowanego oprogramowania, wysokiej wydajności i stosunkowo niskich kosztów produkcji. Maszyna, która wejdzie w skład nowej linii technologicznej stanowi absolutną nowość na rynku drukarskim.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest zakup kompaktowego i zaskakująco wszechstronnego plotera LED zapewniającego niezrównaną wydajność. Cechą wyróżniającą przedmiotowe urządzenie to różnorodność podłoży na których wykonywany może być druk: akryl, dibond, drewno, poliester, poliwęglan, polistyren, PVC, szkło czy metal, ale również nienagrzewającym się lampom LED umożliwiają istnieje możliwość druku na trudnych podłożach takich, jak: delikatne folie, tektura falista czy papier.
Środki trwałe zakupione w ramach przedmiotowego projektu pozwolą Wnioskodawcy na wdrożenie zupełnie nowej, niedostępnej na polskim rynku usługi produkcji tablic reklamowych opisem w języku Braille'a.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest zakup kompaktowego i zaskakująco wszechstronnego plotera LED zapewniającego niezrównaną wydajność.
Parametry plotera wielkoformatowego uv o wysokiej wydajności produkcyjnej przy zachowaniu dobrej jakości druku:
-tusze przyjazne środowisku
-szerokość zadruku 320cm
-możliwość druku w jakości 1200 dpi
-możliwość druku z max predkoscią 200mkw/h
-możliwość druku w systemie roll to roll
-możliwośc druku w systemie flatbed
-możliwość dowolnej konfiguracji i rozbudowy systemów drukujących w późniejszym okresie (dwukrotnego zwiększenia wydajności)
- prosta, samodzielna możliwość wymiany i czyszczenia głowic
-wielkość kropli 6-8 pl
Oferowana maszyna powinna spełniać powyżej wskazane parametry. Niespełnienie którejkolwiek z nich spowoduje odrzucenie oferty.

Kod CPV

79341000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi reklamowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Odbiór przedmiotu zamówienia najpóźniej do 15 września 2020 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) Harmonogram prac,
2) Propozycję cenową uwzględniającą wszystkie składniki ceny oraz propozycję umowy,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena (max. 100 pkt.);

Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do jednego miejsca po przecinku.Oferta o najwyższej ocenie uznana zostanie za najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w RFP i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej zasady oceny.

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

C - Cena oferty – Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
C = (Cmin / Cx) * 100, gdzie:
C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena netto zaoferowana w ofertach przedmiotowego postępowania,
Cx - cena netto oferty ocenianej.

Oferta musi zawierać kompletną i jednoznaczną cenę za wykonanie zamówienia (zamawiający nie dopuszcza opcjonalnych składników cenowych ani wariantowości kalkulowania ceny oferty).
Brak w ofercie któregokolwiek z wymienionych powyżej elementów (tj. ceny oferty) spowoduje, że w odpowiadającej mu części oferent otrzyma zero punktów

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Krzysztof Warabida, Igor Warabida prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ,,REKWAR Drukarnia Wielkoformatowa s.c."

Adres

WILCZA 4

05-250 Słupno

mazowieckie , wołomiński

NIP

5242611968

Numer naboru

RPMA.03.03.00-IP.01-14-092/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Efi
Cena urządzenia netto: 277 000 EUR
Data wpływu - 20 listopada 2019 r.
Brixtonlaan 9
1930 Zaventem
Belgia
Liczba wyświetleń: 234