Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE O PRZEDSTAWIENIE CENY ZA WYKONANIE REMONTU INASTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM.

Data publikacji: 05.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-09-2019

Numer ogłoszenia

23013

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do biura zarządcy budynku: ADM-EL Nieruchomości S.C. os. Centrum A bl. 5; 31-923 lub oferty można przesłać mailem na adres: biuro@adm-el.pl w terminie do dnia
19 września 2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@adm-el.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Górecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508299092

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

WYKONANIE REMONTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM ZGODNIE Z PRZEDMIAREM I PROJEKTEM.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: kRAKÓW OS. OGRODOWE 15

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

WYKONANIE REMONTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM ZGODNIE Z PRZEDMIAREM I PROJEKTEM.

Przedmiot zamówienia

WYKONANIE REMONTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM ZGODNIE Z PRZEDMIAREM I PROJEKTEM.

Kod CPV

45310000-3

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne elektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie prac: Styczeń 2020 r.
Wspólnota Mieszkaniowa posiada uzgodnienie projektu w Tauron.
Zakończenie i rozliczenie prac: nie później niż 20 września 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

• ubezpieczenie wykonawcy od następstw Odpowiedzialności Cywilnej na kwotę min. 1.000 000,00 zł. na cały okres trwania umowy.
• Po podpisaniu umowy Wykonawca wpłaci kaucję gwarancyjną w wysokości 10 tys. zł. na konto Wspólnoty
• Okres gwarancji nie mniej niż 5 lat.
• Zabezpieczenie należytego wykonania w postaci: gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 30% wartości rozliczenia końcowego, weksla bankowego lub zatrzymania kaucji gwarancyjnej w wysokości 2,5% całościowej kwoty netto – do ustalenia z Wykonawcą.

Potencjał techniczny

• Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie, wiedzę, ubezpieczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny pozwalający na realizację inwestycji, dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
• minimum 3 referencje wystawione za okres ostatnich trzech lat,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

• Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie, wiedzę, ubezpieczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny pozwalający na realizację inwestycji, dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
• minimum 3 referencje wystawione za okres ostatnich trzech lat,
• ubezpieczenie wykonawcy od następstw Odpowiedzialności Cywilnej na kwotę min. 1.000 000,00 zł. na cały okres trwania umowy.
• Po podpisaniu umowy Wykonawca wpłaci kaucję gwarancyjną w wysokości 10 tys. zł. na konto Wspólnoty
• Okres gwarancji nie mniej niż 5 lat.
• Zabezpieczenie należytego wykonania w postaci: gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 30% wartości rozliczenia końcowego, weksla bankowego lub zatrzymania kaucji gwarancyjnej w wysokości 2,5% całościowej kwoty netto – do ustalenia z Wykonawcą.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU

Adres

OS. OGRODOWE 15/0

31-916 KRAKÓW

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

508299092

NIP

6782842465

Numer naboru

POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Dane zamawiającego:
Wspólnota Mieszkaniowa
Budynku os. Ogrodowe 15
os. Ogrodowe 15
31-916 Kraków
NIP: 6782842465

Niniejszym informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 23013 zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności w dniu 05.09.2019 r. na „Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zgodnie z przedmiarem i projektem” Wspólnoty Mieszkaniowej przy os. Ogrodowym 15 w Krakowie.
Przyczyną unieważnienia jest fakt, że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą pocztową listem poleconym. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie zostanie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej ADM-EL NIERUCHOMOŚCI S.C., os. Centrum A bl. 5, 31-923 Kraków w późniejszym terminie.
Liczba wyświetleń: 134