Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą zaprojektowania linii technologicznej do produkcji i regeneracji monolitycznych narzędzi skrawających

Data publikacji: 29.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-04-2018

Numer ogłoszenia

2312

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: radmet111@gmail.com, w tytule wiadomości wskazując: „Zapytanie ofertowe nr 1/2018“.
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz Ofertowy“ (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę. W ofercie Wykonawca wskazuje cenę za usługę (jednostka naukowa) oraz możliwy termin podjęcia współpracy. Oferty są przygotowywane i składane na koszt Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

radmet111@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Zamarlicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510 381 031

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, która wykona prace badawczo-rozwojowe objęte projektem, którego celem jest opracowanie technologii wykonywania i ostrzenia monolitycznych narzędzi skrawających, rozszerzenie oferty firmy o innowacyjne narzędzia specjalne oraz uruchomienie stanowiska pomiarowego wykonywanych narzędzi.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: krotoszyński Miejscowość: Krotoszyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej zapewniającej kadrę badawczą złożoną z kilku osób, które będą wykonywały usługę jako Podwykonawca, w ramach projektu badawczo-rozwojowego Zamawiającego. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer naboru POIR 01/1.1.1/2018. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Wybrany Wykonawca zostanie zaangażowany do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych objętych projektem Zamawiającego.
Celem projektu jest:
1. Koncepcja i badania symulacyjne linii technologicznej (składającej się ze szlifierki ze zrobotyzowanym magazynem do wymiany przedmiotów obrabianych oraz maszyny do ich pomiarów).
2. Poszerzenie oferty o innowacyjne narzędzia specjalne, zwłaszcza w oparciu o własne innowacyjne konstrukcje.
3. Opracowanie wybranych zagadnień technologii szlifowania.
4. Badanie jakości partii próbnej wyrobów (regenerowanych monolitycznych narzędzi skrawających).
5. Uruchomienie stanowiska pomiarowego wykonywanych produktów.

W ramach badań przemysłowych zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów:
1. Działanie elementów linii technologicznej oraz opis jej uruchomienia.
2. Projekt innowacyjnego specjalnego narzędzia monolitycznego w postaci freza lub wiertła. Opracowanie treści zgłoszenia patentowego nowego narzędzia skrawającego. Opracowanie pozostałej części nowej oferty wykonywania narzędzi specjalnych.
3. Dobór ściernic i oprawek, rodzaju szlifowanych powierzchni narzędzi, parametrów szlifowania i momentu regeneracji ściernic. Określenie optymalnego momentu regeneracji ściernic na podstawie pomiaru drgań i emisji akustycznej oraz stanu zalepienia porów i ostrości ziaren ściernicy. Powiązanie mierzonych miar diagnostycznych ze zmianami kształtu i wymiarów ściernicy rejestrowanymi przez czujniki szlifierki.
4. Ocena jakości partii próbnej wyrobów obejmującej: chropowatość 3D szlifowanych powierzchni, szczerbatość i promień zaokrąglenia wzdłuż krawędzi skrawających narzędzi regenerowanych. Wykonanie testów trwałości narzędzi regenerowanych oraz jakości powierzchni obrobionej narzędziami regenerowanymi.
5. Zweryfikowanie działania automatycznego przyrządu do pomiarów wymiarów geometrycznych wykonywanych narzędzi. Opracowanie metodyki pomiarów oraz wzorów raportów z pomiarów typowych narzędzi.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi być uczelnią publiczną lub państwowym instytutem badawczym, lub instytutem PAN, lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), i która otrzymała w rankingu z 2017 r. ocenę A+ lub A (link_ranking_jednostek_naukowych_2017_MNiSW). Wykonawca powinien przedłożyć dokument potwierdzający status jednostki naukowej w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi dysponować ekspertem o potwierdzonych kwalifikacjach w zakresie:
• realizacji zadań przemysłowych i B+R,
• projektowaniu i konstrukcji narzędzi skrawających,
• badaniu trwałości narzędzi,
• oceny jakości narzędzi skrawających regenerowanych,
• pomiarów mikro i makro geometrii narzędzi skrawających,
• pomiarów drgań i emisji akustycznej podczas skrawania.
• Ekspert powinien posiadać patenty i publikacje na liście A MNiSW oraz nagrody lub wyróżnienia na działalność naukową przyznane poza jednostką naukową

W celu potwierdzenia powyższych warunków Oferent składa Formularz ofertowy, stanowiący załącznik 1A wraz z CV eksperta zgłaszanego do realizacji zamówienia, w którym jest on zobowiązany odnieść się do poszczególnych ww. warunków oraz wskazać doświadczenie zawodowe i ukończone szkolenia/kursy/wykształcenie potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji/ doświadczenia.

Potencjał techniczny

aparatura pomiarowa do oceny jakości narzędzi skrawających i powierzchni obrobionej (szczerbatość krawędzi skrawającej, chropowatość 3D, promień zaokrąglania krawędzi skrawającej), mikroskop umożliwiający ocenę zużycia ostrzy stanu ściernic, obrabiarka skrawająca do przeprowadzania prób trwałościowych obrotowych narzędzi skrawających, aparatura do pomiarów drgań i emisji akustycznej podczas skrawania, dostęp do płatnych baz czasopism branżowych, aparatura zakupiona do projektu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować ekspertem o potwierdzonych kwalifikacjach:
• realizacji zadań przemysłowych i B+R,
• projektowaniu i konstrukcji narzędzi skrawających,
• badaniu trwałości narzędzi,
• oceny jakości narzędzi skrawających regenerowanych,
• pomiarach mikro i makro geometrii narzędzi skrawających,
• pomiarach drgań i emisji akustycznej podczas skrawania.
• ekspert powinien posiadać patenty i publikacje na liście A MNiSW oraz
• nagrody lub wyróżnienia na działalność naukową przyznane poza jednostką naukową

W celu potwierdzenia powyższych warunków Oferent składa Formularz ofertowy, stanowiący załącznik 1A wraz z CV eksperta zgłaszanego do realizacji zamówienia, w którym jest on zobowiązany odnieść się do poszczególnych ww. warunków oraz wskazać doświadczenie zawodowe i ukończone szkolenia/kursy/wykształcenie potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji/ doświadczenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi dysponować sytuacją ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca powinien przedłożyć dokument potwierdzający status jednostki naukowej w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W celu potwierdzenia powyższych warunków Oferent składa Formularz ofertowy, stanowiący załącznik 1A wraz z CV eksperta zgłaszanego do realizacji zamówienia, w którym jest on zobowiązany odnieść się do poszczególnych ww. warunków oraz wskazać doświadczenie zawodowe i ukończone szkolenia/kursy/wykształcenie potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji/doświadczenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jedną jednostkę naukową oferty będą oceniane według kryterium:
kryterium 1 – cena (waga 25)
P1=CN/COB x [50]
gdzie:
P1 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 50 pkt.

kryterium 2 – możliwy termin podjęcia współpracy (waga 25)
50 pkt – za możliwość podjęcia współpracy niezwłocznie tj. do tygodnia od przekazania informacji
o wyborze Wykonawcy;
25 pkt – za możliwość podjęcia współpracy w terminie do dwóch tygodni od przekazania informacji o wyborze Wykonawcy.
Wykonawcy, którzy zadeklarują dłuższy termin niż dwa tygodnie od przekazania informacji o wyborze Wykonawcy, nie otrzymają punktów w przedmiotowym kryterium.

kryterium 3 – posiadany sprzęt niezbędny do zrealizowania usługi (waga 25)
Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 50 pkt.

Kryterium 4 – doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych (waga 25)
Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 50 pkt.

Punktacja otrzymana przez Oferenta – suma punktów uzyskanych łącznie w czterech kryteriach. Wygrywa oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

RADMET Jerzy Radojewski

Adres

ul. Staszica 54

63-700 Krotoszyn

wielkopolskie , krotoszyński

Numer telefonu

500 186 560

NIP

6211295716

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-002/18

Inne źródła finansowania

Zamawiający zamierza finansować prace B+R objęte zamówieniem ze środków POIR Poddziałanie 1.1.1 oraz środków własnych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dane Oferenta:

1. Nazwa: Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
2. NIP: 7770003699
3. Adres siedziby: Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
4. Adres e-mail: office_dmef@put.poznan.pl
5. Nr telefonu: +48 61 665 2360

Data wpłynięcia oferty: 24.04.2018 r.
Cena (netto PLN): 695 000 zł
Liczba wyświetleń: 328