Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup nowej uniwersalnej maszyny wiertniczej przystosowanej do pracy w różnych technologiach, wg specyfikacji

Data publikacji: 28.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-04-2018

Numer ogłoszenia

2322

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego IMB – Podbeskidzie Sp. z o.o. na ulicy Górny Bór 31a w Skoczowie, nie później niż do dnia 27.04.2018r. godz.1100
2. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznego badania ofert pod warunkiem
dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt.1.
3. Oferty, które zostaną dostarczone do zamawiającego w stanie uszkodzonym tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany zawartości oferty nie będą dopuszczone do postępowania i zwrócone zostaną oferentowi z adnotacją o treści: „dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym-nie podlega rozpatrzeniu.
4. Oferent zamieści ofertę w nieprzejrzystym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego, na adres podany w pkt 1 oraz - musi posiadać oznaczenie:
„Zakup nowej uniwersalnej maszyny wiertniczej przystosowanej do pracy w różnych technologiach, wg specyfikacji.”
„Nie otwierać przed 27.04.2018r. godz.11:30"

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Swoboda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0335830335w34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy nowej uniwersalnej maszyny wiertniczej przystosowanej do pracy w różnych technologiach, wg specyfikacji.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: cieszyński Miejscowość: Skoczów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy nowej uniwersalnej maszyny wiertniczej przystosowanej do pracy w różnych technologiach, wg specyfikacji, którego zakup jest niezbędny do realizacji projektu WND-RPSL.03.02.00-24-0155/18-001

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja dla uniwersalnej maszyny wiertniczej, której konstrukcja musi zapewnić przystosowanie do pracy w następujących technologiach:
• wzmocnienie podłoża za pomocą wibrowymiany ( kolumny żwirowe);
• wykonanie zabezpieczenia głębokich wykopów przez pogrążanie grodzic stalowych z możliwością regulacji amplitudy oraz częstotliwości wibracji ( właściwość ta ma szczególne znaczenie dla prowadzenia prac bezpośrednio przy istniejącej zabudowie);
• wciskanie elementów stalowych (grodzice, rury o dużych przekrojach) za pomocą prasy hydraulicznej (bezinwazyjna dla otoczenia metoda pogrążania profili tam, gdzie wibrowanie jest zabronione- szczególnie ważne podczas prowadzenia prac przy zautomatyzowanych liniach produkcyjnych w istniejących zakładach przemysłowych);
• wiercenie pali w technologii świdra ciągłego (CFA);
• wiercenie pali w technologii pali przemieszczeniowych (FDP) z dużym momentem obrotowym głowicy hydraulicznej, umożliwiającej wiercenie w gruntach o dużym stopniu zagęszczenia;
• wiercenie pali wielkośrednicowych rurowanych z wykorzystaniem wciskarki hydraulicznej (wykonywanie otworów o średnicy 1500 mm na dużych głębokościach),
• wiercenie mikropali z wykorzystaniem niskiego momentu obrotowego,
• wykonywanie przesłon szczelnych i wzmacniania podłoża gruntowego (wały przeciwpowodziowe, nasypy drogowe i kolejowe, podpory mostowe itp.) techniką wgłębnego mieszania gruntu we wszystkich znanych wersjach:
* DSM/CSM tzw. soil mixing pojedynczy,
* SCM HD tzw. soil mixing do kolumn o bardzo dużych średnicach,
* SMW tzw. soil mixing potrójny
* CSM - cutter soil mixing,
• wykonanie zabezpieczenia głębokich wykopów oraz palisad bezpośrednio przy istniejącej zabudowie za pomocą pali FOW (Front of Wall),
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym podstawowe parametry techniczne maszyny określono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Kod CPV

43311000-6

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do wbijania pali

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty upublicznienia informacji o rozstrzygnięciu przetargu na stronie http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie zrealizował przynajmniej 3 dostawy uniwersalnych maszyn wiertniczych odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.
W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w roku bieżącym według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy, którzy uzyskali roczny przychód netto w roku obrotowym w ciągu każdego z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, o wartości nie mniejszej niż 20.000.000 ,-PLN
W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.
W przypadku przedstawienia przychodów w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą,
W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a). Druk oferty – załącznik nr 2 do SIWZ.
b). Dokumenty wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i na warunkach tam określonych – Deklaracja zgodności CE (UE), instrukcja obsługi, gwarancja i warunki gwarancji, katalog części zamiennych.
c). Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego
rejestru sądowego lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą działalność na podstawie innych dokumentów - tego dokumentu;
d). Oryginał lub kopia poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
e). Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
f). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. b)-d) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zachowaniem terminów o których mowa w pkt. b)-d)
g). Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
h). Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacje na temat doświadczenia, stanowiący wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie trzech dostaw uniwersalnych maszyn wiertniczych odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia
i). Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za trzy lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– za ten okres
j). Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informację o podwykonawcach w dołączonym do oferty oświadczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ
Ponadto:
W ciągu 3 dni od publikacji na stronie http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl informacji z otwarcia ofert (albo przesłania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) i podaniu nazw i danych adresowych firm uczestniczących w przetargu, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy w postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229 z późn. Zm. - załącznik nr 6 do SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena netto 60%
Ilość dostaw o których mowa w pkt.IV.1 pkt.2) SIWZ w szt . 40%
2. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć wykonawca wynosi 100 pkt. W tym 60 pkt. za cenę oraz 40 pkt. za ilość dostaw

3.Sposób obliczenia punktów:
Cena:
Cn *100 * waga(%)
Cob

Cn- najniższa zaoferowana wartość wskaźnika
Cob- wartość wskaźnika oferty badanej
Waga- ustalony poziom procentowy danego wskaźnika

Ilość dostaw:
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium ilość dostaw Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
a) za 3 dostawy – 0 punktu
b) za 4 dostawy – 1 punkt
c) za 5 i więcej dostaw – 2 punkty

il.pkt ob. *100 * waga(%)
il.pkt.max

il.pkt.ob - ilość punktów za ilość dostaw w ofercie badanej
il.pkt.max - ilość punktów za maksymalną ilość dostaw przyjętych do oceny
Waga- ustalony poziom procentowy danego wskaźnika
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów ( kryterium cena + kryterium ilość dostaw), ustalanych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

2. Z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się:
Na podstawie przepisu art.24 ustawy -Prawo Zamówień Publicznych.
• wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie ,a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba ,że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności,
• wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
• wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne ,z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
• osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
• spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych,
• spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
• spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
• osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
• podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
• wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów
• złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
• nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków.
• nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Ofertą wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, -art. 24 ust. 4 -ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Górny Bór 31A

43-430 SKOCZÓW

śląskie , cieszyński

Numer telefonu

033-8530335

Fax

033-8532565

NIP

5480009066

Numer naboru

RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zawiadomienie o wyborze oferty
z postępowania w ramach naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17
w sprawie realizacji zamówienia:
Zakup nowej uniwersalnej maszyny wiertniczej przystosowanej do pracy w różnych technologiach, wg specyfikacji.

ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie” sp. z o.o.
43-430 Skoczów ul. Górny Bór 31a

Jawne otwarcia ofert nastąpiło dnia 27.04.2018r.; godz. 11:30. Protokół z otwarcia opublikowano dnia 28.04.2018r na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie w/w zadania została wybrana oferta nr 1) złożona dn.27.04.2018r godz 09:34 przez firmę:
Bauer Maszyny Polska Sp.z o.o.; 02-954 Warszawa ; ul. Królowej Marysieńki 9/11

Liczba złożonych ofert: 1
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania ujęte w SIWZ i otrzymała łącznie 100 pkt, w tym 60 pkt –kryterium cena i 40 pkt –kryterium ilość dostaw.
Cena oferty:
1.999.000,00 EUR netto / 2.458.770,00 EUR brutto
Ilość dostaw o których mowa w pkt.IV.1 pkt.2) SIWZ
6 dostaw
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dziękujemy za udział w przetargu. prosimy o potwierdzenie otrzymania powiadomienia na nasz mail: przetargi@imbpodbeskidzie.pl
Prosimy o dosłanie do 3 dni od daty publikacji rozstrzygnięcia ofert, załącznik nr 6 do SIWZ "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp".
Termin podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia do dnia: 14.05.2018r

Komisja przetargowa:
1) Swoboda Joanna - Przewodniczący komisji przetargowej
2) Rogowska Beata - Członek komisji przetargowej
Liczba wyświetleń: 481