Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badawczej na potrzeby firmy Metalkas Sp. z o.o.

Data publikacji: 28.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-04-2018

Numer ogłoszenia

2440

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.04.2018 roku w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres: slawomir.c@metalkas.com.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być ważna minimum do 30.09.2018 r. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
6. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
7. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie:
a) pisemnej,
b) elektronicznej – rozumianej jako skan podpisanej oferty wysłany drogą e-mail.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
9. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone – pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
10. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

slawomir.c@metalkas.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sławomir Cieślak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693 393 533

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej na potrzeby firmy Metalkas Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania szaf modułowych z materiałów o zmiennej grubości” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej na potrzeby firmy Metalkas Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania szaf modułowych z materiałów o zmiennej grubości” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej na potrzeby firmy Metalkas Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania szaf modułowych z materiałów o zmiennej grubości” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III Zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Planowany termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia najwcześniej od września 2018 r., natomiast termin zakończenia przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 21 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wcześniejsze lub późniejsze rozpoczęcie przedmiotu zamówienia, jak również jego zakończenie.
(z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa warunkowa – warunkiem realizacji umowy będzie pozyskanie przez Zamawiającego dofinansowania na realizację niniejszego projektu).
2. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.
3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia wykonany bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń w toku odbioru, Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na uzupełnienia braków.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie przy realizacji badań związanych z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.
Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia Wykonawców o przedstawienie dowodów na posiadane doświadczenie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie przy realizacji badań związanych z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.
Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia Wykonawców o przedstawienie dowodów na posiadane doświadczenie.

Potencjał techniczny

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie przy realizacji badań związanych z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.
Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia Wykonawców o przedstawienie dowodów na posiadane doświadczenie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie przy realizacji badań związanych z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.
Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia Wykonawców o przedstawienie dowodów na posiadane doświadczenie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik 1).
2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiła zryczałtowana wartość netto wynikająca ze złożonej oferty. Wynagrodzenie zostanie podzielone na zryczałtowane transze według ustalonego z Wykonawcą harmonogramu.
4. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wartości wskazane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
6. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dnia 27.04.2018 r.
7. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją Przedmiotu zamówienia.

(z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa warunkowa – warunkiem realizacji umowy będzie pozyskanie przez Zamawiającego dofinansowania na realizację niniejszego projektu).

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dalszych prac/badań:
a) Jeżeli w trakcie przeprowadzania badań w poszczególnych zadaniach okaże się konieczność zmiany zakresu trwającego zadania lub kolejnego zaplanowanego zadania, wówczas Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za dotychczas zrealizowane prace.
b) Jeżeli wyniki badań okażą się niezgodne z założeniami określonymi w projekcie, wówczas Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za dotychczas zrealizowane prace.
4. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośredniego udziału we wszystkich badaniach w ramach przeprowadzanej przez Wykonawcę usługi, w miejscu ich realizacji, za pośrednictwem oddelegowanych przedstawicieli.
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany z najwyższą starannością, zgodnie z zapytaniem ofertowym i wytycznymi ze strony Zamawiającego, wynikającą z zawodowego charakteru jego działalności i w sposób gwarantujący pełne i prawidłowe zabezpieczenie interesów Zamawiającego.
7. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie otrzymanych wyników badań będących przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.
8.Wykonawca w ramach uzyskanego wynagrodzenia przeniesie na Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkie autorskie prawa majątkowe do wszystkich wyników i rezultatów usługi badawczej stanowiącej Przedmiot niniejszego zapytania realizowanej przez Wykonawcę w ramach poszczególnych Zadań na wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji, a w szczególności na następujące pola eksploatacji - szczegółowy zakres został opisany w rozdziale III Zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
1) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
2) wystąpienia siły wyższej,
3) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
4) rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
5) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2),
b. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 3).

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z warunkami zmiany umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:
KRYTERIUM WAGA (pkt)
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 100

a) ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PC
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
Pc = (Cn x 100) / Cb
gdzie,
Pc – otrzymane punkty za kryterium łączna wartość netto przedmiotu zamówienia
Cn – łączna wartość netto przedmiotu zamówienia najniższej spośród złożonych Ofert
Cb – łączna wartość netto przedmiotu zamówienia badanej Oferty
Oferta za kryterium „Łączna wartość netto przedmiotu zamówienia” może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW.

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Metalkas Sp. z o.o.

Adres

Deszczowa 63

85 – 467 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

693 393 533

NIP

9671153563

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-002/18

Inne źródła finansowania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej na potrzeby firmy Metalkas Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania szaf modułowych z materiałów o zmiennej grubości” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II nr 14, 61 – 139 Poznań; 04.04.2018; 815.000 zł
Liczba wyświetleń: 381