Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup form wtryskowych

Data publikacji: 02.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-08-2019

Numer ogłoszenia

22016

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferta może być dostarczona do Zamawiającego w następujący sposób (do wyboru):
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.sloma@afinia.pl, l.bialecki@afinia.pl, a.mikolajczak@afinia.pl, kontakt@afinia.pl
• listownie lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: ul. Zakrzewskiego 14B, 61-693 Poznań
• osobiście do biura Zamawiającego ul. Zakrzewskiego 14B, 61-693 Poznań
2) Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.20109 (decyduje data wpływu oferty). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, bez względu na przyczynę opóźnienia i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom (decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości mailowej).
4) Wykonawca jest związany ofertą przez okres minimum 30 dni.
5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką.
7) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
8) Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 „Formularz oferty”.
9) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
10) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia oraz ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
11) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
12) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
13) Brak możliwości złożenia oferty częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@afinia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Białecki +48 664 992 100 l.bialecki@afinia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 664 992 100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup kompletu form stalowych przeznaczonych do produkcji w technologii wtrysku wszystkich elementów obudowy nowego pochłaniacza pyłu, tj. pokrywy i spodu obudowy oraz szuflady na filtr. Formy mają zostać wykonane na podstawie przekazanej przez Afinię dokumentacji projektowej. Zadanie ma zostać wykonane w ramach realizacji projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego znacząco udoskonalonego podblatowego pochłaniacza pyłu do paznokci w firmie Afinia”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup kompletu stalowych form przeznaczonych do produkcji w technologii wtrysku wszystkich elementów obudowy nowego pochłaniacza pyłu, tj. pokrywy i spodu obudowy oraz szuflady na filtr.

Przedmiot zamówienia

Zakup kompletu stalowych form przeznaczonych do produkcji w technologii wtrysku wszystkich elementów obudowy nowego pochłaniacza pyłu, tj. pokrywy i spodu obudowy oraz szuflady na filtr. Formy będą wykonane na podstawie przekazanej przez Wnioskodawcę dokumentacji projektowej, która powstała w wyniku procesu projektowego w ramach projektu. Formy będą wyposażone we wszelkie niezbędne dodatkowe akcesoria i będą gotowe do zainstalowania na wtryskarce.

Kod CPV

43415000-5

Nazwa kodu CPV

Formy odlewnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace wykonania form stalowych w przedmiocie zamówienia powinny zostać wykonane w terminie do dnia 29.02.2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy na dzień złożenia oferty Zamawiającemu, prowadzą aktywną działalność gospodarczą, nie będącą w okresie zawieszenia lub w okresie postępowania upadłościowego.

Sposób oceny spełnienia warunku: Oświadczenie Wykonawcy stanowiące element formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie stanowiący załącznik 1, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia
Sposób oceny spełnienia warunku: Oświadczenie Wykonawcy stanowiące element formularza oferty.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia.

Sposób oceny spełnienia warunku: Oświadczenie Wykonawcy stanowiące element formularza oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie stanowiący załącznik 1, iż dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
Sposób oceny spełnienia warunku: Oświadczenie Wykonawcy stanowiące element formularza oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent z chwilą złożenia oferty prowadzi aktywną działalność gospodarczą, nie będącą w okresie zawieszenia lub w okresie postępowania upadłościowego. Spełnienie warunku należy udokumentować w postaci dostarczenia aktualnych dokumentów rejestrowych przedsiębiorstwa (np. KRS, CEIDG, inny rejestr).

Dodatkowo spełnienie warunku będzie weryfikowane poprzez podpisane oświadczenie, będące częścią formularza oferty.

Dodatkowe warunki

1) W umowie z wybranym Wykonawcą znajdą się zapisy w zakresie zasad poufności w szczególności: „W czasie trwania realizacji przedmiotu umowy, a także po jej ustaniu Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich wyraźnie oznaczonych , informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą (Informacje Poufne), z którymi zapozna się, bądź, które uzyska od Zamawiającego w jakiejkolwiek formie w trakcie i w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, za wyjątkiem informacji ujawnionych do wiadomości publicznej i powszechnie znanych.”
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się włącznie Oferenci, który nie posiadają powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem, którego wzór stanowi część treści formularza oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
• uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
• obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
• okoliczności siły wyższej,
• zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
• otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
• terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Zmiana taka dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Wypełniony i podpisany załącznik 1. Wzór oferty
2) Aktualne dokumenty przedsiębiorstwa (np. KRS, CEIDG, inny rejestr).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A) Kryterium Nr 1 : CENA NETTO Formy (P1) (waga 60 % oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P1 = (Cn / Cr) x 60

gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanemu ceny z oferty
Cn – najniższa cena netto kompletu form
Cr – cena netto kompletu form w rozpatrywanej ofercie
70 – waga kryterium

Cenę netto wyrażoną w PLN jest cenę ryczałtową netto, co oznacza, że zaoferowana cena zawiera w sobie wszystkie niezbędne komponenty pokrywające wszystkie pozycje kosztowe Oferenta, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zapytania.

Kryterium nr 2 : TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (P2) (waga 40 % oceny) - liczony jako liczba dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia po której Oferent deklaruje gotowość do realizacji (tzn. dostawy) zamówienia - obliczone zgodnie ze wzorem:
P2 = (Dn / Dr) x 40
P2 -– Liczba punktów w kryterium 2 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Dn – termin wyrażony w dniach kalendarzowych najkrótszy ze wszystkich ofert
Dr – termin wyrażony w dniach kalendarzowych rozpatrywanej oferty
30 – waga kryterium

Łączna ocena badanej oferty (P) :
P = P1 + P2
Maksymalną liczbę punktów 100 otrzymuje oferta, która zostanie oceniona najwyżej.

B) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni oferenci, którzy:
a. złożyli ofertę po terminie wskazanym w postępowaniu,
b. złożyli ofertę w sposób nieprawidłowy lub podpisaną przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania oferenta,
c. złożyli ofertę niekompletną lub bez wymaganych załączników,
d. złożyli ofertę na niewłaściwym formularzu ofertowym,
e. są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza przyjmowania i udzielania żadnemu oferentowi zgody na złożenie i wykonanie zamówienia w sposób częściowy lub wariantowy.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

AFINIA Mirosław Szmelter Łukasz Białecki Spółka Cywilna

Adres

Konfederacka 4A/14

60-281 Poznań

wielkopolskie , Poznań

NIP

7792414139

Numer naboru

POIR.02.03.05-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kunyang Rubber & Plastic Products Co., Ltd. Add.: No. 598, Tangzhuang Village, Yaotang Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu, 213223, China. Data wpłynięcia: 09.08.2019 Oferta ceny: 149 981,99 USD = 577 160,69 zł netto (NBP - kursy średnie z dnia 06-08-2019 - 1 USD = 3,8482 PLN) . Termin realizacji: 90 dni
Liczba wyświetleń: 312