Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 76E i 76F w Kętrzynie

Data publikacji: 07.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-10-2019

Numer ogłoszenia

24067

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Plac Piłsudskiego 11, 11-400 Kętrzyn

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Biedrzycki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 751 04 39, 502 068 259

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Budynek przy ul. Sikorskiego 76E
-Ocieplenie stropu nad II piętrem części mieszkalnej budynku
-Ocieplenie stropu nad II piętrem klatek schodowych budynku
-Ocieplenie ścian zewnętrznych części mieszkalnej od wewnątrz
-Ocieplenie ścian zewnętrznych klatek schodowych od wewnątrz
-Ocieplenie stropu nad piwnicą
-Wykonanie nowej wspólnej instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w zawory termostatyczne.
-Wykonanie nowej kotłowni gazowej zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji budynku.
Budynek przy ul. Sikorskiego 76F
-Ocieplenie stropu nad II piętrem części mieszkalnej budynku
-Ocieplenie stropu nad II piętrem klatek schodowych budynku
-Ocieplenie ścian zewnętrznych części mieszkalnej od wewnątrz
-Ocieplenie ścian zewnętrznych klatek schodowych od wewnątrz
-Wymiana okien na klatkach schodowych
-Ocieplenie stropu nad piwnicą
-Wykonanie nowej wspólnej instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w zawory termostatyczne.
-Wykonanie nowej kotłowni gazowej zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji budynku.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: kętrzyński Miejscowość: Kętrzyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu poprawy efektywności energetycznej.

Przedmiot zamówienia

Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku:
Budynek przy ul. Sikorskiego 76E
-Ocieplenie stropu nad II piętrem części mieszkalnej budynku
-Ocieplenie stropu nad II piętrem klatek schodowych budynku
-Ocieplenie ścian zewnętrznych części mieszkalnej od wewnątrz
-Ocieplenie ścian zewnętrznych klatek schodowych od wewnątrz
-Ocieplenie stropu nad piwnicą
-Wykonanie nowej wspólnej instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w zawory termostatyczne.
-Wykonanie nowej kotłowni gazowej zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji budynku.
Budynek przy ul. Sikorskiego 76F
-Ocieplenie stropu nad II piętrem części mieszkalnej budynku
-Ocieplenie stropu nad II piętrem klatek schodowych budynku
-Ocieplenie ścian zewnętrznych części mieszkalnej od wewnątrz
-Ocieplenie ścian zewnętrznych klatek schodowych od wewnątrz
-Wymiana okien na klatkach schodowych
-Ocieplenie stropu nad piwnicą
-Wykonanie nowej wspólnej instalacji centralnego ogrzewania wyposażonej w zawory termostatyczne.
-Wykonanie nowej kotłowni gazowej zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji budynku.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Nieprzekraczalny termin wykonania robót budowlanych:
- rozpoczęcie – 04.11.2019
- zakończenie – 03.09.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

wg SIWZ-w załączeniu

Wiedza i doświadczenie

wg SIWZ-w załączeniu

Potencjał techniczny

wg SIWZ-w załączeniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

wg SIWZ-w załączeniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

wg SIWZ-w załączeniu

Dodatkowe warunki

wg SIWZ-w załączeniu

Warunki zmiany umowy

wg SIWZ-w załączeniu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

wg SIWZ-w załączeniu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium koszt wykonania 95 %
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (roboty budowlano-montażowe, płace, ubezpieczenia, koszty ogólne, zysk, koszty dojazdu, transportu, delegacje, zakup sprzętu i inne cenniki stanowiące koszt, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w celu kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia). Cena przedstawiona w ofercie nie podlega waloryzacji.
Kryterium wymierne: – obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według wzoru:
cena najniższa
Kcena = ----------------------- x 95%
cena badana
gdzie: cena najniższa - najniższa cena ofertowa brutto
cena badana - cena ofertowa brutto badanej oferty
Maksymalna ilość punktów w powyższym kryterium wynosi 95 pkt.
2. Kryterium społeczne 5% Kryterium zatrudnienia minimum jednej osoby spośród osób:
- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
- osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Za zatrudnienie jednej lub więcej spośród w/w osób Wykonawca otrzymuje 5 pkt.
Maksymalna ilość punktów w powyższym kryterium wynosi 5 (pięć) pkt.

Wykluczenia

wg SIWZ-w załączeniu

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 76E i 76F przy ul. Sikorskiego w Kętrzynie

Adres

Plac Piłsudskiego 11

11-400 Kętrzyn

warmińsko-mazurskie , kętrzyński

NIP

7422262306

Numer naboru

RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18
Liczba wyświetleń: 134