Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa płyty terminalowej

Data publikacji: 12.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2019

Numer ogłoszenia

22309

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć (lub przesłać) w zamkniętej kopercie na adres: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o., ul. Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz - Jasin. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana do Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o. (adres jak powyżej) oraz posiadać oznaczenie: „Rozbudowa płyty terminalowej".

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz oferty wraz z kosztorysem do oferty (zał. 3.1.). Wypełniony Kosztorys w edytowalnej wersji elektronicznej należy dodatkowo załączyć na płycie CD
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem wykonanych zamówień oraz dowodami należytego wykonania tych zamówień
• Załącznik nr 3: Opis przedmiotu zamówienia - podpisany i zaakceptowany przez Wykonawcę
• Załącznik nr 4: Wzór umowy - parafowany przez Wykonawcę
• Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków odnośnie wiedzy i doświadczenia oraz polisy OC, wymienione w pkt. III niniejszego zapytania
• Dowód wniesienia wadium
• Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert) odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (a w przypadku podmiotów spoza RP - równoważne dokumenty z rejestrów zagranicznych), a także pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Majewski, Małgorzata Kierzek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 8975338

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – rozbudowy płyty terminalowej wraz z odwodnieniem na terenie terminala intermodalnego CLIP w Jasinie, gm. Swarzędz k. Poznania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Swarzędz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy prac związanych z rozbudową płyty terminalowej wraz z odwodnieniem na terenie terminala intermodalnego CLIP, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dołączonym do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – rozbudowy płyty terminalowej wraz z odwodnieniem na terenie terminala intermodalnego CLIP w Jasinie, gm. Swarzędz k. Poznania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego i w udostępnionych projektach oraz przedmiarze robót.

Kod CPV

45200000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie 7 (siedmiu) tygodni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny określono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zmiany Umowy są dopuszczalne w następujących przypadkach:
a. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
b. przedłużenie terminu realizacji Umowy na skutek ujawnienia wad dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego takiego rodzaju, że wykonanie Umowy w terminie nie będzie możliwe, a których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć;
c. przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy, a których wykonania Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem lit. g poniżej;
d. przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
e. zmiana parametrów Przedmiotu Umowy lub sposobu spełnienia świadczenia, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy - zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem lit. h poniżej;
f. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych Wykonawcy, nieobjętych podstawowym Przedmiotem Umowy, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego Przedmiotu Umowy,
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto;
g. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto;
h. Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
i. zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000,00 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnego Przedmiotu Umowy netto

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu umieszczono w Rozdziale III Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu liczbę punktów przyznanych w oparciu o kryterium „cena”.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej x 100 = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena.

Wykluczenia

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu (tj. nie przedłożą oświadczenia w przedmiotowym zakresie, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego lub z oświadczenia będzie wynikał fakt niespełnienia warunków lub nie przedstawią dokumentów potwierdzających spełnianie warunków odnośnie wiedzy i doświadczenia oraz polisy OC) zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o. o.

Adres

ul. Rabowicka 6

62-020 Swarzędz

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

+48618975338

NIP

7772830633

Numer naboru

POIS.03.02.00-IP.03-00-007/16
Liczba wyświetleń: 70