Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą opracowania automatycznego systemu do produkcji teczek o zwiększonej wytrzymałości

Data publikacji: 29.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-04-2018

Numer ogłoszenia

2378

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pawelkujbida@swiat-kopert.pl, w tytule wiadomości wskazując: „Zapytanie ofertowe nr 1/2018”.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę. W ofercie Wykonawca wskazuję cenę za usługę (jednostka naukowa) oraz możliwy termin podjęcia współpracy. Oferty są przygotowywane i składane na koszt Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawelkujbida@swiat-kopert.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Chudzik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506 092 700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, która wykona niezbędne prace badawczo-rozwojowe objęte projektem, którego celem jest opracowanie automatycznego systemu do produkcji teczek o zwiększonej wytrzymałości.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: nowotomyski Miejscowość: Przyprostynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej zapewniającej kadrę badawczą złożoną z kilku osób, które będą wykonywały usługę jako Podwykonawca, w ramach projektu badawczo-rozwojowego Zamawiającego. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer naboru POIR 01/1.1.1/2018.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Wybrany Wykonawca zostanie zaangażowany do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych objętych projektem Zamawiającego.

Celem projektu jest opracowanie automatycznego systemu do produkcji teczek o zwiększonej wytrzymałości głównej krawędzi teczki na wielokrotne zginanie (otwieranie i zamykanie teczki) oraz jej rozciąganie w płaszczyźnie papieru.

W ramach badań przemysłowych zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów:
1. Opracowanie technologii zapewniającej zwiększenie wytrzymałości krawędzi głównych teczki na wielokrotne zginanie (otwieranie i zamykanie teczki). Minimalny wzrost tego parametru musi wynosić co najmniej 300% wielkości bazowej. Wielkością ocenianą będzie liczba symulowanych otwarć i zamknięć teczek zanim ulegnie ona całkowitemu uszkodzeniu.
Pomiar wykonany powinien być zgodnie z odpowiednią normą bądź procedurą wewnętrzną. Użyta technologia nie może zmienić dotychczasowych funkcjonalności teczki.
2. Opracowanie urządzenia do automatycznego montażu wąsów skoroszytowych do zadrukowanych teczek.

Wybrany Wykonawca w ramach badań przemysłowych będzie odpowiedzialny za: nadzór i realizację prac badawczych, opracowanie rozwiązania zwiększającego właściwości wytrzymałościowe teczek, sposobu jego aplikacji, określenia optymalnych parametrów technologicznych aplikacji, wykonanie badań weryfikujących wzrost właściwości wytrzymałościowych głównej krawędzi teczki, w szczególności odporności na wielokrotne zginanie, opracowanie koncepcji urządzenia do aplikacji elementu wzmacniającego główną krawędź oraz wykonaniu prototypu i jego walidacji, a także wykonanie koncepcji konstrukcyjnej urządzenia do automatycznego montażu wąsów skoroszytowych do zadrukowanych teczek.

W ramach prac rozwojowych zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów:
1. Wykonanie i montaż prototypowego urządzenia do modyfikacji powierzchni teczki w miejscach zgięciu w celu uzyskania zwiększonej wytrzymałości na zginanie krawędzi głównych teczki, zdolnego do pracy w cyklu automatycznym.
2. Wykonanie i montaż prototypowego urządzenia do automatycznego montażu wąsów skoroszytowych, zdolnego do pracy w cyklu automatycznym.

Wybrany Wykonawca w ramach prac rozwojowych będzie odpowiedzialny za: nadzór autorski nad konstrukcją i montażem urządzeń prototypowych, koordynację i pomiary kontrolne w procesie produkcyjnym, w tym: planowanie prac zespołu, kontrolę jakości produktów, nadzór nad zastosowanymi rozwiązaniami.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi być uczelnią publiczną lub państwowym instytutem badawczym, lub instytutem PAN, lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), i która otrzymała w rankingu z 2017 r. ocenę A+ lub A (link_ranking_jednostek_naukowych_2017_MNiSW. Wykonawca powinien przedłożyć dokument potwierdzający status jednostki naukowej w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wskazać kierownika zespołu o następujących kwalifikacjach:

Ekspert w zakresie technologii papieru i przetwórstwa papierniczego, minimum ze stopniem doktora, posiadający doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Minimalnym wymogiem jest pełnienie funkcji kierownika projektu w projekcie B+R finansowanym ze środków NCBR w ciągu ostatnich 3 lat.

Posiadać dorobek naukowy w postaci publikacji z zakresu technologii papieru i/lub przetwórstwa papierniczego. Minimalnym wymogiem jest przedstawienie co najmniej 3 publikacji z IF powyżej 3.

Posiadać doświadczenie w budowie prototypowej aparatury badawczej lub przemysłowej. Minimalnym wymogiem jest ukończenie realizacji jednego w pełni funkcjonalnego urządzenia lub układu urządzeń w ciągu ostatnich 3 lat.

Ekspert musi posiadać wiedzę z zakresu przetwórstwa papierniczego, modyfikacji powierzchniowej papieru udokumentowaną kierunkowym wykształceniem w tym zakresie lub w naukach pokrewnych.

Ponadto wykonawca musi wskazać osoby, które planuje zaangażować do realizacji projektu. W skład zespołu muszą wchodzić minimum 2 osoby, z których każda posiada wykształcenie na poziomie doktora w kierunku związanym z technologią papieru lub przetwórstwem papierniczym. Pozostali wskazani członkowie zespołu muszą posiadać dorobek naukowy i doświadczenie w realizacji projektów B+R. Minimalny wymogiem jest jedna publikacji z listy A MNiSW w okresie ostatnich 3 lat oraz udział w projekcie B+R jako kierownik, główny wykonawca lub wykonawca.

W celu potwierdzenia powyższych warunków Oferent składa Formularz ofertowy, stanowiący załącznik 1A wraz z CV eksperta zgłaszanego do realizacji zamówienia, w którym jest on zobowiązany odnieść się do poszczególnych ww. warunków oraz wskazać doświadczenie zawodowe i ukończone szkolenia/kursy/wykształcenie potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji/ doświadczenia.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi posiadać sprzęt niezbędny do wykonania oznaczeń właściwości wytrzymałościowych papieru takich jak: samozerwalność, opór przedarcia, właściwości wymiarowe i zawartość frakcji drobnej w papierze, który ma być poddany modyfikacji według normy 16065:2014, aparaturę do oceny stanu powierzchni papieru, w szczególności do wykrycia i zwymiarowania powstałych pęknięć i uszkodzeń na powierzchni papieru, aparaturę do pomiaru szorstkości papieru podłożowego i papieru po modyfikacji zwiększającej właściwości wytrzymałościowe według normy ISO.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować ekspertem/ekspertami o następujących kwalifikacjach:
a) doświadczenie w opracowywaniu konstrukcji prototypowych urządzeń mechanicznych, w tym dla produkcji zautomatyzowanej, metrologii, realizacji prac badawczo-rozwojowych;
b) wiedza z zakresu budowy i eksploatacji maszyn;
c) wiedza z zakresu technologii papieru i przetwórstwa papierniczego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi dysponować sytuacją ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca powinien przedłożyć dokument potwierdzający status jednostki naukowej w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W celu potwierdzenia powyższych warunków Oferent składa Formularz ofertowy, stanowiący załącznik 1A wraz z CV eksperta zgłaszanego do realizacji zamówienia, w którym jest on zobowiązany odnieść się do poszczególnych ww. warunków oraz wskazać doświadczenie zawodowe i ukończone szkolenia/kursy/wykształcenie potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji/ doświadczenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jedną jednostkę naukową oferty będą oceniane według kryterium:
kryterium 1 – cena (waga 25)
P1=CN/COB x [50]
gdzie:
P1 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę;
CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu;
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.
Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 50 pkt.

kryterium 2 – możliwy termin podjęcia współpracy (waga 25)
50 pkt – za możliwość podjęcia współpracy niezwłocznie, tj. do tygodnia od przekazania informacji o wyborze Wykonawcy;
25 pkt – za możliwość podjęcia współpracy w terminie do dwóch tygodni od przekazania informacji o wyborze Wykonawcy.
Wykonawcy, którzy zadeklarują dłuższy termin niż dwa tygodnie od przekazania informacji o wyborze Wykonawcy, nie otrzymają punktów w przedmiotowym kryterium.

kryterium 3 – posiadany sprzęt niezbędny do zrealizowania usługi (waga 25)
Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 50 pkt.

kryterium 4 – doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych (waga 25)
Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 50 pkt.

Punktacja otrzymana przez Oferenta – suma punktów uzyskanych łącznie w czterech kryteriach. Wygrywa oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Hurtowa Sprzedaż Kopert Druki Art. Papiernicze

Adres

ul. Prandoty 41

64-360 Zbąszyń

wielkopolskie , nowotomyski

Numer telefonu

604 770 063

NIP

9231003397

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-002/18

Inne źródła finansowania

Zamawiający zamierza finansować prace B+R objęte zamówieniem ze środków POIR Poddziałanie 1.1.1 oraz środków własnych.
Liczba wyświetleń: 307