Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi doradczej od Instytucji Otoczenia Biznesu mającej na celu przygotowanie opracowania, które powinno wskazywać na innowacyjne rozwiązania, które pomogą stworzyć linię lakierniczą o niskiej energochłononości i wysokiej efektwności

Data publikacji: 12.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-08-2019

Numer ogłoszenia

22250

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oczekuję na udzielenie odpowiedzi poprzez przesłanie oferty na adres mailowy info@jawoplast.pl lub złożenie oferty w siedzibie firmy w terminie do 22.08.2019
Adres:
JAWOPLAST IMPORT- EXPORT DOROTA JAWORSKA
DOMANIEW 75
05-840 BRWINÓW
info@jawoplast.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@jawoplast.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Jaworska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602687380

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach niniejszego projektu Wnioskodawca zamierza zakupić usługę od IOB dotyczącą przygotowania opracowania, które powinno wskazywać na innowacyjne rozwiązania, które pomogą stworzyć linię lakierniczą o niskiej energochłononości i wysokiej efektwności. Powyższe ma się przyczynić do wprowadzenia innowacji w zakresie zmian procesowych dążących do poprawy efektywności oraz skalowalności biznesu.
Możliwe jest to dzięki rozwojowi nowych technologii, które doprowadzają do poprawy efektywności zarządzania procesami biznesowymi.
Realizacja projektu pozwoli również na rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym
pracowników naszej firmy i pracowników przedsiębiorstw współpracujących, kontrahentów i klientów, którzy będą mieli kontakt z naszym przedsiębiorstwem, z naszymi pracownikami. Rozwiązania informatyczne będą czuwały nad bezpieczeństwem podczas wykonywania usługi zaś ich wykorzystanie świadczy o zastosowaniu w procesie produkcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT). Powyższe przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali zarówno krajowej jak i zagranicznej poprzez:
• projekt zawiera rozwiązanie przyjazne dla środowiska i uwzględnia zmniejszenie negatywnego oddziaływania na otoczenie poprzez zastosowanie rozwiązań zgodnych z normami wspólnotowymi: obniżenie ilości generowania odpadów produkcyjnych, zmniejszenie zapotrzebowania na energię (energooszczędność), zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń,
• efektem wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych będzie wprowadzenie na rynek docelowy (zdefiniowany jako krajowy i regionalny) całkowicie nowej usługi,
• projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnej technologii, która umożliwi świadczenie nowej usługi i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat,
• współpraca z IOB.
Realizacja projektu pozwoli Wnioskodawcy na zwiększenie konkurencyjności z jednoczesnym proekologicznym oddziaływaniem na środowisko, monitorowanie parametrów środowiskowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest stworzenie rozwiązań, które umożliwią budowę nowoczesnej linii lakierniczej. Wyniki opracowania powinny wskazywać na innowacyjne rozwiązania, które pomogą stworzyć linię lakierniczą o niskiej energochłononości i wysokiej efektwności. Usługa doradzcza ma pomóc zoptymalizować i zaprojektować linię produkcyjną, która będzie mogła sprostać oczekiwaniom przedsiębiorstwa w kwestii ochrony środowiska oraz efektywności malowania produktów. Obecnie dostępne rozwiązania nie pozwalają w pełni na oszczędność materiałów i redukcję negatywnego wpływu na środowisko. Produkty wytwarzane przez firmę musza być pokrywane jedną warstwą lakieru o odpowiedniej grubości zapewniającej odpowiednią ochronę. Krawędzie malowania są bardzo cienkie, przez co wykorzystując dostępne obecnie na rynku malarnie proces malowania
potrzeba często powtarzać. Dodatkowo produkty firmy mają nieregularne kształty. Doradztwo powinno wskazać sposób malowania, który pozwoliłby w każdym przypadku minimalizować straty lakieru. Zapewni to odpowiednie dobranie ilości oraz sposobu funkcjonowania manipulatorów. Do tego niezbędne będzie zakup usługi doradczej od IOB.
Wyniki opracowania powinny wskazywać na innowacyjne rozwiązania, które pomogą stworzyć linię lakierniczą o niskiej energochłononości i wysokiej efektwności. Maszyna ma być w jak najwyższym stopni przyjazna środowisku. Opracowanie ma wykazać czy Wnioskodawca jest w stanie stworzyć lakiernię niskoemisyjną, z zamkniętym obiegiem wody i powietrza. Celem przedsiębiorstwa jest stworzenie projektu opartego na nowoczesnych technologiach IT. Wdrożenie tego rodzaju nowoczesnego rozwiązania - malarnii jest dla firmy szansą na dalszy rozwój, a co za tym idzie może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia
na obszarze wiejskim, gdzie zlokalizowany jest zakład produkcyjny. Identyfikacja innowacyjnych rozwiązań w celu implementacji
ekoinnowacji i opracowanie nowej konkurencyjnej usługi w przedsiębiorstwie polegajacej na zakupie nowoczesnej linii lakierniczej. Obecnie firma korzysta z dwóch rodzjów malarnii – ręcznej oraz automatycznej. Oba te rodzaje malowania są już przestarzałe, a co za tym idzie nie pozwalają firmie na dalszy rozwój. Malowanie ręczne jest drogie i bardzo czasochłonne. W związku z tym, że w kabinie jest tylko stanowsko dla jedngo pracownika nie ma możliwości zwiększenia liczby malowanych produktów, a to ogranicza możliwość oferowania na rynku większej liczby produktów. Malarnia automatyczna jest bardziej wydajna ilościowo, ale podczas pracy zużywa dużo wiecej farby, co jest niekorzystne dla firmy zarówno z ekonomicznego punktu widzenia jak i ekologii. Biorąc pod uwagę dzisiejsze zmiany społeczno- gospodarcze, które wymuszją na producencie najwyższą jakość towaru przy jednocześnie najniższej cenie oraz możliwie najkrótszym czasie oczekiwania na zamówione produkty, konieczne jest wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania – zakupu nowej automatycznej linii lakierniczej, który pozwoli firmie wyjść na przeciw oczekiwaniom rynku.
Reasumując Wnioskodawca poszukuje rozwiązania, które pozwoli zaprojektować tak nową malarnię, aby nie tylko przyspieszyć procesy produkcyjne, ale również zapewnić zdecydowanie lepsze warunki pracy i ochrony środowiska. Inwestycja powinna zmaksymalizować pozytywne skutki finansowe dla firmy oraz dla środowiska poprzez: - ograniczenie zużycia farb lakierów w procesie malowania – odpowiednie ustawienie linii produkcyjnej pozwoli malować produkty, dokładniej przy użyciu mniejsze ilości farby - ograniczeniu strat lakierów i farb – dobrze zoptymalizowana linia produkcyjna powinna pozwolić na oszczędności w materiałach, które teraz marnowane są w nieefektywnych procesach malowania, niedostosowanych do specyfiki produkcji

Przedmiot zamówienia

Doradztwo powinno wskazać sposób malowania, który pozwoliłby w każdym przypadku minimalizować straty lakieru. Zapewni to odpowiednie dobranie ilości oraz sposobu funkcjonowania manipulatorów. Do tego niezbędne będzie zakup usługi doradczej od IOB. Odpowiednia, innowacyjna konstrukcja lakierni powinna obniżyć znacząco koszty materiałowe i przyczynić się do lepszej ochrony środowiska. Doradztwo powinno wskazać najlepsze sposoby na redukcję oparów i pyłów, które powstają podczas malowania. Do wyboru są filtry węglowe oraz kurtyny wodne. Jedna metoda praktycznie wyklucza drugą, stąd istotnym będzie wybranie odpowiednich rozwiązań. Możliwe jest też zbudowanie lakierni z zamkniętym obiegiem powietrza. Doradztwo
powinno jednoznacznie wskazać najlepsze rozwiązanie. Do wykonania takich prac niezbędna jest Instytucja Otoczenia Biznesu, która weźmie pod uwagę specyfikę produktów, możliwości przestrzenne firmy oraz uwzględni dostęp do aktualnej wiedzy na temat nowoczesnych metod malowania natryskowego uwzględniając przy tym zagadnienia z dziedziny prawa ochrony środkowiska. Doradztwo powinno wskazać również potencjalnych dostawców nowych technologii.
Problemy i potrzeby, które rozwiązuje projekt: Poprawienie efektywności poprzez zwiększenie możliwości produkcyjnych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Na obniżenie kosztów wpłynie przede wszystkim zmniejszone zużycie farby oraz lepsze wykorzystanie pracowników. Jedna osoba będzie w stanie obsługiwać maszynę, która jest w stanie zamalować na godzinę 4 razy więcej produktów niż człowiek. Zapewnienie utrzymania sprawności firmy poprzez wprowadzenie innowacji. Obecnie Wnioskodawca nie jest w stanie konkurować na rynkach krajowych i zagranicznych przy jednoczesnym braku doradztwa dotyczącego rozwoju nowych możliwości produkcyjnych. Potrzeba wdrożenie nowoczesnych technologii. Aktualnie firma nie korzysta z oprogramowania komputerowego podczas procesu malowania To człowiek decyduje o większości parametrów maszyny.Nowe technologie zapewniają bardziej optymalny dobór wskaźników maszyny (chociażby dostosowanie ilości farby w zależności od rozmiaru malowanej powierzchnii). Poprawienie bezpieczeństwa i warunków pracy. Aktualnie pracownik jest zmuszony do noszenia ubrania ochronnego oraz maski podczas pracy. Nowa malarnia to szansa na polepszenie jego warunków pracy poprzez odizolowanie człowieka od kabiny malarniczej (brak styczności z oparami i cząsteczkami). Pracownik obserwuje pracę malarnii bez potrzeby trzymania pistoletu malarniczego. Bardzo ważny jest tu równiez aspekt ekologiczny całego przedsięwzięcia. Nowe technologie pozwalają na redukcję czynników szkodliwych. Zmiejszona ilość zużywanych farb jest nie bez znaczenia dla środowiska. Dodatkowo przy projektowaniu nowej malarnii można wprowadzić zamknięty obieg powietrza z filtrami, które do minimum redukują uwalniane przez emitory szkodliwe cząsteczki. Możliwość pozyskiwania nowych rynków i klientów. Wiele się zmieniło jesli chodzi o sposób przygotowywania towarów dla klientów. Dziś nie mamy już możliwości magazynowania dużej liczby powtarzalnych produktów. Każdy klient chce otrzymać produkt dopasowany do jego upodobań. Dlatego Wnioskodawca zmuszony został do zmiany sposobu magazynowania produktów. Teraz liczy się czas w którym może zostać zrealizowane zamówienie. Produkcja just in time ogranicza możliwości magazynowania i zmusza do malowania produktów po złożeniu przez klienta zamówienia.

Kod CPV

50110000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie naprawi konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

Harmonogram realizacji zamówienia

Odbiór przedmiotu zamówienia najpóźniej do 31 października 2019 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) – bez względu na formę prawną, podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z postanowieniami statutu lub innego równoważnego dokumentu założycielskiego, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Usługa doradcza może być świadczona jedynie przez Instytucję Otoczenia Biznesu, która posiada status mazowieckiej akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu.

Wiedza i doświadczenie

Dysponowanie wiedzą i osobami oraz zapleczem doradczym i narzędziami w zakresie prowadzenia doradztwa opisanego w przedmiocie zamówienia.

Potencjał techniczny

Dysponowanie wiedzą i osobami oraz zapleczem doradczym i narzędziami w zakresie prowadzenia doradztwa opisanego w przedmiocie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie wiedzą i osobami oraz zapleczem doradczym i narzędziami w zakresie prowadzenia doradztwa opisanego w przedmiocie zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania doradztwa opisanego w przedmiocie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Oferta powinna zawierać:
1) Harmonogram prac,
2) Propozycję cenową uwzględniającą wszystkie składniki ceny oraz propozycję umowy,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegać będą oferty Instytucji Otoczenia Biznesu, które posiadają status mazowieckiej akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu.
1) Cena (max. 100 pkt.);

Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do jednego miejsca po przecinku.Oferta o najwyższej ocenie uznana zostanie za najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w RFP i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej zasady oceny.

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

C - Cena oferty – Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
C = (Cmin / Cx) * 100, gdzie:
C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena netto zaoferowana w ofertach przedmiotowego postępowania,
Cx - cena netto oferty ocenianej.

Oferta musi zawierać kompletną i jednoznaczną cenę za wykonanie zamówienia (zamawiający nie dopuszcza opcjonalnych składników cenowych ani wariantowości kalkulowania ceny oferty).
Brak w ofercie któregokolwiek z wymienionych powyżej elementów (tj. ceny oferty) spowoduje, że w odpowiadającej mu części oferent otrzyma zero punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PPHU JAWOPLAST IMPORT- EXPORT DOROTA JAWORSKA

Adres

DOMANIEW 75

05-840 BRWINÓW

mazowieckie , pruszkowski

NIP

5341016223

Numer naboru

RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27

01-048 Warszawa

14 sierpnia 2019 r.

cena netto - 150 000,00 pln
Liczba wyświetleń: 231