Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą projektowania innowacyjnej konstrukcji nawierzchni dróg pożarowych i dojazdowych w lasach państwowych z wykorzystaniem materiałów odpadowych

Data publikacji: 29.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-04-2018

Numer ogłoszenia

2428

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transmasz111@gmail.com, w tytule wiadomości wskazując: „Zapytanie ofertowe nr 1/2018”.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę. W ofercie Wykonawca wskazuję cenę za usługę (jednostka naukowa) oraz możliwy termin podjęcia współpracy. Oferty są przygotowywane i składane na koszt Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

transmasz111@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Zamarlicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510 381 031

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, która wykona prace badawczo-rozwojowe objęte projektem, którego celem jest zaprojektowanie innowacyjnej konstrukcji nawierzchni dróg pożarowych i dojazdowych w lasach państwowych z wykorzystaniem materiałów odpadowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: stargardzki Miejscowość: Stargard

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej zapewniającej kadrę badawczą złożoną z kilku osób, które będą wykonywały usługę jako Podwykonawca, w ramach projektu badawczo-rozwojowego Zamawiającego.
Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer naboru POIR 01/1.1.1/2018.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Wybrany Wykonawca zostanie zaangażowany do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych objętych projektem Zamawiającego.

Celem projektu jest zaprojektowanie innowacyjnej konstrukcji nawierzchni dróg pożarowych i dojazdowych w lasach państwowych, która zwiększy ich trwałość (wydłuży czas użytkowania) oraz będzie odporna na specyficzne warunki ruchu (intensywny ruch pojazdów o bardzo dużym obciążeniu przez bardzo krótki okres – wycinka drzew, znikomy ruch o bardzo małym obciążeniu przez resztę okresu eksploatacyjnego).

W ramach badań przemysłowych zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów:
opracowanie składu mieszanki na nawierzchnie dróg pożarowych i dojazdowych w kompleksach leśnych o zwiększonej trwałości (wydłużenie okresu eksploatacji) oraz odpornej na specyficzne warunki ruchu w Lasach Państwowych z zastosowaniem w części naturalnych materiałów odpadowych.

W ramach prac rozwojowych zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów :
opracowanie technologii wykonania i wdrożenia nawierzchni dróg pożarowych i dojazdowych w Lasach Państwowych o większej trwałości niż obecnie wykonywane (dłuższy okres eksploatacji).

Wybrany Wykonawca w ramach prac rozwojowych będzie odpowiedzialny za: koordynację i cykl badań, w tym: planowanie prac zespołu, kontrolę jakości produktów, nadzór nad zastosowanymi rozwiązaniami.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi być uczelnią publiczną lub państwowym instytutem badawczym, lub instytutem PAN, lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), i która otrzymała w rankingu z 2017 r. ocenę A+, A lub B. (link_ranking_jednostek_naukowych_2017_MNiSW). Wykonawca powinien przedłożyć dokument potwierdzający status jednostki naukowej w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi dysponować ekspertem/ami o następujących kwalifikacjach:
a) doświadczenie w opracowywaniu konstrukcji drogowych;
potwierdzenie opracowania projektów konstrukcji nawierzchni
b) wiedza z zakresu nawierzchni dróg;
doświadczenie w badaniach stanu nawierzchni dróg (diagnoza) – patenty, projekty, artykuły naukowe, ekspertyzy.
c) wiedza z zakresu destruktu betonowego i asfaltowego;
artykuły naukowe, projekty.

W celu potwierdzenia powyższych warunków Oferent składa Formularz ofertowy, stanowiący załącznik 1A wraz z CV eksperta zgłaszanego do realizacji zamówienia, w którym jest on zobowiązany odnieść się do poszczególnych ww. warunków oraz wskazać doświadczenie zawodowe i ukończone szkolenia/kursy/wykształcenie potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji/ doświadczenia.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia.
Sprzęt/aparatura do wykonania podstawowych badań laboratoryjnych kruszyw oraz wypełniaczy (pyłów). Aparatura badań statycznych i dynamicznych (maszyna wytrzymałościowa) do badań mieszanek w cylindrach wielkowymiarowych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować ekspertem o następujących kwalifikacjach:
a) doświadczenie w opracowywaniu konstrukcji drogowych;
potwierdzenie opracowania projektów konstrukcji nawierzchni
b) wiedza z zakresu nawierzchni dróg;
doświadczenie w badaniach stanu nawierzchni dróg (diagnoza) – patenty, projekty, artykuły naukowe, ekspertyzy.
c) wiedza z zakresu destruktu betonowego i asfaltowego;
artykuły naukowe, projekty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi dysponować sytuacją ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Posiadanie aparatury umożliwiającej diagnozę (analizę) parametrów nawierzchni (podłoża gruntowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca powinien przedłożyć dokument potwierdzający status jednostki naukowej w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W celu potwierdzenia powyższych warunków Oferent składa Formularz ofertowy, stanowiący załącznik 1A wraz z CV eksperta zgłaszanego do realizacji zamówienia, w którym jest on zobowiązany odnieść się do poszczególnych ww. warunków oraz wskazać doświadczenie zawodowe i ukończone szkolenia/kursy/wykształcenie potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji/ doświadczenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jedną jednostkę naukową oferty będą oceniane według kryterium:
kryterium 1 – cena (waga 25)
P1=CN/COB x [50]
gdzie:
P1 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 50 pkt.

kryterium 2 – możliwy termin podjęcia współpracy (waga 25)
50 pkt – za możliwość podjęcia współpracy niezwłocznie tj. do tygodnia od przekazania informacji
o wyborze Wykonawcy;
25 pkt – za możliwość podjęcia współpracy w terminie do dwóch tygodni od przekazania informacji o wyborze Wykonawcy.
Wykonawcy, którzy zadeklarują dłuższy termin niż dwa tygodnie od przekazania informacji o wyborze Wykonawcy, nie otrzymają punktów w przedmiotowym kryterium.

kryterium 3 – posiadany sprzęt niezbędny do zrealizowania usługi (waga 25)
Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 50 pkt.

Kryterium 4 – doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych (waga 25)
Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 50 pkt.

Punktacja otrzymana przez Oferenta – suma punktów uzyskanych łącznie w czterech kryteriach. Wygrywa oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

TRANS MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S A

Adres

na Grobli 4

73-110 Stargard

zachodniopomorskie , stargardzki

Numer telefonu

915 771 940

NIP

8542128309

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-002/18

Inne źródła finansowania

Zamawiający zamierza finansować prace B+R objęte zamówieniem ze środków POIR Poddziałanie 1.1.1 oraz środków własnych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 286