Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWO-PRASY O SILE NACISKU 400 TON WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PROWADZENIA TAŚMY STALOWEJ: ODWIJAK TAŚMY BLACHY, PROSTOWARKA TAŚMY BLACHY, PODAJNIK ROLKOWY TAŚMY BLACHY DO PRASY

Data publikacji: 20.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-09-2019

Numer ogłoszenia

22493

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert wynosi trzydzieści (30) dni i upływa z końcem dnia 19 września 2019 roku.

Oferty przygotowane zgodnie z opisem należy składać w wyznaczonym terminie w języku polskim w formie elektronicznej (skan oferty przygotowanej zgodnie z opisem podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres [biuro@hoffmann.info.pl],
lub listownie/osobiście na adres Zamawiającego:
Osiedle Cechowe 46, 64-840 Budzyń.
W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać "Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie serwo-prasy o sile nacisku 400 ton wraz z urządzeniami do prowadzenia taśmy stalowej: odwijak taśmy blachy, prostowarka taśmy blachy, podajnik rolkowy taśmy blachy do prasy".
Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Cena wykonania prac określona w Ofercie musi być ceną ryczałtową – całkowitą i obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Cena zostanie zapłacona w terminach wynikających z harmonogramu ustalonego przed podpisaniem umowy wykonawczej pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą.

Okres ważności oferty (termin związania ofertą wobec Zamawiającego) - min. 30 dni.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2019 roku o godzinie [10.00] w siedzibie Zamawiającego. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

Osoba kontaktowa w celu merytorycznego (technicznego) ustalenia szczegółów oferty:
Michał Hoffmann tel. +48 605 671 041,
Wszelkie pytania można kierować drogą mailową na adres:
biuro@hoffmann.info.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@hoffmann.info.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Hoffmann

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 605 671 041

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie serwo-prasy o sile nacisku 400 ton wraz z urządzeniami do prowadzenia taśmy stalowej: odwijak taśmy blachy, prostowarka taśmy blachy, podajnik rolkowy taśmy blachy do prasy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: chodzieski Miejscowość: Budzyń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wprowadzenie
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 z późn. zm.)
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych i udoskonalonych produktów dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii będących efektem prac B+R i rozbudowie parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu - Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Projektu Nr RPWP.01.05.02-30-0322/18.
Zamawiający, w sytuacji, gdyby dofinansowanie ze środków unijnych zostało cofnięte, zastrzega sobie prawo anulowania niniejszego postępowania, zaś oferentom nie będzie przysługiwać żadne prawo dochodzenia odszkodowań z tytułu kosztów poniesionych przez nich na przygotowanie i dostarczenie ofert.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie serwo-prasy o sile nacisku 400 ton wraz z urządzeniami do prowadzenia taśmy stalowej: odwijak taśmy blachy, prostowarka taśmy blachy, podajnik rolkowy taśmy blachy do prasy, według poniższej specyfikacji, określającej minimalne wymagania:
SERWO-PRASA (sztuk 1)
• Minimum dwu korbowa,
• Pełny nacisk 400 ton przy dolnym martwym punkcie ≥ 9 mm (punkt osiągnięcia nacisku znamionowego),
• Regulacja suwaka min. 130 mm,
• Stół dolny minimum 2500 x 1000 max 2700 x1200 m,
• Otwór boczny min. 550 mm,
• Konstrukcja prasy typu: monoblokowa spawana,
• Minimum 40 skoków na minutę przy pełnym obrocie suwaka oraz 100 skoków podczas prasy wahadłowej suwakiem,
• Możliwość ruchu pulsacyjnego suwakiem, głębokie tłoczenie,
• Możliwość zatrzymania suwaka w dolnym jego położeniu.
ODWIJAK TAŚMY BLACHY (sztuk 1)
• Minimalna waga materiału 5000kg maksymalna 6000kg,
• szerokość materiału od 45 do 850mm,
• średnica wewnętrzna kręgu od 470 do 530 mm,
• średnica zewnętrzna kręgu do 1900mm,
• hamulec bezpieczeństwa z napędem hydraulicznym,
• stożkowe prowadnice taśmy górny,
• stożkowe prowadnice taśmy dolny,
• wózek załadowczy rolki,
• ramie dociskowe z napędzanym kółkiem,
• dodatkowy hamulec,
• automatyczna regulacja hamulca.
PROSTOWARKA TAŚMY BLACHY (sztuk 1)
• szerokość materiału od 45 do 800 mm,
• grubość materiału od 0,5 do 10 mm,
• rolki minimum 10 sztuk minimum fi 85 mm,
• rolki podające minimum 5 sztuk minimum fi 85mm,
• rolki wspomagające,
• regulacja prędkości prostowania,
• prędkość podawania/prostowania minimum 40m/min.,
• kontrola zwisu czujnikiem ultradźwiękowym,
• wewnętrzna prowadnica materiału - symetryczna regulacja,
• stół zewnętrzny prowadzenia i podawania materiału przed i po prostownicy,
• pneumatyczne otwieranie głowicy prostowarki,
• automatyczna regulacja docisku rolek prostujących,
• chromowane i piaskowane rolki,
• pilot sterowania podawaniem taśmy.
PODAJNIK ROLKOWY TAŚMY BLACHY DO PRASY (sztuk 1)
• szerokość materiału od 45 do 680mm
• grubość materiału 0,2 do 6,35mm,
• maksymalna grubość materiału dla maksymalnej szerokości 4,25mm,
• średnica rolek podających od 125mm do 130mm
• napęd servo,
• minimum 10 000 programów (pamięć),
• automatyczna kalkulacja czasu produkcji,
• wolnostojący terminal operatorski,
• chromowane i piaskowane rolki podajnika,
• symetryczna prowadnica taśmy,
• automatyczna regulacja wysokości podajnika,
• wolnostojąca konstrukcja podajnika/ wolnostojąca,
• dodatkowy system pomiaru długości materiału,
• pilot operatora,
• VPN - zdalny serwis lini,
• dokładność podania minimum 0,05mm
• dynamiczna kontrola poślizgu podania taśmy z automatyczną korektą,
• automatyczna komunikacja z prasą,
• możliwość włączenia programu z panelu prasy,
• import/eksport parametrów części przez LAN lub EXCEL lub USB.
Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy, montażu i uruchomienia objętych postępowaniem maszyn, na terenie istniejącego zakładu.

W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw producentów, marek, znaków towarowych materiałów i urządzeń, bądź technologii wykonania robót, Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w formularzu ofertowym użycie równoważnych materiałów i urządzeń bądź równoważnej technologii wykonania robót, tj. o parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w projekcie. Ciężar udowodnienia, że materiał, wyrób bądź technologia jest równoważna w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
Wszystkie przewidywane prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Kod CPV

42636000-3

Nazwa kodu CPV

Prasy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany nie później niż do dnia 30 kwiecień 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,
2) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, ani naprawcze).
Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: 1) – 2) Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,

Potencjał techniczny

n/d

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

n/d

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
2) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, ani naprawcze).

Dodatkowe warunki

Oferentom zainteresowanym uczestnictwem w postępowaniu Zamawiający umożliwia wizytację terenu zakładu, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty z osobą wyznaczoną do kontaktów, o której mowa w punkcie „Termin, miejsce i warunki składania ofert”.

Oferent może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Nie dopuszcza się powierzenia podwykonawcom całości zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych/wariantowych.

Minimalne oczekiwane rezultaty:
• Gwarancja min. 12 miesięcy;
• Serwis w Polsce, reakcja serwisowa maksymalnie do 24 godzin (rozumiany jako najkrótszy czas fizycznego przybycia serwisu do zakładu w celu naprawy gwarancyjnej lub usunięcia usterki);
• Gwarancja stałych stawek serwisowych po okresie gwarancji, przynajmniej przez kolejne 2 lata.

Postanowienia dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie wykażą, sytuacji finansowej i uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji, w tym żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
6. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
1. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający – mimo działania z należytą starannością – nie mógł przewidzieć;
2. zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
3. zmiana zostanie zaakceptowana przez obie strony – Wykonawcę i Zamawiającego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunkami koniecznymi do udziału Oferenta w postępowaniu wyboru jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji wyszczególnionych w punkcie. „Warunki udziału w postępowaniu” oraz w pozostałej części zapytania ofertowego.
Ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: 1) – 2) Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Składane przez Oferenta dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

Zamówienia uzupełniające

n/d

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:
1. Cena (przez cenę rozumie się łączną ryczałtową cenę netto dostawy, instalacji i uruchomienia) -
waga 70 %
2. Najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki (rozumiany jako najkrótszy
czas fizycznego przybycia serwisu do zakładu w celu naprawy gwarancyjnej lub usunięcia usterki)
- waga 30 %
3. Okres gwarancji - waga 10 %

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa to 10.

Sposób przyznawania punktacji:
KRYTERIUM 1. CENA
- najniższa cena uzyskuje maksymalną liczbę punktów tj. 10 pkt.
- kolejne oferty (X) będą punktowane według następującego wzoru:
(cena oferty z najniższą ceną / cena Oferty X) x 10 pkt. = ilość przyznanych punktów
KRYTERIUM 2. NAJKRÓTSZY CZAS REAKCJI SERWISU W PRZYPADKU GWARANCJI LUB USTERKI
- najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki uzyskuje maksymalną liczbę punktów tj. 10 pkt.
- kolejne oferty (X) będą punktowane według następującego wzoru:
(czas reakcji serwisu oferty z najkrótszym czasem reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki / czas reakcji serwisu Oferty X) x 10 pkt. = ilość przyznanych punktów
KRYTERIUM 3. OKRES GWARANCJI
- najdłuższy okres gwarancji uzyskuje maksymalną liczbę punktów tj. 10 pkt.
- kolejne oferty (X) będą punktowane według następującego wzoru:
(okres gwarancji Oferty X / okres gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji) x 10 pkt. = ilość przyznanych punktów
ŁĄCZNA ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW
Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.
Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego tj.:
(70% x kryterium Cena) + (30% x kryterium Najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki) + (10% x kryterium Okres gwarancji) = Łączna ilość punktów.

W przypadku, w którym dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę. W przypadku ofert o takiej samej najniższej cenie, zamawiający wzywa do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny.

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Zakład Metalowy Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Roman Hoffmann

Adres

Osiedle Cechowe 46

64-840 Budzyń

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

+48605671041

NIP

7660009040

Numer naboru

RPWP.01.05.02-IZ.00-30-001/18

Inne źródła finansowania

n/d

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VENTOR TRADE s.r.o.
Horni Hostice 77
790 70 Javornik
Republika Czeska
data wpływu oferty: 16.09.2019
- cena oferty: wartość netto 1.029.590,00 EUR (4.468.420,60 PLN);
wartość brutto 1.029.590,00 EUR (4.468.420,60 PLN)
- Najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 6 godzin
- Okres gwarancji: 18 miesięcy
Liczba wyświetleń: 268