Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa płyty terminalowej

Data publikacji: 12.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-09-2019

Numer ogłoszenia

22309

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 19 września 2019 r. Zamawiający opublikował informację o zmianie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający opublikował zaktualizowane Zapytanie ofertowe, Formularz ofertowy, Wzór umowy z Wykonawcą oraz kosztorys ofertowy. Termin na składanie ofert został wydłużony do 30 września 2019 r. godz. 15.00.

W dniu 16 września 2019 r. Zamawiający opublikował pytanie zadane przez potencjalnego Wykonawcę oraz udzieloną odpowiedź i wyjaśnienia.
Zamawiający opublikował zaktualizowane Zapytanie ofertowe i Wzór umowy z Wykonawcą . Biorąc pod uwagę charakter zmian, termin na składanie ofert został wydłużony do 23 września 2019 r. godz. 15.00.

W dniu 4 września 2019 r. Zamawiający opublikował pytanie zadane przez potencjalnego Wykonawcę oraz udzieloną odpowiedź i wyjaśnienia. Zamawiający zaakceptował propozycję zmiany w zakresie parametrów nawierzchni.
Biorąc pod uwagę charakter zmiany, termin na składanie ofert został wydłużony do 19 września 2019 r. godz. 15.00.
Zamawiający publikuje zaktualizowane Zapytanie ofertowe oraz załącznik 3.1. Kosztorys ofertowy. Na stronie Zamawiającego dostępny jest również zaktualizowany projekt wykonawczy układu drogowego oraz STWiORB.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć (lub przesłać) w zamkniętej kopercie na adres: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o., ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz - Jasin. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana do Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. (adres jak powyżej) oraz posiadać oznaczenie: „Rozbudowa płyty terminalowej".

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz oferty wraz z kosztorysem do oferty (zał. 3.1.). Wypełniony Kosztorys w edytowalnej wersji elektronicznej należy dodatkowo załączyć na płycie CD
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem wykonanych zamówień oraz dowodami należytego wykonania tych zamówień
• Załącznik nr 3: Opis przedmiotu zamówienia - podpisany i zaakceptowany przez Wykonawcę
• Załącznik nr 4: Wzór umowy - parafowany przez Wykonawcę
• Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków odnośnie wiedzy i doświadczenia oraz polisy OC, wymienione w pkt. III niniejszego zapytania
• Dowód wniesienia wadium
• Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (a w przypadku podmiotów spoza RP - równoważne dokumenty z rejestrów zagranicznych), a także pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Majewski, Małgorzata Kierzek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 8975338

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – rozbudowy płyty terminalowej wraz z odwodnieniem na terenie terminala intermodalnego CLIP w Jasinie, gm. Swarzędz k. Poznania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Swarzędz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy prac związanych z rozbudową płyty terminalowej wraz z odwodnieniem na terenie terminala intermodalnego CLIP, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dołączonym do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – rozbudowy płyty terminalowej wraz z odwodnieniem na terenie terminala intermodalnego CLIP w Jasinie, gm. Swarzędz k. Poznania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego i w udostępnionych projektach oraz przedmiarze robót.

Kod CPV

45200000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie 7 (siedmiu) tygodni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zmiany Umowy są dopuszczalne w następujących przypadkach:
a. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
b. przedłużenie terminu realizacji Umowy na skutek ujawnienia wad dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego takiego rodzaju, że wykonanie Umowy w terminie nie będzie możliwe, a których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć;
c. przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem lit. g poniżej;
d. przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
e. zmiana parametrów Przedmiotu Umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem lit. h poniżej;
f. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych Wykonawcy, nieobjętych podstawowym Przedmiotem Umowy, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego Przedmiotu Umowy,
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto;
g. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto;
h. Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
i. zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000,00 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu umieszczono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu liczbę punktów przyznanych w oparciu o kryterium „cena”.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej x 100 = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena.

Wykluczenia

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu (tj. nie przedłożą oświadczenia w przedmiotowym zakresie, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego lub z oświadczenia będzie wynikał fakt niespełnienia warunków lub nie przedstawią dokumentów potwierdzających spełnianie warunków odnośnie wiedzy i doświadczenia oraz polisy OC) zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.

Adres

ul. Rabowicka 6

62-020 Swarzędz

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

+48618975338

NIP

7772830633

Numer naboru

POIS.03.02.00-IP.03-00-007/16
Liczba wyświetleń: 346