Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą opracowania technologii produktywnego wytwarzania form ciśnieniowych z zastosowaniem systemu nadzorowania procesu obróbkowego na bazie metod sztucznej inteligencji

Data publikacji: 29.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-04-2018

Numer ogłoszenia

2323

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gtsstawinski111@gmail.com, w tytule wiadomości wskazując: „Zapytanie ofertowe nr 1/2018“.
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz Ofertowy“ (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gtsstawinski111@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Zamarlicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510 381 031

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, która wykona prace badawczo-rozwojowe objęte projektem, którego celem jest opracowanie technologii produktywnego wytwarzania form ciśnieniowych z zastosowaniem systemu nadzorowania procesu obróbkowego na bazie metod sztucznej inteligencji.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: leszczyński Miejscowość: Lipno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej zapewniającej kadrę badawczą złożoną z kilku osób, które będą wykonywały usługę jako Podwykonawca, w ramach projektu badawczo-rozwojowego Zamawiającego. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer naboru POIR 01/1.1.1/2018. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Wybrany Wykonawca zostanie zaangażowany do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych objętych projektem Zamawiającego.
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produktywnego wytwarzania form ciśnieniowych z zastosowaniem systemu nadzorowania procesu obróbkowego na bazie metod sztucznej inteligencji.
W ramach badań przemysłowych zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów:
1. Opracowanie systemu on-line monitorowania i diagnozowania procesu obróbki form, opartego na metodach sztucznej inteligencji.
2. Redukcja drgań w układzie obrabiarka-uchwyt-przedmiot-narzędzie wpływająca na poprawę jakości obrobionej powierzchni i zmniejszenie intensywności zużycia narzędzi skrawających.
3. Poprawa efektów ekonomicznych obróbki w wyniku wzrostu trwałości ostrza i wzrostu wydajności produkcji.

Wybrany Wykonawca będzie odpowiedzialny za: badania doświadczalne procesu frezowania powierzchni swobodnych obejmujące pomiary wielkości fizycznych oraz właściwości dynamicznych, sformułowanie modelu dynamiki procesu obróbkowego, niezbędnego do opracowania systemu nadzorowania, opracowanie systemu on-line monitorowania i diagnozowania procesu obróbki form, opartego na metodach sztucznej inteligencji, planowanie prac zespołu, nadzór nad zastosowanymi rozwiązaniami.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi być uczelnią publiczną lub państwowym instytutem badawczym, lub instytutem PAN, lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), i która otrzymała w rankingu z 2017 r. ocenę A+ lub A (link_ranking_jednostek_naukowych_2017_MNiSW). Wykonawca powinien przedłożyć dokument potwierdzający status jednostki naukowej w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi dysponować ekspertem o potwierdzonych kwalifikacjach:
a) wiedza dotycząca zagadnień mechaniki frezowania powierzchni swobodnych,
b) wiedza dotycząca modelowania procesu frezowania,
c) doświadczenie w badaniach eksperymentalnych procesów obróbkowych, obejmujące pomiary i analizę zjawisk fizycznych (sił, drgań, przemieszczeń narzędzia),
d) doświadczenie w analizie topografii obrobionej powierzchni,
e) wiedza w zakresie obsługi, programowania (potwierdzoną certyfikatem) i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie,
f) publikacje w renomowanych czasopismach naukowych (posiadających Impact Factor), dotyczących mechaniki precyzyjnego frezowania monolitycznymi frezami,
g) doświadczenie w realizacji projektów badawczych dotyczących technologii wytwarzania.

W celu potwierdzenia powyższych warunków Oferent składa Formularz ofertowy, stanowiący załącznik 1A wraz z CV eksperta zgłaszanego do realizacji zamówienia, w którym jest on zobowiązany odnieść się do poszczególnych ww. warunków oraz wskazać doświadczenie zawodowe i ukończone szkolenia/kursy/wykształcenie potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji/doświadczenia.

Potencjał techniczny

• Obrabiarki
• Miernik drgań 4-kanałowy
• Czujnik drgań 3-kanałowy
• Oscyloskop cyfrowy
• Komputer PC do analizy sygnałów

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować ekspertem o potwierdzonych kwalifikacjach:
a) wiedza dotycząca zagadnień mechaniki frezowania powierzchni swobodnych,
b) wiedza dotycząca modelowania procesu frezowania,
c) doświadczenie w badaniach eksperymentalnych procesów obróbkowych, obejmujące pomiary i analizę zjawisk fizycznych (sił, drgań, przemieszczeń narzędzia),
d) doświadczenie w analizie topografii obrobionej powierzchni,
e) doświadczenie w realizacji projektów badawczych dotyczących technologii wytwarzania,
f) co najmniej 15 publikacji autorskich lub współautorskich w renomowanych czasopismach naukowych (posiadających Impact Factor), dotyczących obróbki skrawaniem,
g) stypendium za osiągnięcia naukowe, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi dysponować sytuacją ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

a) doświadczenie w realizacji projektów badawczych dotyczących dynamiki obróbki skrawaniem.
b) wyróżnienie na arenie międzynarodowej (np. nagroda za publikację lub opracowanie doświadczalne, wystąpienie na sesji plenarnej międzynarodowej konferencji)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca powinien przedłożyć dokument potwierdzający status jednostki naukowej w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W celu potwierdzenia powyższych warunków Oferent składa Formularz ofertowy, stanowiący załącznik 1A wraz z CV eksperta zgłaszanego do realizacji zamówienia, w którym jest on zobowiązany odnieść się do poszczególnych ww. warunków oraz wskazać doświadczenie zawodowe i ukończone szkolenia/kursy/wykształcenie potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji/doświadczenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jedną jednostkę naukową oferty będą oceniane według kryterium:
kryterium 1 – cena (waga 25)
P1=CN/COB x [50]
gdzie:
P1 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 50 pkt.

kryterium 2 – możliwy termin podjęcia współpracy (waga 25)
50 pkt – za możliwość podjęcia współpracy niezwłocznie tj. do tygodnia od przekazania informacji
o wyborze Wykonawcy;
25 pkt – za możliwość podjęcia współpracy w terminie do dwóch tygodni od przekazania informacji o wyborze Wykonawcy.
Wykonawcy, którzy zadeklarują dłuższy termin niż dwa tygodnie od przekazania informacji o wyborze Wykonawcy, nie otrzymają punktów w przedmiotowym kryterium.

kryterium 3 – posiadany sprzęt niezbędny do zrealizowania usługi (waga 25)
Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 50 pkt.

Kryterium 4 – doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych (waga 25)
Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 50 pkt.

Punktacja otrzymana przez Oferenta – suma punktów uzyskanych łącznie w czterech kryteriach. Wygrywa oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

GTS Grzegorz Stawiński

Adres

Okrężna 1

64-111 Lipno

wielkopolskie , leszczyński

Numer telefonu

600 272507

NIP

6971349808

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-002/18

Inne źródła finansowania

Zamawiający zamierza finansować prace B+R objęte zamówieniem ze środków POIR Poddziałanie 1.1.1 oraz środków własnych.
Liczba wyświetleń: 303