Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na zakup usługi badawczo-rozwojowej, której celem jest opracowanie koncepcji modułu konstrukcyjnego drewnianego ACROSS, klejonego w technologii krzyżowej, do produkcji drzwi intarsjowanych, balustrad przestrzennych oraz paneli zdobionych krzywoliniowo.

Data publikacji: 09.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-10-2019

Numer ogłoszenia

24177

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert: do 16.10.2019 r.;
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
3. Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres do korespondencji Zamawiającego.
Dopuszcza się również przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
schodyidrzwi@gmail.com (w formie zeskanowanych, podpisanych plików).
4. Adres do korespondencji:
SCHODY I DRZWI ŻĄDŁO SPÓŁKA JAWNA
Rataje, ul. Margonińska 47
64-800 Chodzież
5. O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do Zamawiającego oferty przesłanej,
złożonej osobiście, lub w wiadomości e-mail;
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie;
7. Zapytania w zakresie przedmiotu zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail:
schodyidrzwi@gmail.com.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:
Grzegorz Żądło nr tel. 501 332 207;
8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 120 dni. Bieg terminu związania z ofertą
rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin ważności oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

schodyidrzwi@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Żądło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 332 207

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej, której celem jest opracowanie
koncepcji modułu konstrukcyjnego drewnianego ACROSS, klejonego w technologii krzyżowej,
do produkcji drzwi intarsjowanych, balustrad przestrzennych oraz paneli zdobionych
krzywoliniowo.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: chodzieski Miejscowość: Rataje

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w konkursie w ramach
poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 oraz obowiązkiem dokonywania zakupów zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma
SCHODY I DRZWI ŻĄDŁO SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Ratajach zaprasza do składania
ofert cenowych dotyczących wykonania usługi badawczo-rozwojowej, polegającej na:
opracowaniu koncepcji modułu konstrukcyjnego drewnianego ACROSS, klejonego w technologii
krzyżowej, do produkcji drzwi intarsjowanych, balustrad przestrzennych oraz paneli zdobionych
krzywoliniowo.
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 z późn. zm.)
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej, której celem jest opracowanie
koncepcji modułu konstrukcyjnego drewnianego ACROSS, klejonego w technologii krzyżowej,
do produkcji drzwi intarsjowanych, balustrad przestrzennych oraz paneli zdobionych
krzywoliniowo.
Usługa składać się będzie z poniższych etapów/zadań:
ZADANIE 1. Opracowanie technologii krzyżowego klejenia drewna dębu oraz sosny, w celu
uzyskania modułu konstrukcyjnego ACROSS o podwyższonej wytrzymałości materiałowej z
uwzględnieniem następujących założeń:
• moduł ACROSS składa się w 100% z drewna dębu oraz w 100% z drewna sosny,
• zachowanie najwyższych standardów gatunkowych materiału w części zewnętrznej (widocznej)
modułu ACROSS,
• wykorzystanie materiału niższych klas jako elementu wewnętrznego (niewidocznego)
konstrukcji modułu ACROSS
• minimalizacja odpadów konstrukcyjnych
ZADANIE 2. Wyznaczenie eksperymentalne głównych właściwości wytrzymałościowych
materiału konstrukcyjnego klejonego w technologii krzyżowej w próbie zginania statycznego dla
modułu o wymiarach 700x1000x40 mm.
ZADANIE 3. Badania palności materiału konstrukcyjnego klejonego w technologii krzyżowej dla
modułu o wymiarach 300x300x40 mm.
ZADANIE 4. Badania odporności na wilgoć materiału konstrukcyjnego klejonego w technologii
krzyżowej, zawierającego spoiny klejowe z określeniem stabilności wymiarowej w zależności od
zastosowanej technologii klejenia i budowy materiału, dla modułu o wymiarach 700x1000x40
mm.
ZADANIE 5. Określenie uwarunkowań technologicznych procesu produkcji drewnianych drzwi
intarsjowanych, balustrad przestrzennych oraz paneli zdobionych krzywoliniowo, w zakładzie, z
uwzględnieniem poprawy wskaźników techniczno-ekonomicznych pod wpływem modernizacji w
zakresie wyposażenia technologicznego i przebiegu produkcji.
OCZEKIWANE REZULTATY PRAC BADAWCZYCH
1. Moduł ACROSS składa się w 100% z drewna dębu oraz w 100% z drewna sosny,
2. Zachowanie najwyższych standardów gatunkowych materiału w części zewnętrznej
(widocznej) modułu ACROSS,
3. Wykorzystanie materiału niższych klas jako elementu wewnętrznego (niewidocznego)
konstrukcji modułu ACROSS
4. Minimalizacja odpadów konstrukcyjnych
5. Uzyskanie materiału o podwyższonej wytrzymałości konstrukcyjnej i odporności na wilgoć
6. Określenie uwarunkowań technologicznych procesu produkcji drewnianych drzwi
intarsjowanych, balustrad przestrzennych oraz paneli zdobionych krzywoliniowo

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

n/d

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa badawczo-rozwojowa obejmująca zadania od 1 do 5 powinna zostać wykonana nie później
niż do dnia 31.12.2019 r. licząc od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a PARP.
Podane wyżej terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań mogą ulec zmianie w przypadku
zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających realizację
przedsięwzięcia w zakładanych terminach, w tym również jeżeli Zamawiający nie uzyska
akceptacji wniosku przez PARP na realizację przedsięwzięcia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu:
1. O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się jednostki naukowe posiadające siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
b) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83
rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową
A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669
z późn zm.);
lub
c) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
d) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce; lub
e) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
f) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem
ludzkim i technicznym niezbędnym do należytego wykonywania przedmiotu zamówienia;
3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie
stosownego oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Złożenie podpisu pod oświadczeniem zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu:
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem
ludzkim i technicznym niezbędnym do należytego wykonywania przedmiotu zamówienia;
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie
stosownego oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Złożenie podpisu pod oświadczeniem zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

n/d

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

n/d

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu:
3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie
stosownego oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Złożenie podpisu pod oświadczeniem zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

WARUNKI PODPISANIA UMOWY:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym
jego etapie bez konieczności podawania przyczyn.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający zastrzega, że udzielenie zamówienia będzie wymagało formy pisemnej;
4. Po przeprowadzeniu procedury w terminie ważności oferty następuje podpisanie umowy
warunkowej z wykonawcą;
5. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od
zawarcia umowy z wybranym oferentem;
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania warunku zawieszającego o udzielenie
zamówienia uzależnionego od:
o uzyskania informacji o znalezieniu się projektu Zamawiającego na liście rankingowej lub,
o od daty ostatecznego podpisania umowy z organizatorem konkursu tj. Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, POIR 2014-2020;
7. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisana umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
POSTANOWIENIA DODATKOWE:
1. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w
postępowaniu;
2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy;
3. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie których Zamawiający
dokonał wyboru;
4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
7. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
o Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
o Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
o Oferent nie załączył do oferty załączników 2 i 3.
8. Oferty, które nie spełniły wymagań określonych w Zapytaniu nie będą rozpatrywane.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu.
10. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów informacji, w tym żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym
terminie oferta zostanie odrzucona.
12. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia
wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z
prawdą.
13. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
14. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. Z tytułu
odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą
zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z
poniższych warunków:
1. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający – mimo działania z należytą
starannością – nie mógł przewidzieć;
2. zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; zmiany mogą dotyczyć w szczególności
terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia
warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z
powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których
wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz
innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
3. zmiana zostanie zaakceptowana przez obie strony – Wykonawcę i Zamawiającego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wzór formularza stanowi
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia
stanowi Załącznik 3 do Zapytania ofertowego.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do
reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisywania
ofert. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych
dokumentów.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, o ile odpowiadają one
wszystkim innym wymogom Zapytania ofertowego, zostaną poddane ocenie zgodnie z
poniższymi kryteriami.
Informujemy, że jedynym i wyłącznym kryterium oceny ofert będzie cena (waga: 100%). Ocena
kryterium „cena” będzie dokonywana według wzoru:
CENA = najniższa oferowana cena netto (zł) / cena netto badanej oferty (zł) x 100%
Prosimy o podanie całkowitej wartości netto, należnego podatku VAT i brutto (w PLN) dla wyżej
opisanego zamówienia oraz wartości dla poszczególnych zadań.
Oferta będzie traktowana całościowo (nie przewiduje się dzielenia zamówienia na części) –
wybrany zostanie jeden wykonawca usługi.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
a) Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu;
b) podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
c) Wykonawców, którzy są wpisani do KRD lub innego rejestru długów lub są w stanie likwidacji
lub upadłości.
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie
stosownego oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Złożenie podpisu pod oświadczeniem zostanie uznane za potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

SCHODY I DRZWI ŻĄDŁO SPÓŁKA JAWNA

Adres

Margonińska 47

64-800 Rataje

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

501 332 207

NIP

6070080102

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Inne źródła finansowania

n/d

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Działalności Inżynierskiej „InSimp”
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich Oddział w Poznaniu
Ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
data wpływu oferty: 16.10.2019
- cena oferty: wartość netto 49 350 PLN; wartość brutto 60 700,50 PLN
Liczba wyświetleń: 93