Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację projektu „Nowe Źródło Nowy Wirek”

Data publikacji: 29.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-09-2019

Numer ogłoszenia

22748

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:
Przetarg na realizację zadania pt.: „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację projektu „Nowe Źródło Nowy Wirek” - Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/PNZN/77/2019 z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINEMU SKŁADANIA OFERT” należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62. Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.09.2019r. do godziny 10:00. Zamawiający może przedłużyć Oferentom termin składania ofert z powodów uznanych przez Zamawiającego za istotne, pod warunkiem, że prośba o przesunięcie terminu, wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 9.1 SIWZ (nie wlicza się dnia składania ofert).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Orman, e-mail: b.orman@weglokoksenergia.pl lub Piotr Broniszewski, e-mail: p.broniszewski@weglokoksenergia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 416 76 50

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację projektu „Nowe Źródło Nowy Wirek”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Ruda Śląska Miejscowość: Ruda Śląska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wymagania Zamawiającego dotyczące opracowania: Program Funkcjonalno-Użytkowy jako część podstawową powinien zawierać elementy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 poz. 1129).
- PFU musi zawierać wycenę projektu (rozumianą jako ekspercki szacunek przewidywanych kosztów poszczególnych części składowych planowanej inwestycji) oraz harmonogram realizacji przedsięwzięcia uwzględniający etapy projektowo-uzgodnieniowe, wykonawcze oraz odbiorowe. Harmonogram musi uwzględniać wszystkie zależności oraz określić zapotrzebowanie na finansowanie w ujęciu kwartalnym.
- PFU musi wskazywać wszelkie niezbędne działania do wykonania umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę oraz umożliwiające oddanie obiektu do użytkowania.
- Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie niezbędne informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia.
- Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia winna być opracowana przez wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe i uprawnienia.
Szczegółowy opis zakresu prac, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca określone są w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ – „Projekt Umowy”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest opracowanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej zwanym: „PFU”) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego obiektu energetycznego składającego się z dwóch silników gazowych, trzech kotłów gazowych wodnych oraz instalacji i urządzeń pomocniczych zlokalizowanych w nowym budynku – projekt „Nowe Źródło Nowy Wirek”. „Nowe Źródło Nowy Wirek” to planowana inwestycja w dzielnicy Nowy Wirek w Rudzie Śląskiej. Inwestycja obejmuje całkowitą zmianę paliwa wykorzystywanego do produkcji ciepła oraz zmianę wykorzystywanej technologii. Obecnie jest to ciepłownia opalana węglem kamiennym, składająca się z pięciu kotłów wodnych, rusztowych. Natomiast docelowo, po realizacji inwestycji będzie to elektrociepłownia gazowa wytwarzająca ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu przy wykorzystaniu silników gazowych (wysokosprawna kogeneracja). Docelowo istniejąca ciepłownia zostanie wyburzona. Wszystkie nowe urządzenia i instalacje wraz z nową pompownią wody sieciowej znajdą się w nowym budynku, którego powierzchnia wyniesie około 1000 m2. Nowy budynek będzie mniejszy od obecnego budynku ciepłowni. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia (Usytuowanie przedsięwzięcia): Pod względem administracyjnym rozpatrywana inwestycja położona jest w województwie śląskim, w granicach Miasta Ruda Śląska, w dzielnicy Nowy Wirek. Przewidywana inwestycja będzie zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej Ciepłowni Nowy Wirek – działka nr 802/54. Istniejąca Ciepłownia Nowy Wirek, jak również nowy obiekt należą do spółki z Grupy Kapitałowej WEGLOKOKS ENERGIA tj. do WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska.

Kod CPV

71320000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła w terminie do dnia 09.12.2019 r. - zakończenie wszelkich prac, wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Organizator Postępowania nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) jako Wykonawca lub Podwykonawca, co najmniej 1 (jedno) podobne zamówienia, do opisanego w niniejszej SIWZ, polegające na opracowaniu PFU obejmujące układ kogeneracji bazujący na silniku gazowym o mocy elektrycznej co najmniej 0,5 MW, wraz z podaniem zakresu, jego wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały prawidłowo ukończone (wymagane np. protokoły odbioru końcowego bez uwag, referencje).

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym i do czasu zrealizowania przedmiotu umowy, osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone lub przedstawi pisemne oświadczenie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagane jest Oświadczenie Wykonawcy z którego będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym i do czasu zrealizowania przedmiotu umowy, osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone lub przedstawi pisemne oświadczenie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków zmiany umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania określa: Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta składana w Postępowaniu zakupowym powinna zawierać następujące elementy:
1) OFERTĘ – Formularz cenowy oferty, zgodna z treścią Załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w 4.1 pkt 1 lit. b) SIWZ - wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) jako Wykonawca lub Podwykonawca, co najmniej 1 (jedno) podobne zamówienia, do opisanego w niniejszej SIWZ, polegające na opracowaniu PFU obejmujące układ kogeneracji bazujący na silniku gazowym o mocy elektrycznej co najmniej 0,5 MW, wraz z podaniem zakresu, jego wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały prawidłowo ukończone (wymagane np. protokoły odbioru końcowego bez uwag lub referencje, z których jednoznacznie będzie wynikało, iż Wykonawca spełnia ten warunek).
3) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opisanego w 4.1 pkt 1 lit. c) SIWZ. Wymagane jest Oświadczenie Wykonawcy, z którego będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym i do czasu zrealizowania przedmiotu umowy, osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone lub przedstawi pisemne oświadczenie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.
4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
5) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS) albo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG).
6) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6), składa:
a) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8) Oświadczenie o akceptacji informacji i wymogów określonych w SIWZ, w tym Projektu Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ.
9) Oświadczenie o akceptacji 40 dniowego terminu związania ofertą zgodnie z pkt. 8. SIWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W części niejawnej Komisja Przetargowa dokona oceny poszczególnych ważnych ofert złożonych w postępowaniu zakupowym. Przy wyborze ofert w postępowaniu zakupowym Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Kryterium 1: cena oferty ostateczna netto będąca wynikiem przeprowadzonych negocjacji, o których mowa w pkt. 10.2 SIWZ (cena ostateczna); Symbol „C”; Waga kryterium (%) 80; Maksymalna ilość punktów w danym kryterium (pkt) 80
2) Kryterium 2: skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia - Symbol „T”; Waga kryterium (%) 20; Maksymalna ilość punktów w danym kryterium (pkt) 20
Wyżej wymienione kryterium oraz jego waga stanowi podstawę do ostatecznej oceny ofert.
Ad. 1 Kryterium 1: Cena oferty netto „C” – waga 80% (80% = 80 pkt).
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ceny oferty ostatecznej netto, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru: C = (Comin / Cob) x 80 pkt
Comin – najniższa cena ofertowa ostateczna netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cob – cena ofertowa ostateczna netto oferty badanej
W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 80 pkt.
Ad. 2 Kryterium 2: skróceni terminu realizacji przedmiotu zamówienia „T” – waga 20 % (20% = 20 pkt)
Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 pkt za każde skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o pełen 1 dzień kalendarzowy terminu realizacji zamówienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w pkt. 3.1 SIWZ przez Zamawiającego tj. skrócenie o pełen 1 dzień kalendarzowy względem terminu 09.12.2019r.
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt - otrzyma ją Wykonawca oferujący skrócony termin realizacji przedmiotu zamówienia, w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w pkt. 3.1 SIWZ przez Zamawiającego, o pełne 20 dni (lub dłuższe) kalendarzowe. Wykonawca deklarujący realizację całości przedmiotu zamówienie w terminie 09.12.2019r. od dnia podpisania umowy otrzyma w kryterium skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia 0 pkt. W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonym przez Zamawiającego kryteriach: Pł=C+T
Pł – łączna liczba punktów
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: C – cena ostateczna netto
T - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: T –skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – ważne. Negocjacje opisano w pkt. 10.2 SIWZ.

Wykluczenia

1. W postępowaniu zakupowym ocena wymagań stawianych Wykonawcom może składać się z dwóch elementów: a) oceny binarnej (tak/nie) spełnienia warunków dopuszczenia do udziału w Postępowaniu zakupowym, przy której niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań formalnych może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania zakupowego,
b) oceny punktowej spełnienia ustalonych warunków podmiotowych.
2. W Postępowaniu zakupowym Kierownik Zamawiającego, na wniosek Komisji Przetargowej może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:
a) Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań koniecznych dla udziału w Postępowaniu zakupowym,
b) Wykonawca nie wykonał umowy zawartej z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE lub wykonał ją nienależycie, bądź znajduje się w sporze ze Spółką GK WE,
c) Wykonawca wypowiedział zawartą z Zamawiającym lub inną Spółką z GK WE nie z winy Zamawiającego lub siły wyższej,
d) ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
e) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana jest jako odrzucona.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Adres

ul. Szyb Walenty 32

41-700 Ruda Śląska

śląskie , Ruda Śląska

NIP

6411006444

Numer naboru

POIS.01.07.03-IW.04-00-003/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OTS-IP sp. z o.o., ul. Juliusza Lea 112, 30-133 Kraków

Oferta wstępna z dnia 13.09.2019r.
Cena: 84.000,00 zł netto.
Skrócenie terminu realizacji: 10 dni kalendarzowych.
Oferta ostateczna z dnia 19.09.2019r.
Cena ofertowa ostateczna (po negocjacjach) „C”: 55.000,00 zł netto.
Skrócenie terminu realizacji „T”: 10 dni kalendarzowych.
Liczba wyświetleń: 313